Tidigare stipendiater

Medicin
2022

PeckiiLess – Nanosensorforskning för blodglukosövervakning genom utandning hos människor

Neal Greenspan

PeckiiLess kommer inte bara att avlägsna invasiviteten, avfallet och de höga kostnaderna kopplade till nuvarande metoder, vi kommer även att erbjuda en noggrann övervakningsprodukt för de ca 40 % av de människor som behöver kontrollera sina blodglukosvärden, men som inte har tillgång till teknologin på grund av sina begränsningar. Syftet med ansökan till Sten K-stiftelsen är att erhålla kapital för PeckiiLess för att främja forskningen med nanosensorn tillsammans med experter vid Lunds universitet. Vi har arbetat med Nano Lund tidigare och vill fortsätta detta samarbete.

Medicin
2022

Utveckling av en ny cancerterapi riktad mot en av de vanligaste genetiska defekter i cancerceller

Lund Universitet

Majoriteten av SCLC-patienterna överlever ett år eller mindre efter diagnosen. Vårt syfte är att utveckla ett läkemedel mot SCLC, som både är mer effektivt än nuvarande behandlings-rekommendation och som dessutom leder till färre antal biverkningar. Hypotesen som vi vill utvärdera är om behandling med L12 visar bättre effekt än de terapier som idag finns tillgängliga, samt utvärdera grundläggande farmakokinetiska egenskaper av molekylen.

Medicin
2022

Ett nytt icke-invasivt bildbehandlingsverktyg för tidig screening av Alzheimers sjukdom

Mantis photonics AB

Vår lösning är perfekt lämpad för screening av populationen över 50 års ålder. Eftersom 40 procent av alla demensfall kan förebyggas med livsstilsförändringar så skulle möjligheten att screena hela populationen kunna förhindra tio miljoner Alzheimer-fall. Om det dessutom kommer ut ett effektivt läkemedel på marknaden (det pågår för närvarande över 20 kliniska fas 3-studier för Alzheimer-läkemedel) så skulle patienter kunna behandlas i tid innan deras kognitiva förmågor avtar.

Medicin
2022

Kan artificiell intelligens effektivt och tillförlitligt bedöma kvalité på kroppsrörelse och -kontroll?

Jenny Älmqvist Nae

Målet med projektet är att smart, snabbt och säkert bedöma rörelsekvalité i olika miljöer (tex av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, ergonomer, inom idrott och på arbetsplatser) genom att utveckla och utvärdera en metod där artificiell intelligens bedömer rörelsekvalité via en mobilapplikation. Resultaten från mobilapplikationen kan guida rehabilitering och förebyggande åtgärder för att förbättra rörelsekvalité, vilket kan minska risken för skada/sjukdom, förbättra prestation och arbetsmiljö.

Medicin
2022

Ny antikroppsbehandling som aktiverar immunförsvaret mot cancer

Carl Sandén

Projektets syfte är att ta fram en ny cancerbehandling i form av antikroppar mot SLAMF6 som kan aktivera kroppens egna T-celler att angripa cancerstamceller, i första hand i akut myeloisk leukemi (AML) men potentiellt även i andra cancerformer. De sökta medlen skulle möjliggöra utveckling av terapeutiska antikroppar genom att finansiera patentskydd dels för SLAMF6 som mål på leukemistamceller och dels för den lovande antikropp mot SLAMF6 som vi nyligen genererat.

Medicin
2022

Utveckling av en ny behandling vid blodcancerformen akut myeloisk leukemi

Sofia von Palffy

Syftet är att på sikt utveckla en antikroppsbaserad behandling som slår mot leukemistamcellerna i AML. Vi har upptäckt att en viss receptor är uttryckt specifikt på cellytan i en av de vanligaste formerna av AML. Receptornuttrycks inte på normala blodstamceller och med hjälp av antikroppar kan vi rikta behandling mot de sjuka cellerna utan att skada de friska blodcellerna. Som led i den fortsatta utvecklingen av ett nytt läkemedel är vår avsikt nu att skydda vår upptäckt genom inlämning av en patentansökan.

Medicin
2022

Sorbus Biomedical AB – Utvärdering av prototyputrustning för expansivt odlande av kliniskt relevanta celler

Sorbus Biomedical AB

Mitt mål med detta projekt är att frambringa och kommersialisera banbrytande laboratorieutrustning avsedd för mer optimal odling av celler. Traditionell cellkultivering har stora begränsningar, och jag ser stor potential i att kunna tillfredsställa behovet av mer funktionsdugliga celler. Det är därför min avsikt att, genom utvecklandet av nya tekniska verktyg, samt med robusta resultat vilka påvisar utrustningens potential, förmedla en positiv förändring för forskning, sjukvård, och samhälle.

Medicin
2022

Wearapeutics

WIP EHF

Vårt huvudsakliga mål är att fylla luckan bland befintliga lösningar som hjälper patienter i rehabiliteringsprocessen vid urininkontinens hos män. Vi vill förse patienterna med ett par icke-invasiva kalsonger som spårar deras träning och ger en utvärdering av deras prestation i realtid.

Medicin
2021

Endodrillbiopsi i lokalbedövning vid muskelinvasiv blåscancer (Urodrillstudien)

Fredrik Liedberg

Syftet med projektet är att utvärdera en helt ny utredningsalgoritm baserad på endodrillbiopsi i lokalbedövning istället för TURB i narkos, med målet att korta tiden till start av definitiv behandling vid MIBC, eftersom sådan tidsutdräkt minskar möjligheterna för bot av denna potentiellt allvarliga tumörform där bara varannan patient botas idag trots radikal kirurgi. Vi förutspår dessutom att den nya algoritmen ger mindre patientobehag och är hälsoekonomiskt mer fördelaktig än TURB.

Medicin
2021

Sorbus Biomedical AB – Utrustning för odling av celler med ökad funktion och applikationspotential

Sorbus Biomedical AB

Målet med detta projekt är bildandet av ett innovationsbolag vars fokus är att frambringa och kommersialisera banbrytande laboratorieutrustning avsedd för mer optimal odling av celler. Traditionell cellkultivering har fundamentala begränsningar, och jag ser stor potential i att kunna tillfredsställa behovet av mer funktionsdugliga celler. Det är därför min avsikt att, genom utvecklandet av nya möjligheter och verktyg, förmedla en positiv förändring för forskning, sjukvård, och samhälle.

Medicin
2021

Modulering av tarm-hjärn-axeln genom probiotiska tillskott i en musmodell på fetma

Joao Duarte

Vårt övergripande mål är att visa att nya bakteriestammar kan förebygga fetma och associerade komorbiditeter. Detta prekliniska koncepttest avser att testa effekten av 4 anaeroba butyratproducerande bakteriestammar på reduktion av tarminflammation, främjande av metabolisk hälsa och förbättring av hjärnfunktionen. Lovande stammar kommer att utvärderas ytterligare i kliniska prövningar, och sedan utvecklas till mervärdesmat (eng. functional food) eller tillskott för nästa generationens probiotika.

Medicin
2021

Artificiell intelligens som användarstöd vid femoralisnervblockad på den akuta höftpatienten

Lunds Universitet

Den geriatriska patienten efter trauma är en väldigt skör patientkategori, där förflyttningar innebär en stor påverkan, och avhjälpande generell smärtlindring kan ge riskfyllda biverkningar. Vi avser att ge personal tidigare i vårdkedjan ett verktyg att kunna ge patienten en regional smärtstillning, genom att med artificiell intelligens kunna markera i ultraljudsbilder var blockaden bör anläggas. Detta skulle öka patientsäkerheten, välbefinnandet och tryggheten för denna utsatta patientgrupp.

Medicin
2021

C-FLUSH: En ny cerebrospinal vätskebaserad terapeutisk strategi för att förbättra hjärnans reningssystem

Nagesh Shanbhag

Det har skett en omfattande kartläggning av det glymfatiska systemet och dess styrningar i gnagarmodeller. Det övergripande målet för denna studie är att implementera C-FLUSH-terapi för att förbättra hjärnans reningssystem hos ett högre däggdjur för att förbättra dess kliniska terapeutiska translation. Häri vill vi optimera och kartlägga effektiviteten hos C-FLUSH på amyloid-beta taggat med ett florescerande ämne eller på ett relaterat ämne som införs i reningssystemet (CSF) eller hjärnparenkymet och utvärdera dess transport till periferin.

Medicin
2021

Tidiga biomarkörer för upptäck av tjocktarmcancer

Syrina Fred Mehrabi

Många tjocktarmtumörer upptäcks när tumörcellerna redan har spridit sig i kroppen. Detta leder till att behandlingen blir svårare då sjukdomen ändrar sammansättning och ger upphov till fler komplikationer. Ett icke-invasivt blodprovstest skulle kunna göra stor skillnad, genom att man med hjälp av markörerna kan upptäcka cancern och påbörja behandlingen tidigare. Genom ett förhållandevis billigt och enkelt blodprov kommer man också att kunna testa en större del av befolkningen.

Medicin
2021

Kan skydd av höften vara synonymt med att säkra framtida livskvalitet hos äldre?

Deepak Raina

Genom att använda miljontals hydroxyapatitpartiklar (HA) kring ett implantat kan den biologiska aktiviteten hos ett vanligt osteoporosläkemedel förbättras avsevärt. Denna förbättring rapporteras som en ökad benbildning kring implantatet med HA och bättre mekanisk integrering av implantatet med benet jämfört med det implantat som inte hade HA-partiklar. Bättre resultat antyder en reduktion av misslyckade implantationer hos patienter med höftfraktur och förbättrad livskvalitet med lägre dödlighet.

Medicin
2020

Appen ”DiabetesNinja” vidareutveckling

Föreningen "Farföräldrar med vänner mot Barndiabetes"

Genom att fortsätta utveckla appen DiabetesNinja 2.0 med ytterligare funktioner, till stor nytta för barn med typ 1-diabetes, vill vi bidra till att förutsättningarna för ett långt och komplikationsfritt liv lättare kan uppnås. Det är vår egen erfarenhet att kontinuerlig användning av DiabetesNinja bidrar till att ge ett mer stabilt och bra Hba1c (långtidsblodsocker).

Medicin
2020

Luftvägarnas normalflora till vår tjänst? – potentiell probiotika mot luftvägsinfektioner

Caroline Bergenfelz

Den globala ökningen i antibiotikaresistens har accentuerat behovet för nya behandlingsstrategier för allvarliga luftvägsinfektioner. Probiotika har välkända hälsofrämjande effekter på magtarmkanalen. Här vill vi undersöka huruvida luftvägarnas normalflora kan användas som probiotika för att behandla eller förebygga uppkomst av allvarliga luftvägsinfektioner såsom lunginflammation.

Medicin
2020

Nästa generations behandling för allvarliga systemiska infektioner

Transient Pharma AB

Vi har en stark vision att utveckla effektiva och hållbara läkemedel baserade på ursprungliga upptäckter om kroppens egna antiinfektionsförsvar. Idag finns det inga läkemedel som minskar allvarlig inflammation och organskada hos patienter med ARDS och septisk chock. I den annalkande ”post-antibiotic era” kommer antibiotika dessutom att ha en mycket minskad effekt. Det nya läkemedlet som utvecklats av Transient Pharma AB kommer att möta ett betydande ouppfyllt behov och har därför en enorm klinisk potential.

Medicin
2020

Ökad livskvalitet för benprotesanvändare med designad 3D-printad kosmetik

Anatomic Studios

Utvecklandet av en mjukare och hållfastare knädel på bolagets befintliga benkosmetiklösningar kommer medföra betydande skillnad i vårt erbjudande. Med nya knädelen på plats kommer benkosmetiken vara lämpad för samtliga benprotesanvändare oavsett aktivitetsnivåer eller användningsområden. Syftet med stipendiet är att ta fram en knämodul som vid projektslut är integrerad i befintligt kosmetikerbjudande.

Medicin
2020

Biogel: ett nytt lung-byggnadsmaterial

Solmaz Hajizadeh

Målet är att erhålla elastin-kryogel lämplig för in vitro / in vivo-aktivering av lungregenerering. Dessa biomaterial kommer att erbjuda olika möjligheter att införliva cellinstruktiva faktorer för att kontrollera celltillväxt och spridning som är grundläggande för en regenerativ respons. Att kunna utlösa en frisk cellulär respons lokalt hos patienter kommer att bereda möjligheter i vävnadsteknik och medicinska tillämpningar, där bristen på organdonatorer för att behandla patienter är en