Tidigare stipendiater

Medicin
2023

Slut på bristen på njurar för transplantation!

UGLK Science AB

Syftet med projektet är att reda på om teknologin och metoden fungerar i mänskliga njurar samt att validera produktprototypen för att bädda för en effektiv och framgångsrik kommersialisering, dvs den första delen i den kliniska studien. Genom detta beräknas antalet donatornjurar tillgängliga för transplantation öka kraftigt och så snabbt som möjligt.

Medicin
2023

Objective and Quantitative Assessment tools for ADHD and ASD

Anders Rasmussen

Vi utvecklar objektiva och kvantitativa mätverktyg som mäter cerebellär funktion i kombination med ett moderniserat motorbedömningstest. Detta tror vi potentiellt kan revolutionera sättet vi bedömer och studerar ADHD och ASD – två diagnoser som omfattar flera hundratusen barn enbart i Sverige. Faktiskt kan vår VR applikation ha en ännu bredare användbarhet. Till exempel går alla fyra-åringar i Sverige igenom en motorbedömningsbatteritest som används som en första screeningsverktyg

Medicin
2023

Generering och preklinisk validering av skräddarsydda bentransplantat framställda i 3D-utskrivna bioreaktorer

Paul Bourgine

Klassiska strategier för vävnadsrekonstruktion är patientspecifika och därför tydligt förbundna med naturliga begränsningar: en tidskrävande transplantatframställning och en komplex/kostsam produktion. Framför allt tillåter denna cellbaserade strategi endast autolog användning av de framställa transplantaten. Här kommer vi att validera den storskaliga produktionen av och den prekliniska prestandan hos ett unikt bentransplantatsubstitut. Om den visar sig framgångsrik kommer vår cellfria broskprodukt att kringgå begränsningarna hos befintliga vävnadsrekonstruktionsstrategier.

Medicin
2023

The gut-brain axis in Alzheimer’s Disease

Tomas Deierborg

Syftet med projektet är att undersöka kopplingen mellan kost/bär, mikrobiota och effekten på kognition och de patologiska förändringar som är kopplat till Alzheimers sjukdom.
Vi hoppas framförallt att kunna hitta kopplingar till APOE4, som hälften av alla Alzheimerpatienter har och som är ett kolesterolbärande protein. Vi hoppas att kunna hitta nya mekanismer kopplade till APOE4, som skulle kunna exploateras genom dietintervention.

Medicin
2023

Ett kraftanpassande kirurgiskt verktyg för hjälp vid införande av biomedicinska implantat i känslig hjärnvävnad.

Lucas Kumosa

De flesta kirurgiska ingreppen (biopsier, mikroinjektioner, införande av implantat osv.) i hjärnan utförs utan större hänsyn till de mekaniska krafter som genereras i de olika hjärnstrukturerna. Våra fynd tyder på att unika kirurgiska kraftminskande strategier utgör ett markant framsteg och en unik kommersiell möjlighet. Detta arbete är av betydelse för både vetenskapliga och kliniska verksamheter inom biomaterial, neuroteknik och forskning på hjärnsjukdomar.

Medicin
2023

Ny ultraljudsbaserad metod för att förhindra hjärtinfarkt och stroke

Isabel Goncalves

Bara i Sverige sker det > 30 000 stroker/år, vilket har stor inverkan på individer och samhället (16 B SEK/år). Under de 80 000 årliga ultraljudsundersökningarna missas de flesta patienterna med farligt plack eftersom det för närvarande inte finns någon metod för bedömning av placksammansättning. Vår metod behövs för 1) kliniska undersökningar, 2) screening av högriskpatienter innan de drabbas av en hjärtinfarkt eller stroke och 3) utvärdering av nya behandlingar inom läkemedelsindustrin på ett snabbt och billigt sätt.

Medicin
2023

Utveckling av en ny vaccinplattform för individanpassad cancerbehandling

Oskar Thofte

Cancerbehandling har aldrig varit bättre än den är idag. Det medför också att det idag lever fler människor än någonsin med en utläkt eller bortopererad cancer. Tyvärr innebär det ofta en livslång risk för återfall. Individanpassade cancervaccin skulle kunna minska den risken för många miljoner människor globalt sett. För en annan grupp patienter, där befintliga behandlingsmöjligheter är otillräckliga, kan cancervaccin kombinerat med befintlig immunterapi utgöra en helt ny behandlingsmöjlighet.

Medicin
2022

PeckiiLess – Nanosensorforskning för blodglukosövervakning genom utandning hos människor

Neal Greenspan

PeckiiLess kommer inte bara att avlägsna invasiviteten, avfallet och de höga kostnaderna kopplade till nuvarande metoder, vi kommer även att erbjuda en noggrann övervakningsprodukt för de ca 40 % av de människor som behöver kontrollera sina blodglukosvärden, men som inte har tillgång till teknologin på grund av sina begränsningar. Syftet med ansökan till Sten K-stiftelsen är att erhålla kapital för PeckiiLess för att främja forskningen med nanosensorn tillsammans med experter vid Lunds universitet. Vi har arbetat med Nano Lund tidigare och vill fortsätta detta samarbete.

Medicin
2022

Utveckling av en ny cancerterapi riktad mot en av de vanligaste genetiska defekter i cancerceller

Lund Universitet

Majoriteten av SCLC-patienterna överlever ett år eller mindre efter diagnosen. Vårt syfte är att utveckla ett läkemedel mot SCLC, som både är mer effektivt än nuvarande behandlings-rekommendation och som dessutom leder till färre antal biverkningar. Hypotesen som vi vill utvärdera är om behandling med L12 visar bättre effekt än de terapier som idag finns tillgängliga, samt utvärdera grundläggande farmakokinetiska egenskaper av molekylen.

Medicin
2022

Ett nytt icke-invasivt bildbehandlingsverktyg för tidig screening av Alzheimers sjukdom

Mantis photonics AB

Vår lösning är perfekt lämpad för screening av populationen över 50 års ålder. Eftersom 40 procent av alla demensfall kan förebyggas med livsstilsförändringar så skulle möjligheten att screena hela populationen kunna förhindra tio miljoner Alzheimer-fall. Om det dessutom kommer ut ett effektivt läkemedel på marknaden (det pågår för närvarande över 20 kliniska fas 3-studier för Alzheimer-läkemedel) så skulle patienter kunna behandlas i tid innan deras kognitiva förmågor avtar.

Medicin
2022

Kan artificiell intelligens effektivt och tillförlitligt bedöma kvalité på kroppsrörelse och -kontroll?

Jenny Älmqvist Nae

Målet med projektet är att smart, snabbt och säkert bedöma rörelsekvalité i olika miljöer (tex av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, ergonomer, inom idrott och på arbetsplatser) genom att utveckla och utvärdera en metod där artificiell intelligens bedömer rörelsekvalité via en mobilapplikation. Resultaten från mobilapplikationen kan guida rehabilitering och förebyggande åtgärder för att förbättra rörelsekvalité, vilket kan minska risken för skada/sjukdom, förbättra prestation och arbetsmiljö.

Medicin
2022

Ny antikroppsbehandling som aktiverar immunförsvaret mot cancer

Carl Sandén

Projektets syfte är att ta fram en ny cancerbehandling i form av antikroppar mot SLAMF6 som kan aktivera kroppens egna T-celler att angripa cancerstamceller, i första hand i akut myeloisk leukemi (AML) men potentiellt även i andra cancerformer. De sökta medlen skulle möjliggöra utveckling av terapeutiska antikroppar genom att finansiera patentskydd dels för SLAMF6 som mål på leukemistamceller och dels för den lovande antikropp mot SLAMF6 som vi nyligen genererat.

Medicin
2022

Utveckling av en ny behandling vid blodcancerformen akut myeloisk leukemi

Sofia von Palffy

Syftet är att på sikt utveckla en antikroppsbaserad behandling som slår mot leukemistamcellerna i AML. Vi har upptäckt att en viss receptor är uttryckt specifikt på cellytan i en av de vanligaste formerna av AML. Receptornuttrycks inte på normala blodstamceller och med hjälp av antikroppar kan vi rikta behandling mot de sjuka cellerna utan att skada de friska blodcellerna. Som led i den fortsatta utvecklingen av ett nytt läkemedel är vår avsikt nu att skydda vår upptäckt genom inlämning av en patentansökan.

Medicin
2022

Sorbus Biomedical AB – Utvärdering av prototyputrustning för expansivt odlande av kliniskt relevanta celler

Sorbus Biomedical AB

Mitt mål med detta projekt är att frambringa och kommersialisera banbrytande laboratorieutrustning avsedd för mer optimal odling av celler. Traditionell cellkultivering har stora begränsningar, och jag ser stor potential i att kunna tillfredsställa behovet av mer funktionsdugliga celler. Det är därför min avsikt att, genom utvecklandet av nya tekniska verktyg, samt med robusta resultat vilka påvisar utrustningens potential, förmedla en positiv förändring för forskning, sjukvård, och samhälle.

Medicin
2022

Wearapeutics

WIP EHF

Vårt huvudsakliga mål är att fylla luckan bland befintliga lösningar som hjälper patienter i rehabiliteringsprocessen vid urininkontinens hos män. Vi vill förse patienterna med ett par icke-invasiva kalsonger som spårar deras träning och ger en utvärdering av deras prestation i realtid.

Medicin
2021

Endodrillbiopsi i lokalbedövning vid muskelinvasiv blåscancer (Urodrillstudien)

Fredrik Liedberg

Syftet med projektet är att utvärdera en helt ny utredningsalgoritm baserad på endodrillbiopsi i lokalbedövning istället för TURB i narkos, med målet att korta tiden till start av definitiv behandling vid MIBC, eftersom sådan tidsutdräkt minskar möjligheterna för bot av denna potentiellt allvarliga tumörform där bara varannan patient botas idag trots radikal kirurgi. Vi förutspår dessutom att den nya algoritmen ger mindre patientobehag och är hälsoekonomiskt mer fördelaktig än TURB.

Medicin
2021

Sorbus Biomedical AB – Utrustning för odling av celler med ökad funktion och applikationspotential

Sorbus Biomedical AB

Målet med detta projekt är bildandet av ett innovationsbolag vars fokus är att frambringa och kommersialisera banbrytande laboratorieutrustning avsedd för mer optimal odling av celler. Traditionell cellkultivering har fundamentala begränsningar, och jag ser stor potential i att kunna tillfredsställa behovet av mer funktionsdugliga celler. Det är därför min avsikt att, genom utvecklandet av nya möjligheter och verktyg, förmedla en positiv förändring för forskning, sjukvård, och samhälle.

Medicin
2021

Modulering av tarm-hjärn-axeln genom probiotiska tillskott i en musmodell på fetma

Joao Duarte

Vårt övergripande mål är att visa att nya bakteriestammar kan förebygga fetma och associerade komorbiditeter. Detta prekliniska koncepttest avser att testa effekten av 4 anaeroba butyratproducerande bakteriestammar på reduktion av tarminflammation, främjande av metabolisk hälsa och förbättring av hjärnfunktionen. Lovande stammar kommer att utvärderas ytterligare i kliniska prövningar, och sedan utvecklas till mervärdesmat (eng. functional food) eller tillskott för nästa generationens probiotika.

Medicin
2021

Artificiell intelligens som användarstöd vid femoralisnervblockad på den akuta höftpatienten

Lunds Universitet

Den geriatriska patienten efter trauma är en väldigt skör patientkategori, där förflyttningar innebär en stor påverkan, och avhjälpande generell smärtlindring kan ge riskfyllda biverkningar. Vi avser att ge personal tidigare i vårdkedjan ett verktyg att kunna ge patienten en regional smärtstillning, genom att med artificiell intelligens kunna markera i ultraljudsbilder var blockaden bör anläggas. Detta skulle öka patientsäkerheten, välbefinnandet och tryggheten för denna utsatta patientgrupp.

Medicin
2021

C-FLUSH: En ny cerebrospinal vätskebaserad terapeutisk strategi för att förbättra hjärnans reningssystem

Nagesh Shanbhag

Det har skett en omfattande kartläggning av det glymfatiska systemet och dess styrningar i gnagarmodeller. Det övergripande målet för denna studie är att implementera C-FLUSH-terapi för att förbättra hjärnans reningssystem hos ett högre däggdjur för att förbättra dess kliniska terapeutiska translation. Häri vill vi optimera och kartlägga effektiviteten hos C-FLUSH på amyloid-beta taggat med ett florescerande ämne eller på ett relaterat ämne som införs i reningssystemet (CSF) eller hjärnparenkymet och utvärdera dess transport till periferin.