Restströmmar av vatten och gödsel från vattenbruket till lantbruket

Vattenbruket är den snabbast växande livsmedelssektorn globalt och 50% av all konsumerad fisk är odlad. Både svenska och europeiska politiker har ett växande vattenbruk på agendan för att skapa arbetstillfällen och matproduktion inom EU. Vattenbruket räknas som en miljöfarlig verksamhet och påverkar miljön och dess organismer både på kort och lång sikt, inte minst med enorma kväve- och fosforutsläpp. Genom att integrera vattenbruket med lantbruket nås flera synergieffekter, dels blir vattenutnyttjandet bättre (används först till fiskodling sedan som bevattning) dels tas den överskottsnäring som vattenbruket producerar tillvara genom att den används som näring på åkermarken.