Tidigare stipendiater

Entreprenörskap
2022

Programvara som tidseffektiviserar försäljning av begagnade produkter

Minikit AB

Målet är att kunna utveckla och färdigställa en programvara som får ner tidsåtgången per begagnad produkt som företaget hanterar. Målet är att Minikit ska kunna få ner tidsåtgången med 30% och även kunna erbjuda denna programvara till andra (oftast) små nystartade bolag inom second hand som snabbare då kan bli lönsamma.

Entreprenörskap
2022

Vi är Entreprenörer

Möllans Basement

Projektet Vi är Entreprenörer handlar främst om att skapa ett intresse för ungdomar och unga vuxna inom entreprenörskap och en större inblick i hur det är att skapa ett eget varumärke, ålder 17 – 24 år. Vi erbjuder en plattform, utbildning, ett nätverk och inkomstgenerande aktiviteter för en större inblick inom ens egna skyldigheter och rättigheter i samhället för ett steg närmare individens mål. Vi skapar entreprenörer där ungdomar själva håller i rodret och vi är expertisen. Vi kommer dessutom ta tillvara av ungdomarnas kompetens när det gäller, datorkunskap och kreativitet

Entreprenörskap
2022

Qfix – digital plattform för lagning och skötsel av textilier, skor och lädervaror

Qfix AB

Vi vill bidra till en mer hållbar textilkonsumtion genom att underlätta för konsumenter och varumärken att laga och återanvända textilier, och därmed bidra till mål 12 i de globala hållbarhetsmålen. Vidare vill vi även bidra till mål 10 Minskad ojämnliket genom att erbjuda nya arbetstillfällen i Sverige, speciellt till duktiga skräddare som invandrat till Sverige och som i många fall har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Slutligen vill vi bygga en bra tjänst/företag som kan skapa tillväxt.

Entreprenörskap
2022

BarnMat – hjälper familjer till matlust!

Kajsa Lamm

Syftet med projektet är initialt att hjälpa föräldrar till en stabil måltidssituation, från allra första början. Om man som förälder kan överlåta till barnet att bestämma hur mycket och på vilket sätt barnet äter, så kan man också vara trygg med att barnet i de flesta fall får i sig tillräckligt för att växa och utvecklas på ett sunt sätt. Med kunskap och glädje kommer hela familjen längre!

Entreprenörskap
2022

Performing Arts and Communication Skills

Berth Nilsson

Performing Arts and Communication Skills, PACS har som syfte att utveckla en utbildningsverksamhet som är utformad för att hjälpa kulturutövare att möta framtidens utmaningar. Dels som en konkret utformad kursverksamhet på högskolenivå dels som förnyelsearbete av strukturer på en sant gränsöverskridande arena. PACS har ambitionen att skapa ett forum för professionell utveckling när det gäller konstnärligt entreprenörskap, konstnärligt ledarskap och gränsöverskridande konstnärskap.

Entreprenörskap
2022

Växtbaserade järnrika proteinkällor som unika organiska källor till biotillgängligt järn

Ironic AB

Ironic AB erbjuder en unik produkt som består av växtbaserade järnrika proteiner Dessa proteiner avser att behandla och förebygga järnbrist och anemi. Företaget har redan karakteriserat proteinerna och etablerat produktion i stor skala. Inledande experiment med våra proteiner, med hjälp av certifierade cellmodeller som efterliknar järnabsorptionen hos människor, visade på höga nivåer av järnabsorption på en nivå som är jämförbar med de bästa järnrika källorna (kött och bönor). En sådan hög absorption uppnåddes även vid tillsats i livsmedel t.ex. mandelmjölk, ett vanligt växtbaserat livsmedel.

Entreprenörskap
2022

Bladverkstaden is expanding

GJK Bladverkstaden AB

Sammanfattningsvis bygger vår affärside på produktion av mikrogrönt som säljs till restauranger, livsmedelsbutiker och matkasseföretag. Bladverkstaden vill förse restaurangbranschen och dagligvaruhandeln med en närproducerad, näringsrik och vacker produkt. Vi ser en stark trend och efterfrågan av lokalproducerade grönsaker på den svenska marknaden, något som går i linje med våran affärsidé.

Entreprenörskap
2021

Svensk tegeltradition i förvandling: fas 2

Pernilla Norrman

Vidareutveckla och utvärdera vårt tegelkoncept som kan användas för hela fasader, delar av fasader, samt i interiörer. Det förnyar användandet av tegel med inriktning på modern arkitektur i linje med skånsk och svensk byggtradition. I förlängningen vill vi engagera en producent för industriell tillverkning, samt med vårt tegelkoncept inspirera och påverka den inhemska byggbranschens aktörer och upphandlare att i högre grad använda och efterfråga tegel av s k svenskt standardformat.

Entreprenörskap
2021

Minska matsvinnet och rädda bina med Folkets Pops

Folkets Pops

Målet med detta projekt är att öka livskraften i cirkulär ekonomi och hållbart företagande. Stipendiet kommer att användas till forskning kring och utveckling av produktförpackningar som tillverkas med hållbara material och processer. Resultatet vi vill uppnå är att minska miljöpåverkan med våra förpackningsval genom att öka vår produktion och sätta press på större konkurrenter att implementera mer hållbara lösningar för att minska plasten i vår miljö.

Entreprenörskap
2021

Alnarps agroekologiska lantbruk

Max Andersson

Målet är att driva ett finansiellt självförsörjande agroekologiskt lantbruk. Det kommer att förbli en studentledd verksamhet som kommer att växa under åren, med ett konstant inflöde av nya idéer och ny expertis. Lantbruket kommer att visa att det är möjligt att förse ett lokalt samhälle med hälsosamma, mångsidiga och grönsaker utifrån säsong genom att odla på ett sätt som skyddar den naturliga miljön, snarare än att försämra den. Det kommer även att bli en värdefull utbildningsresurs, ett ”modellantbruk”, som alla kan lära av.

Entreprenörskap
2021

Investering av infrastruktur för SolEdits AB

SolEdits AB

Målet med investeringsprojektet är att kunna bygga en modern kraftfull infrastruktur, som säkerställer kvalitén på de genetiska lösningarna vi kommer erbjuda kunden. Lösningarna kan tex innebära minskad användning av kemikalier vid odling och vidare förädling till specifika livsmedels eller industriella produkter. Vårt mål med bolaget är att inom 5 år vara etablerade på marknaden, som den samarbetspartner man väljer för att få produkter av bästa kvalitet, dvs nya sortkandidater av potatis.

Entreprenörskap
2021

Nya havreoljeemulsioner

Lunds universitet

Klimatkrisen avslöjar ett stort behov av att ersätta traditionella kemikalie- och energikrävande steg i industrin. Vi måste agera snabbt. Vi tror på en förändring mot hållbara växtbaserade material och har utvecklat en metod att producera stabila emulsioner från havreolja med hjälp av mild enzymteknologi. Vi ser stora möjligheter till förändringar kopplade till dessa emulsioner: minimalt energi- och kemikaliebehov, lovande aptitreglerande egenskaper samt mycket intressanta strukturella egenskaper.

Entreprenörskap
2021

Effektiv AI-baserad röstvård

VoiceDiagnostic Sweden AB

VoiceDiagnostic finner drivkraft i att transformera gränsöverskridande forskning och kunskap till en produkt som gör samhällsnytta till så väl den individuella människan som till sjukvårdssystem som helhet. Sättet vi med våra gemensamma kunskaper och erfarenheter kan göra det på är genom att använda och lyssna till den individuella talrösten. Genom det vill effektivisera röstvården så att fler av de 17% av Sveriges befolkning som lever med röstrubbningar kan få hjälp att göra sina röster hörda.

Entreprenörskap
2021

Hälsa på Skånska

Smile Incubator AB

Syftet är att erbjuda forskare inom området mat för hälsa en mötesplats och testa ett nytt stöd att, under lättsamma former, utveckla en affärsidé i skärningspunkten mellan livsmedel och hälsa. Nyttan med ett bättre stöd till att utveckla dessa affärsidéer är att samhället får tillgång till produkter/tjänster som har potential att påverka medborgarnas hälsa positivt, vilket minskar mänskligt lidande, skapar arbetstillfällen samt sparar samhällsekonomiska resurser.

Entreprenörskap
2021

Virtuell natur som hälsointervention på äldreboenden

Mattias Wallergård

Målen är att undersöka vad som behöver göras för att få den virtuella interventionen att passa in i de dagliga aktiviteterna och rutinerna på äldreboenden, verifiera vilka fördelar och begränsningar cheferna för och de anställda på äldreboendena upplever att den virtuella interventionen ger samt att undersöka hur väl den virtuella interventionen faller ut. Det är av särskilt intresse att undersöka i vilken utsträckning lokala anpassningar är nödvändiga. Verifiera att det finns en vilja att investera i lösningen på kommunnivå.

Entreprenörskap
2020

Pinteg

Pinteg AB

Pintegs syfte är att utveckla tekniska lösningar som hjälper Europas medborgare att värna sin digitala information och integritet. Genom folkbildning och digitala redskap, inklusive metoder att lätt kunna använda sina rättigheter enligt GDPR, ska vi hjälpa individerna att förhindra att information samlas in, och att information som redan samlats in kan raderas. Med detta syftar vi till att bidra till demokratisk hållbarhet.

Entreprenörskap
2020

Penseltvätt

Lavabrush AB

Vi vill värna vår miljö. Vi vill att alla lär sig att ta vara på färgrester; yrkesskolor, förskolor, villaägare, kommuner. Vår Penseltvätt ska därför bli ett naturligt verktyg vid målning, oavsett utövningsnivå. Penseltvätten ska vara ett naturligt arbetsredskap, både på arbetsplatser och i sommarstugor. Lika naturligt som en verktygslåda. Vi har långtgående planer på att ge varje nyutexaminerad yrkesmålare en egen penseltvätt som ett bevis på deras genomförda utbildning.

Entreprenörskap
2020

Klimatsmarta Mjölkproteiner

Cirkulär AB

Projektet handlar huvudsakligen om att utveckla en alternativ metod för produktion av mjölkproteiner. Mjölkproteinet som vi fokuserar på är kasein (i mjölk finns även vassleprotein), som är huvudbeståndsdelen i mejeriprodukter såsom ost och yoghurt. Produktionen kommer att ske genom så kallat rekombinant proteinproduktion som i stora drag utvecklas genom att tillföra en syntetisk gen (del av en DNA-molekyl) i en mikroorganisms DNA som i sin tur instruerar organismen att producera det eftersökta proteinet.

Entreprenörskap
2020

Uppstart av Sveriges första miljömässigt hållbara herrskrädderi i Malmö

Amanda Andersson

Idén är att redan tillverkade kläder av äldre, fin kvalité, dessutom från vårt närområde, ska få en renässans. En ökad förståelse ska väckas hos konsumenter om att gamla kvalitetskläder har ett stort värde och att genom att förnya dem så att de blir moderna idag så ska kunden vara stolt över att den bidrar till en bättre miljö genom att välja en av dessa kostymer istället för en nytillverkad. Det ska upplevas som någonting ”extra” att bära ett sådant plagg både för att de är hantverksmässigt gjorda (utan att exploatera sömmerskor i andra delar av världen) och för att de sparar på vår planet vid tillverkningen.

Entreprenörskap
2020

Europeiskt centrum för Stadsbruk

Xenofilia

Syftet med att utveckla ett centrum för affärsmässig stadsodling är att bidra till hållbara lösningar för bättre klimat. Matproduktionen är en grundläggande del för samhället och orsakar idag stor klimatpåverkan. Genom att bidra till fler entreprenörer som odla ekologiskt och närproducerat minskar klimatpåverkan, biologisk mångfald i städer ökar och konsumenters kunskap kring hållbar mat ökar. Samtidigt skapas jobb och företagande!