Hantering av personuppgifter

Allmänt

I denna Integritetspolicy redogör vi närmare för hur Sten K Johnssons stiftelse (”Stiftelsen”) behandlar de personuppgifter som lämnas av dig i samband med att du ansöker om ett stipendium via vår elektroniska ansökningstjänst på hemsidan. Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om dig som vi behandlar. Kontaktinformation finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Stiftelsens behandling av dina personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål och på basis av följande lagliga grunder:

  1. Vi behandlar samtliga uppgifter du lämnar i din ansökan för att kunna registrera din ansökan och bedöma din ansökan baserat på uppsatta kriterier för stipendiet du har sökt. Laglig grund för vår behandling är det samtycke till behandling som du ombeds lämna i samband med att du skickar in en ansökan till oss.
  2. Efter det att urvalsprocessen är avklarad kommer vi att fortsätta att behandla nödvändiga uppgifter om dig och andra som har ansökt om stipendiet, i syfte att (i) följa upp de stipendier som har delats ut, (ii) föra register över de som har tilldelats stipendier och (iii) för att kunna säkerställa en rättvis och transparant ansökningsprocess för kommande stipendier och förhindra missbruk i form av exempelvis flera ansökningar till samma projekt från samma person. Laglig grund för vår behandling i detta fall är baserat på en intresseavvägning, där det är vår uppfattning att Stiftelsens behov av att kunna fortsätta behandla dina uppgifter för detta syfte, väger tyngre än ditt intresse av att få uppgifterna raderade.
  3. Om du får stipendium av oss kommer vi att på vår hemsida lägga ut en kort presentation av ditt projekt samt ditt namn. Laglig grund för vår behandling är ditt samtycke till att ditt projekt och ditt namn presenteras på hemsidan.
  4. Under vårt utdelningsevent kommer vi att ta bilder av samtliga stipendiater och presentera på hemsidan. Även i detta fall är laglig grund för vår behandling ditt samtycke.

För vår behandling under a), c) och d) kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss (kontaktuppgifter har du nedan). Det innebär förstås att vi i sådant fall inte har möjlighet att registrera och bedöma din ansökan eller publicera din bild eller ditt projekt på vår hemsida.

HUR LÄNGE BEVARAR VI DINA PERSON UPPGIFTER?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Stiftelsen har bedömt att det för behandlingen som anges under 2 b) nedan krävs att ditt namn, personnummer (i förekommande fall) och din ansökan sparas under 10 år.

VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?

Ansökningstjänsten på hemsidan tillhandahålls av en leverantör till Stiftelsen, TagWorks AB. TagWorks AB behandlar bara dina personuppgifter för Stiftelsens räkning, och i syfte för Stiftelsen att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt punkten 2 ovan. Vidare kan ditt namn och namnet på ditt projekt komma att publiceras på vår hemsida om du är en av dem som tilldelas ett stipendie.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELAND

Stiftelsen kommer inte att överföra dina personuppgifter till något land utanför EU/EES.

DINA RÄTTIGHETER

Stiftelsen ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Stiftelsen kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av Stiftelsen begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Stiftelsen kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 4 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt 6.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Stiftelsen om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkten 6.

Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Stiftelsens behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Stiftelsen har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta Stiftelsen på info@skjstiftelse.se om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.