Nyheter

Restströmmar av vatten och gödsel från vattenbruket till lantbruket

Vattenbruket är den snabbast växande livsmedelssektorn globalt och 50% av all konsumerad fisk är odlad. Både svenska och europeiska politiker har ett växande vattenbruk på agendan för att skapa arbetstillfällen och matproduktion inom EU. Vattenbruket räknas som en miljöfarlig verksamhet och påverkar miljön och dess organismer både på kort och

Läs mer »

Cyklar versus Bilar-appen – Vi är många

Appen ”The Bikes vs Cars” lagrar användarens cykelturer och omvandlar avståndet till CO2-utsläpp och sparadolja. Det ger både en individuell och en kollektiv erfarenhet, spårning och registrering av användarens egna cykelturer, och data kan delas så att det global totala antalet tillryggalagda kilometer och CO2/olja sparad visas. Denna insamlad data

Läs mer »

Skalbar och tillgänglig digital läxhjälp

De senaste åren har resultaten bland högstadie- och gymnasieelever i OECD-länder sjunkit, framförallt i Sverige. Samtidigt har efterfrågan på läxhjälp ökat och marknaden fördubblats varje år. Läxhjälp kräver idag en lärare per 1-3 elever, och saknar alltså skalbarhet. Kostnaden för 2 timmar traditionell läxhjälp per vecka ligger idag på så

Läs mer »

Prototypframställning och verifiering av en patentsökt sjukhussäng

I dagsläget brottas sjukvården med åtskilliga problem vad gäller den direkta vården av en sängliggande patient. Patientförflyttning orsakar fysiska skador på vårdare och är idag en omständlig och tidskrävande process som sköts av flera vårdgivare samtidigt. Den nuvarande sjukhussängen är en svår arbetsyta för vårdpersonal till följd av att den

Läs mer »

Elonroad. Ett nytt elvägskoncept för laddning av fordon under färd.

I en värld med global uppvärmning behöver vi hitta alternativa lösningar på våra vägtransporter som i Sverige står för ca 30% av koldioxidutsläppen. Elfordon är mer än dubbelt så effektiva jämfört med förbränningsmotorer. Batterier är dock stora, dyra och tar tid att ladda. För att öka användningen av elfordon behöver

Läs mer »

Öppet Lab Skåne

Syftet med projektet är att ta fram marknadsföringsmaterial för att nå ut till användare av Open Lab Skåne. Open Lab Skåne ska underlätta för företag att använda labb och instrumentation på regionens lärosäten och på så sätt främja regional forskning, utveckling och innovation inom life science och kemi. Genom att

Läs mer »

IV-bracelet

IV-bracelet är ett koncept på ett armband som ska användas inom sjukvården. Armbandet håller slangar, med t.ex. blod eller medicin i, på plats under intravenösa behandlingar så som dialys, dropp eller blodtransfusion. Armbandet har fästen för olika typer av slangar. I dag använder man tejp för att hålla fast slangarna

Läs mer »

Metod för ”Cocreated Shared Spaces”

Under tre år har The Connectors Society experimenterat med processer för att använda kollektiv intelligens för det gemensamma bästa. Detta har lett till upptäckten att det dialektiska förhållandet mellan rum och människor är av central betydelse för att lösa sociala problem. Genom att ge utrymme för användare i en stad

Läs mer »

Tvärvetenskapliga perspektiv på eHälsans möjligheter och utmaningar

Projektet ska resultera i utgivandet av en antologi om eHälsa med preliminär titel ”eHealth: For better, for worse – in sickness and in health”. eHälsa är ett tämligen nytt forskningsområde som utvecklas snabbt och Pufendorfgruppen har en unik tvärvetenskaplig sammansättning som möjliggör en analys och diskussion, från olika perspektiv, av

Läs mer »