Tidigare stipendiater

Litteratur
2022

Reportagebok om att vara syskon till någon med funktionsnedsättning

Kristina Hedlund

Målet med mitt projekt är att ge ut en reportagebok som har fokus på funkissyskon. I boken kommer det att finnas intervjuer med både barn- och vuxensyskon, anhöriga samt personer som möter funkissyskon i sin profession. Reportage, citat och reflektioner kommer blandas med tips och fakta. Målgruppen för reportageboken är självklart funkissyskon och deras anhöriga men också alla som i sin profession eller på annat sätt möter funkissyskon.

Litteratur
2022

Utveckla skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning – tryckstöd

Kjell Stjernholm

En utgivning av boken om att utveckla skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning på ett etablerat facklitteraturförlag ökar chansen till både större och rätt spridning. Den blir lättare upptäckt av bibliotek och utbildningsinstitutioner, och vi når en högre kvalitet på själva bokproduktionen än vid egenutgivning. Boken ska fylla det tomrum som finns i hur en ska arbeta för att möjliggöra en övergång till ett yrkesliv för skådespelartalanger med intellektuell funktionsnedsättning.

Litteratur
2022

Spidda tankar och sammanvävd intelligens. Ansökan om medel för att färdigställa bokmanus.

Anna Jobér

Ett mål med boken är att ge en breddad bild av vad intelligens kan vara där fler förmågor och i det längre fler perspektivet kan inkluderas. Förhoppningsvis breddar boken synen på hur vi tillsammans kan lösa komplexa frågor och problem där så många som möjligt är involverade så att vi tillsammans med andra människor, maskiner, bläckfiskar, bakterier eller vad det nu kan vara kan finna alternativa vägar som öppnar för nya världar.

Litteratur
2022

”Neo-Latin and Humanist Greek Poetry in the Baltic Region”

Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Syftet är att inventera, tillgängliggöra och sprida dikter som människor kring Östersjön skrev på latin och grekiska under 300 år. Många av dessa dikter har aldrig getts ut, andra finns i svårtillgängliga utgåvor från 1600- och 1700-talen. Ytterligare ett syfte är att presentera våra dikter från Sverige i en större internationell historisk kontext, för att visa hur människorna då rörde sig i östersjöregionen, vilka kontakter de hade med varandra, hur de tänkte, levde och skapade.

Litteratur
2022

Krumelurer, figurer, hus och platser – en bok för barn om Malmö

Sabina Dethorey

Vår bok kommer att stärka barns och ungas tillhörighet till Malmö. Den kommer att öppna dörren till ämnesfält som annars mest är tillgängliga för vuxna. Eftersom vi utgår från konkreta hus och platser i Malmö kommer alla att känna igen sig i åtminstone en del – och resten går lätt att upptäcka och utforska. Via vardagsnära upplevelser inspirerar vi till reflektioner, delar kunskap, ger nyckeln till nya tankevärldar. Vi peppar läsarna att bygga vidare – både på vår bok och på Malmös utveckling.

Litteratur
2022

Stefan Zablocki – en Auschwitz-överlevarens väg till Malmö

Tomasz Sielski

Målet med detta projekt är att publicera en lättläst skönlitterär berättelse där målgruppen ska vara ungdomar i åldrarna fr 13 till 15 år. Novellen ska med framgång kunna bli lektyr och användas av skolan vid undervisning och lärande om Förintelsen. Det sekundära målet är att skapa ett manus som kan leda till en TV-produktion

Litteratur
2024

I rikets tjänst

Fredrik Alvén

Manuset I rikets tjänst, rör två ämnen som idag debatteras i höga tonlägen och ibland med mer känslor än kunskaper: skolan och dess problem samt vem medborgaren är och kanske framför allt bör vara. Det är min förhoppning att manuset både visar varför skolan, och de problem den dras med idag, ser ut som den gör, och att debatten om medborgaren, vem denna är och bör vara, nyanseras och sätts i en historisk kontext. På det sättet kan projektet ge perspektiv och grogrund för en konstruktiv debatt.

Litteratur
2024

Mekanikus – resor och cirkulation av teknisk kunskap 1861–1940

Mikael Ottosson

I en tid då människors geografiska rörelse ifrågasätts vill jag lyfta fram den betydelse som arbetsmigration haft i ett historiskt perspektiv. Detta gäller inte minst Sveriges industrialisering. I såväl forskning som populärvetenskapliga sammanhang har överföringen av industriell kunskap till Sverige kopplats till framstående forskare och framsynta industriledare. I detta projekt studeras istället hur industriarbetare inhämtade praktikorienterad teknisk kunskap genom studieresor utomlands.

Litteratur
2023

Malmö universitetsbibliotek – ett möjlighetsrum

Malmö universitetsbibliotek

Syftet är att ta fram en jubileumsskrift för Malmö universitetsbibliotek som fyller 25 år. Texterna och bilderna i antologin är ett tidsdokument över vad ett ungt och framtidstänkande lärosätesbibliotek är, samt lärandet som sker när ett bibliotek tar form.
Målet är att skriva, formge och trycka en bok i 200 exemplar som beskriver utvecklingsarbetet på Malmö universitetsbibliotek. Boken publiceras också som en fritt tillgänglig e-bok i PDF format.

Litteratur
2024

Entreprenörskapets myter

Marie Löwegren

Motivet för denna publikation är att öka kunskapen om entreprenörskap i samhället och på så sätt skapa en mer rättvisande bild om vad entreprenörskap är och innebär. Det är t. ex. olyckligt att entreprenöriella förebilder ofta inbegriper personer som Elon Musk eller Daniel Ek. Dessa speglar inte alls den genomsnittliga entreprenören och skapar en snedvriden bild av entreprenörskapet vilket i sin tur får konsekvenser för hur t ex stödorganisationer och samhällets beslutsfattare agerar.

Litteratur
2023

Hur gör vi personcentrering? Lärobok om personcentrering inom forskning, utbildning och praktik

Anna-Karin Edberg

Målet är att ge stöd för införandet av personcentrering inom vård, utbildning och forskning. Många av de teorier och ramverk som redan finns ger sparsam ledning i hur kunskapen ska implementeras i praktiken. Genom boken kan sådan kunskap tillgängliggöras för dem det faktiskt gäller; vårdpersonal, studenter, lärare och forskare. Genom involvering av de som berörs, och med utgångspunkt från deras perspektiv, säkras att bokverket blir användbart för målgrupperna och till nytta för vården.

Litteratur
2024

Hur gör vi personcentrering? Lärobok om personcentrering inom forskning, utbildning och praktik

Anna-Karin Edberg

Målet är att ge stöd för införandet av personcentrering inom vård, utbildning och forskning. Befintliga teorier och ramverk ger endast sparsam ledning i hur kunskapen ska implementeras i praktiken. Genom boken kan sådan kunskap tillgängliggöras för dem det faktiskt gäller; vårdpersonal, studenter, lärare, forskare och beslutsfattare. Genom involvering av de som berörs och med utgångspunkt från deras perspektiv, säkras att bokverket blir användbart för målgrupperna och till nytta för vården.

Litteratur
2024

Konstens trapphus – Trapphusmålningar i Malmö 1930 – 1940

Tobias Hultén

Tiden är obeveklig, och den konstskatt som husen i Malmö hyser håller på att långsamt försvinna i slitage, oaktsamma renoveringar eller skadegörelse. Genom att göra denna bok vill vi öka stoltheten över trapphuskonsten bland de boende och fastighetsägare, och lyfta fram en bortglömd kategori av skickliga konsthantverkare. Vi vill också tillgängliggöra konstverken för en publik som inte har tillträde till husen och visa på det unika i denna del av Malmös konst och arkitekturhistoria.

Litteratur
2023

En seriebok om ADHD hos kvinnor

Marie Tillman

Målet med projektet är att göra en seriebok som når såväl människor som själva har adhd och ge en igenkänning till de svårigheter man upplever genom livet, men även att skapa en större förståelse för adhd i samhället. Genom att möta det svåra med humor hoppas vi kunna möta en bred publik och inte bara de personer som själva har adhd. Vi tror att igenkänning kan förenkla för att få insikt om de svårigheter man möter i livet med en adhd diagnos.

Litteratur
2024

Brev från kejsarinnor – en antologi av kvinnor som fått barn men inte fött dem.

Erica Elfström

Vi trodde att den här antologin redan fanns. Med tanke på att så många kvinnor genomgår akuta kejsarsnitt varje år måste någon ha skrivit en liknande bok. Men vi har inte hittat någon motsvarighet alls. Motivet blir därför rätt självklart, att vi vill skapa en antologi som kvinnor kan läsa för att få djupare insikt om upplevelsen av ett akut snitt. En möjlighet för läsaren att spegla sig i andras berättelser och känna sig mindre ensam i en upplevelse som det pratas alldeles för lite om.

Litteratur
2023

Skånsk hasselnötsodling nytänk och ny odlingsteknik

Lotta Nordmark

Öka kunskapen om en inhemsk nötproduktion med nya odlingssystem som kan motivera odlingen ur både ett socialt och ekonomiskt samt ekologiskt perspektiv. Visa på hur vi med denna odling kan medverka till att öka den inhemska livsmedelsproduktionen vid kris och om våra gränser stängs. Det kommer även inverka positivt på en ökad tillgång på lokal producerad råvara för vidareförädling av livsmedel med hög näringstäthet och lokal förankring

Litteratur
2021

Framtidens stad: e-handelns konsekvenser för stadens organisering

Malin Sundström

Syftet är att skriva en populärvetenskaplig bok som synliggör hur ökad e-handel och minskad butikshandel påverkar staden/samhället och därigenom utveckla den skånska debatten och medvetenheten om att en förändrad handel också avgör stadens attraktion, medborgarnas vardag och välmående. Detta gäller inte minst invånare och beslutsfattare i Malmö-regionen.

Litteratur
2021

Urtidsdjur utsatta för udda återupplivningsförsök

Mats Eriksson

Att placera naturvetenskaplig grundforskning i ett konstnärligt och kulturellt perspektiv. Och mer specifikt, att med hjälp av tre världsberömda ”hårdrockskonstnärer”, bildligt talat, återuppliva utdöda organismer i en unik bok, där modern forskning presenteras på ett nytt, intresseväckande och annorlunda vis. I samband med bokens publicering planeras även vernissage med de nyproducerade konstverken och som kommer att livestreamas via YouTube.

Litteratur
2021

Bok om Kullens fyr

Peter Appelros

Naturvårdsverket uppger att 500.000 personer årligen besöker Kullaberg. Det finns även ett aktivt 4500 medlemmar. Vi vill med detta projekt förmedla en fördjupad kunskap till alla som på olika sätt är intresserade av historia. Boken kommer att ha en bred historisk ansats på områdena sjö- och fyr historia, kulturhistoria och teknisk historia.

Litteratur
2021

Vem har tagit reda på det? Samtal om naturvetenskap i förskolan

Högskolan Kristianstad

Målet är att den planerade boken ska utgöra ett lättillgängligt inspirationsmaterial som kan användas av förskollärare och inom förskollärarutbildning i hela landet. Intentionen är att boken ska fungera som stöd vid planering och genomförande av en förändrad naturvetenskap för förskolan som breddar och utmanar stereotypa bilder av naturvetenskap och forskare och får fler barn (från olika grupper) att känna att naturvetenskap är relevant för dem.