Våra stipendier

Sten K Johnsons stiftelse delar ut stipendier inom sju områden. Storleken på stipendierna är från cirka 15 000 kronor till maximalt 300 000 kronor.

Stipendium kan sökas för konkret, noggrant definierat projekt med specificerad och tydlig projektplan, ett konkret formulerat mål, tidplan och budget. Ansökningarna kommer även att bedömas utifrån kriterier såsom nytänkande, samhällsnytta och gränsöverskridande.

Sedan 2013 har stiftelsen delat ut 82 MSEK till 650 stipendiater. 

Sökande ska bo och/eller vara verksam i Skåne.

Bildning

Stipendium kan sökas för projekt som är allmänbildande och på olika sätt uppmärksammar eller utvecklar initiativ som höjer människors insiktsförmåga, eller deras moraliska och etiska uppfattning. Initiativ med hög bildningsgrad men med svårighet att nå en allmän publik kommer att prioriteras. Det kan exempelvis avse anordnande av föreläsningar.

Medicin

Stipendium kan sökas för projekt med nydanande idéer av medicinskt betydelse, exempelvis en första verifiering av ett projekt, för att påvisa dess funktionalitet, effekt och/eller marknadsacceptans. Projekt som bygger på kunskap från flera discipliner och som utmanar konventionella metoder kommer att prioriteras. Stipendiet skall ha en avgörande effekt på projektets totala kostnad.

Teknik

Stipendium kan sökas för projekt i teknikens framkant och som gärna (men inte nödvändigtvis) får befinna sig i gränslandet mellan olika vetenskaper där det genom ett samspel uppstår synergier eller egenskaper som annars inte varit möjliga. Stipendierna inom teknik fokuserar generellt på projekt i tidiga skeden, där resurser behövs för att på olika sätt utveckla och verifiera projekten. Stipendium kan sökas till såväl teknikutveckling i entreprenöriella projekt som till forskning.

Litteratur

Stipendium kan sökas för att ge ut litteratur. Stipendiet syftar till att ge en större bredd av författare, eller blivande författare, möjlighet att publicera sina verk och/eller få dem spridda i större sammanhang. Litteratur med hög bildningsgrad, men med svårigheter att nå fram till publicering kommer att prioriteras. Der finns även möjlighet för forskare att få sina publikationer utgivna.

Utbildning

Stipendium kan sökas för framtagande och test av nya pedagogiska initiativ eller läromedel. Den nya pedagogiken ska göra det lättare, effektivare och/eller roligare att lära. Projekten får gärna utnyttja olika discipliner för att på så sätt införa, eller testa nya icke etablerade pedagogiska former och verktyg. Ansökan skall tydligt specificera hur den nya pedagogiken skall användas. Stipendierna fokuserar generellt på projekt i tidiga skeden, där resurser behövs för att på olika sätt utveckla och verifiera projekten.

Musik

Stipendium kan sökas inom klassisk musik, jazz, visor eller musik för blåsorkester. Medel kan till exempel sökas för musikprojekt såsom en konsert, en musikaluppsättning eller en musikinspelning. Stipendier kan också sökas för forskningsprojekt, föreläsningar eller publikationer.

Entreprenörskap

Stipendier kan sökas för projekt i tidiga faser. Projekt som är gränsöverskridande, det vill säga omfattar flera olika discipliner, prioriteras. Exempel på områden är patentsökning och uppstarts- eller verifieringsfaserna inför en kommersiell lansering.