Tidigare stipendiater

Bildning
2024

Sömngrupper ”Nyckeln till Akademisk Framgång och Psykisk Hälsa för Ungdomar”

Gita Hedin

Syftet med projektet är att utvärdera om ungdomars deltagande i sömngrupper kan förbättra eller påverka individuell sömnlängd och sömnkvalitet, samt att utvärdera om deltagandet i sömngrupper påverkat skolprestationer och psykiska hälsa.

Bildning
2023

Sömnens betydelse vid hälsa och ohälsa

Pernilla Garmy

Sömnproblem är ett gigantiskt problem, som skapar lidande för individen och kostnader för samhället. Mycket av problemen orsakas av bristande kunskap inom hälso- och sjukvården samt hos allmänheten. Det finns ett stort behov av att sprida information om hur sömnproblem kan avhjälpas. Genom att genomföra konferenser, öppna digitala seminarier och föreläsningar kommer läkare, sjuksköterskor och andra professionella inom hälso- och sjukvården kunna få verktyg för att kunna ge adekvat stöd.

Bildning
2024

”Ett eget rum på Skarhults slott, om kvinnors vila genom tiderna”, bok, utställning och intervjuer

Skarhults kulturminne Ideell förening

Projektet syftar till folkbildning kring vila. Skapa kunskap och intresse kring återhämtning. Medelålders kvinnor med fulla kalendrar kan ofta inte svara på vad de gör när de är lediga. Vadå lediga? De är mödrar, döttrar, partners, svärdöttrar, väninnor, kollegor, systrar före det är dags att vila. Målet är att locka till att skapa sig mod att trycka på pausknappen, kunskap kring vad du tjänar på att pusta ut lite och att presentera olika idéer vad man kan göra när man vilar.

Bildning
2023

Bilden av Sverige – hur Wikipedia formar Sverigebilden

Johan Jönsson

Wikipedia är en av världens mest använda informationskällor. Genom uppslagsverket formar människor en förståelse för världen. Ändå vet de flesta mycket lite om hur det fungerar – och hur man tänker kring bilder och bildsättning talar de som skriver knappt om själva. Bilden spelar så stor roll för hur vi uppfattar ett ämne – visar bilden på förorten prydlig grönska i juli eller en skräpig gata i november? Att förstå det här är ett viktigt bildningsprojekt och spelar roll för vårt samhälle.

Bildning
2024

Ljuset, vår spion i rymden – ett folkbildande projekt om grundämnenas uppkomst.

Henrik Hartman

Vi anser det viktigt att ge barn och ungdomar insyn i den vetenskapliga metoden och att uppmuntra till strävan efter vetande. Speciellt i en tid som färgas av ryktesspridning i sociala medier och post truth-fenomenet. Scenkonst och vetenskap är en pedagogisk drömkombo. Att ge röst åt atomerna gör att publiken skapar en relation till dem och gör det roligare att lära. Atomernas dialog med forskaren möjliggör förtydligande av materialet vilket gör det lättare att ta till sig.

Bildning
2023

”Aktiv Fritid – sommarverksamhet för unga med funktionsnedsättning” 2023

Föreningen Furuboda

Föreningen Furuboda vill med Aktiv Fritid-projektet bidra till en positiv utveckling för 300 unga med funktionsnedsättning så att fler ges konkreta förutsättningar för en aktiv, utvecklande och rolig fritid. På så sätt ges unga med funktionsnedsättning bättre förutsättningar för social gemenskap med vänner och kamrater, större förmåga och bättre förutsättningar för deltagande och delaktighet i samhället samt resurser för bättre fysisk och psykisk hälsa på kort och lång sikt.

Bildning
2024

Malmös första textilentreprenörer – historien om bomullstextilindustrins uppkomst och utveckling i Malmö

Institutet för studier i Malmös historia, Malmö Universitet

Syftet med projektet är att undersöka bomullstextilindustrins uppstart och utveckling i Malmö 1850 till 1920, för att synliggöra a) centrala aktörer i processen, b) den roll bomullstextilindustrin spelade i den industriella utvecklingen i Malmö, samt c) hur den processen hänger ihop med en internationell ekonomisk och industriell utveckling. Vi vill tillgängliggöra detta för allmänheten, då vi menar att kännedom om historien är en central del av människors identitet.

Bildning
2023

Artificiell Intelligens (AI) och Intelligenta Agenter (IA)

Charlotte Sennersten

Jag vill kunna ägna tiden åt att kunna sammanställa min och Skåne företags AI kunskap tillsammans med Mobile Heights i bokform. Jag vill göra en inventering av vad företag tänker om AI, hur jag arbetat med AI själv, hur akademin tänker AI och vad studenter ser AI som. Ett AI tidsdokument som jag kan använda in i en AI kurs som kommer bli en fristående kurs som vem som helst kan söka till

Bildning
2024

Föredragsturné på tandemcykel i Sveriges landsbygd: Tema forskning om åldrande och hälsa

Lunds universitet

Det övergripande syftet är att stärka medvetenheten om och intresset för forskning om åldrande och hälsa och dess vetenskapliga processer. Detta för att främja egenmakt, demokrati och tillit till forskning. Syftet är att kommunicera värdet för allmänheten att engagera sig i forskning samt att förstärka rekrytering av deltagare till särskilda forskningsstudier. Föredragsturnén är ett sätt att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte, vilket åligger LU enligt högskolelagen.

Bildning
2023

Ramels väg 47. En trappuppgångs uppgång, fall och omvandling

Jens Sjölander

Syftet med projektet är att i form av en dokumentärfilm skildra en trappuppgång och de människor som bor och har bott på denna plats. Dokumentärfilmen bjuder in tittarna att utforska och utmana några av de föreställningar och fördomar som kommit att prägla platsen. Varför flyttade människor som bott på platsen? Hur ser de boende idag på området, på dem som bott där förr och på mig? Är jag också då en Ramelsvägare?

Bildning
2024

Jag berättar

Malmö Folkhögskola

Vi vill jobba med storytelling som pedagogiskt initiativ för att nå de deltagare som har svårt att tala inför andra och har låg tilltro till den egna förmågan. Dessa svårigheter påverkar allt ifrån skoluppgifter till kontakt med myndigheter och sociala relationer. På lång sikt kan detta även påverka möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden.

Bildning
2023

Möta existentiell ensamhet under ungdomstiden

Tide Garnow

Syftet med projektet är att främja kunskap kring existentiell ensamhet under ungdomstiden, samt att främja stöd i att möta ungdomars existentiella hälsa. Det finns en stor efterfrågan efter kunskap kring existentiell ensamhet samt stöd i att kunna möta ungdomar i denna typ av frågor. Genom att främja kunskap och en medvetenhet är målsättningen att bidra till att främja ungdomars hälsa.

Bildning
2023

Modell till en ny basutställning om Malmö 1870-idag

Malmö Museer

Boende, framför allt skolelever, i Malmö och Skåne får en ökad förståelse för historiens påverkan på hur staden, och världen, ser ut idag. En ytterligare effekt är att modellen blir naturlig samlingsplats, och därmed utgångspunkt för museets pedagoger i en stor och komplex utställning. Dessutom får båda institutionerna möjlighet till metodutveckling och stärkt samarbete.

Bildning
2024

Forskningskommunikation och kampen om kunskap – samtal mellan forskare, media, beslutsfattare och allmänhet

Jimmie Kristensson

Syftet är öka, och samtidigt bredda, förståelsen för forskningskommunikation genom gränsöverskridande samtal för att öka förståelse för forskningens betydelse för att värna ett demokratiskt samtal. Vi har ett polariserat samhällsklimat med tidvis hätsk debatt i ämnen med en politisk laddning. Universitetet roll som trovärdig förmedlare av kunskap är viktigare än någonsin samtidigt som det har blivit alltmer komplext för forskare att nå ut med resultat.

Bildning
2022

Demokrati

Påarps grundsärskola

Demokrati är jättesvårt att förstå för många och så även för våra elever som läser ämnesområde på Grundsärskola. Eftersom det är valår i år så väljer vi att arbeta med detta nu. Målet är att även våra elever med funktionsnedsättningar ska få vara delaktiga i demokratiska idéer, frågor mm vid ett val. Att få en förståelse för att alla kan deltaga och förändra.

Bildning
2022

Naturdetektiverna – fakta möter fiktion i barnböcker om forskning

Susanne Pelger

Barnböckerna om Naturdetektiverna ska, genom fakta och fiktion, ge en bild av samtida forskning och forskare. Vetenskaplig problemlösning liknas vid deckarfall för att gestalta hur forskning systematiskt söker svar på frågor. Syftet är att bidra till grundläggande förståelse för vad som skiljer vetenskapligt grundad kunskap från tyckande. Böckerna kan härigenom långsiktigt motverka mytbildning och kunskapsresistens, och i stället främja bildning och ett samhälle som formas av informerade beslut.

Bildning
2022

Historia genom Konst – produktion av pedagogiska filmer

Malmö Konstmuseum

Syftet med de pedagogiska filmerna är att ge gymnasieelever som inte har möjlighet att komma till museet tillgång till den kunskap och det material vi använder vid visningar och workshops. Filmerna kommer att kunna användas av lärare i ordinarie undervisning, alternativt fungera som en förberedelse inför besöket på museet. Filmerna betyder även mycket för att nå elever med funktionsvariation eller elever med begränsade möjligheter att delta på plats.

Bildning
2022

Raoul Wallenberg Talks – en internationell föreläsningsserie om mänskliga rättigheter

Altitude Meetings AB

Målet med Raoul Wallenberg Talks är att skapa en toppklassig föreläsningsserie om några av vår tids viktigaste ämnen. Vi vill sätta dagordningen – för att stärka demokratin och mänskliga rättigheter, nå unga och skapa engagemang kring frågorna. Och vi vill göra det på den givna platsen – i hjärtat av Lund, i nybyggda Stadshallen.

Bildning
2022

”Fake news” – en mobil utställning om betydelsen av korrekt information

Katedralskolan

Vi vill påverka! Vi vill sprida kunskapen om frågor om fake news, konspirationsteorier och desinformation! Vi vill få till en förändring. För att lyckas tror vi att man behöver informera, lära och undervisa den unga generationen. Idag läser färre och färre dagstidningen eller följer nyheter i radio eller tv. Vi hoppas kunna hjälpa till att vända utvecklingen och framförallt inspirera andra till att ta krafttag i det viktiga demokratiska arbetet.

Bildning
2022

Tugga om mat

Jens Almqvist

Projektet har tre syften som alla skapar samhällsnytta; 1) att positionera mat som en viktig samhällsfråga i omställningen mot ett hållbart samhälle, 2) att höja allmänhetens kunskap om mat på ett sätt som kan vara till användning i vardagen. Inom det ryms många aspekter som exempelvis: öka kunskapen om hållbara matval; skapa förståelse för hur mat produceras och 3) att bidra till att sprida aktuell forskning om mat. Det kan gälla exempelvis hållbara matval, näringsinnehåll och framtidens måltid.