Tidigare stipendiater

Entreprenörskap
2022

Programvara som tidseffektiviserar försäljning av begagnade produkter

Minikit AB

Målet är att kunna utveckla och färdigställa en programvara som får ner tidsåtgången per begagnad produkt som företaget hanterar. Målet är att Minikit ska kunna få ner tidsåtgången med 30% och även kunna erbjuda denna programvara till andra (oftast) små nystartade bolag inom second hand som snabbare då kan bli lönsamma.

Entreprenörskap
2022

Vi är Entreprenörer

Möllans Basement

Projektet Vi är Entreprenörer handlar främst om att skapa ett intresse för ungdomar och unga vuxna inom entreprenörskap och en större inblick i hur det är att skapa ett eget varumärke, ålder 17 – 24 år. Vi erbjuder en plattform, utbildning, ett nätverk och inkomstgenerande aktiviteter för en större inblick inom ens egna skyldigheter och rättigheter i samhället för ett steg närmare individens mål. Vi skapar entreprenörer där ungdomar själva håller i rodret och vi är expertisen. Vi kommer dessutom ta tillvara av ungdomarnas kompetens när det gäller, datorkunskap och kreativitet

Entreprenörskap
2023

Cold and dry AB Avfuktning små frysrum

Cold and dry AB

Cold and dry AB är ett nystartat bolag vars affärsidé består av att erbjuda en speciell avfuktare till alla de tusentals livsmedelsbutiker, kommunala och privata storkök med flera som alla kämpar och tvingas leva med alla de fuktrelaterade problem man har i små frysrum. Med vår avfuktare kan dessa problem elimineras helt eller kraftigt reduceras samtidigt som det spara energi

Entreprenörskap
2022

Qfix – digital plattform för lagning och skötsel av textilier, skor och lädervaror

Qfix AB

Vi vill bidra till en mer hållbar textilkonsumtion genom att underlätta för konsumenter och varumärken att laga och återanvända textilier, och därmed bidra till mål 12 i de globala hållbarhetsmålen. Vidare vill vi även bidra till mål 10 Minskad ojämnliket genom att erbjuda nya arbetstillfällen i Sverige, speciellt till duktiga skräddare som invandrat till Sverige och som i många fall har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Slutligen vill vi bygga en bra tjänst/företag som kan skapa tillväxt.

Entreprenörskap
2023

TECHSHIP

HETCH AB

Målet med Techship är att skapa förebilder och bygga broar mellan ungdomar i olika stadsdelar och näringslivet.Det vi adderar år 2023 är ett impact fokus.Vi kommer satsa på att ungdomar kommer lösa våra globala hållbarhetsutmaningar där dessa genereras i kunskapsintensiva startups.Detta görs genom samma metodik som Techship har idag. Dessutom vill vi att attrahera unga talanger till Skåne. Målet blir då att Techship ska ha ett impact fokus som når ut nationellt, men sker regionalt i Helsingborg

Entreprenörskap
2023

On-demand tjänst för cirkulära barnjeans

Nimble Patch AB

Vi vill göra kunden mer delaktig i sitt val av kläder. Dels för att belysa miljöpåverkan och att kunden kan via genomtänkta val handla mer hållbart. Vi vill ytterligare bygga vidare vårt företagande enligt EU´s kommande lagstiftning och vara pionjärer inom cirkulära affärsmodeller.

Entreprenörskap
2022

BarnMat – hjälper familjer till matlust!

Kajsa Lamm

Syftet med projektet är initialt att hjälpa föräldrar till en stabil måltidssituation, från allra första början. Om man som förälder kan överlåta till barnet att bestämma hur mycket och på vilket sätt barnet äter, så kan man också vara trygg med att barnet i de flesta fall får i sig tillräckligt för att växa och utvecklas på ett sunt sätt. Med kunskap och glädje kommer hela familjen längre!

Entreprenörskap
2023

Tidig upptäckt av växtpatogener med hjälp av mikrofluidikchip

Erik Karlsson

Med mikrofluidikchip vill vi möjliggöra tidig detektion och diagnos av växtpatogener för att möjliggöra precisionsbesprutning. Detektion möjliggörs innan sjukdom uppstår, vilket räddar skörden samtidigt som vi kan drastiskt minska användning av kemisk besprutning. Vi ska etablera och utöka nätverk med jordbrukare och experter för prototyptestning och framtida utveckling av både produkt och tjänst. Vi ska verifiera affärsmodell och teknisk lämplighet.

Entreprenörskap
2022

Performing Arts and Communication Skills

Berth Nilsson

Performing Arts and Communication Skills, PACS har som syfte att utveckla en utbildningsverksamhet som är utformad för att hjälpa kulturutövare att möta framtidens utmaningar. Dels som en konkret utformad kursverksamhet på högskolenivå dels som förnyelsearbete av strukturer på en sant gränsöverskridande arena. PACS har ambitionen att skapa ett forum för professionell utveckling när det gäller konstnärligt entreprenörskap, konstnärligt ledarskap och gränsöverskridande konstnärskap.

Entreprenörskap
2023

För ett levande, inspirerande och inkluderande kulturliv

The Cowgirl Gallery

Ambitionen är att sänka trösklarna till konstvärlden och verka som en kulturkatalysator. Detta genom att lyfta konstnärer och artister med olika åldrar, erfarenhet och konstnärliga inriktning. För att inkludera och möjliggöra allas rätt till kultur är evenemangen alltid öppna för alla. Platsen ska vara en trygg plattform och bidra till en mer inkluderande och levande konstscen som berikar det lokala som nationella kulturlivet.

Entreprenörskap
2022

Växtbaserade järnrika proteinkällor som unika organiska källor till biotillgängligt järn

Ironic AB

Ironic AB erbjuder en unik produkt som består av växtbaserade järnrika proteiner Dessa proteiner avser att behandla och förebygga järnbrist och anemi. Företaget har redan karakteriserat proteinerna och etablerat produktion i stor skala. Inledande experiment med våra proteiner, med hjälp av certifierade cellmodeller som efterliknar järnabsorptionen hos människor, visade på höga nivåer av järnabsorption på en nivå som är jämförbar med de bästa järnrika källorna (kött och bönor). En sådan hög absorption uppnåddes även vid tillsats i livsmedel t.ex. mandelmjölk, ett vanligt växtbaserat livsmedel.

Entreprenörskap
2023

Utveckling av adapter för laddning av elfordon i städer

Ola Solér

Min drivkraft är att bidra till en snabbare omställning av transportsektorn för att minska utsläppen av växthusgaser och hälsofarliga luftföroreningar i städer. Detta är också det övergripande målet och samhällsnyttan med projektet. Syftet med projektet är att ta fram en prototyp av en laddadapter för elfordon och utvidga patentskyddet för min innovation.

Entreprenörskap
2022

Bladverkstaden is expanding

GJK Bladverkstaden AB

Sammanfattningsvis bygger vår affärside på produktion av mikrogrönt som säljs till restauranger, livsmedelsbutiker och matkasseföretag. Bladverkstaden vill förse restaurangbranschen och dagligvaruhandeln med en närproducerad, näringsrik och vacker produkt. Vi ser en stark trend och efterfrågan av lokalproducerade grönsaker på den svenska marknaden, något som går i linje med våran affärsidé.

Entreprenörskap
2023

Väsentliga förbättringar för AAF

Alnarps agroekologiska lantbruk

Målet för detta projekt är att ha ett fungerande odlingsområde på fältet, implementera den första fasen av ett flerårigt skogsjordbruk, ha en komposttoalett och en tvättstation. Med dessa investeringar tacklar vi de största hoten mot AAF och säkerställer organisationens överlevnad under en lång tid. Ett varierat produktionssystem kommer att locka studenter och forskare från många olika områden, skapa ett långsiktigt perspektiv för intäkter och skapa synergier för produktivitet, motståndskraft och hållbarhet.

Entreprenörskap
2021

Svensk tegeltradition i förvandling: fas 2

Pernilla Norrman

Vidareutveckla och utvärdera vårt tegelkoncept som kan användas för hela fasader, delar av fasader, samt i interiörer. Det förnyar användandet av tegel med inriktning på modern arkitektur i linje med skånsk och svensk byggtradition. I förlängningen vill vi engagera en producent för industriell tillverkning, samt med vårt tegelkoncept inspirera och påverka den inhemska byggbranschens aktörer och upphandlare att i högre grad använda och efterfråga tegel av s k svenskt standardformat.

Entreprenörskap
2021

Minska matsvinnet och rädda bina med Folkets Pops

Folkets Pops

Målet med detta projekt är att öka livskraften i cirkulär ekonomi och hållbart företagande. Stipendiet kommer att användas till forskning kring och utveckling av produktförpackningar som tillverkas med hållbara material och processer. Resultatet vi vill uppnå är att minska miljöpåverkan med våra förpackningsval genom att öka vår produktion och sätta press på större konkurrenter att implementera mer hållbara lösningar för att minska plasten i vår miljö.

Entreprenörskap
2021

Alnarps agroekologiska lantbruk

Max Andersson

Målet är att driva ett finansiellt självförsörjande agroekologiskt lantbruk. Det kommer att förbli en studentledd verksamhet som kommer att växa under åren, med ett konstant inflöde av nya idéer och ny expertis. Lantbruket kommer att visa att det är möjligt att förse ett lokalt samhälle med hälsosamma, mångsidiga och grönsaker utifrån säsong genom att odla på ett sätt som skyddar den naturliga miljön, snarare än att försämra den. Det kommer även att bli en värdefull utbildningsresurs, ett ”modellantbruk”, som alla kan lära av.

Entreprenörskap
2021

Investering av infrastruktur för SolEdits AB

SolEdits AB

Målet med investeringsprojektet är att kunna bygga en modern kraftfull infrastruktur, som säkerställer kvalitén på de genetiska lösningarna vi kommer erbjuda kunden. Lösningarna kan tex innebära minskad användning av kemikalier vid odling och vidare förädling till specifika livsmedels eller industriella produkter. Vårt mål med bolaget är att inom 5 år vara etablerade på marknaden, som den samarbetspartner man väljer för att få produkter av bästa kvalitet, dvs nya sortkandidater av potatis.

Entreprenörskap
2021

Nya havreoljeemulsioner

Lunds universitet

Klimatkrisen avslöjar ett stort behov av att ersätta traditionella kemikalie- och energikrävande steg i industrin. Vi måste agera snabbt. Vi tror på en förändring mot hållbara växtbaserade material och har utvecklat en metod att producera stabila emulsioner från havreolja med hjälp av mild enzymteknologi. Vi ser stora möjligheter till förändringar kopplade till dessa emulsioner: minimalt energi- och kemikaliebehov, lovande aptitreglerande egenskaper samt mycket intressanta strukturella egenskaper.

Entreprenörskap
2021

Effektiv AI-baserad röstvård

VoiceDiagnostic Sweden AB

VoiceDiagnostic finner drivkraft i att transformera gränsöverskridande forskning och kunskap till en produkt som gör samhällsnytta till så väl den individuella människan som till sjukvårdssystem som helhet. Sättet vi med våra gemensamma kunskaper och erfarenheter kan göra det på är genom att använda och lyssna till den individuella talrösten. Genom det vill effektivisera röstvården så att fler av de 17% av Sveriges befolkning som lever med röstrubbningar kan få hjälp att göra sina röster hörda.