Tidigare stipendiater

Bildning
2023

Sömnens betydelse vid hälsa och ohälsa

Pernilla Garmy

Sömnproblem är ett gigantiskt problem, som skapar lidande för individen och kostnader för samhället. Mycket av problemen orsakas av bristande kunskap inom hälso- och sjukvården samt hos allmänheten. Det finns ett stort behov av att sprida information om hur sömnproblem kan avhjälpas. Genom att genomföra konferenser, öppna digitala seminarier och föreläsningar kommer läkare, sjuksköterskor och andra professionella inom hälso- och sjukvården kunna få verktyg för att kunna ge adekvat stöd.

Bildning
2023

Bilden av Sverige – hur Wikipedia formar Sverigebilden

Johan Jönsson

Wikipedia är en av världens mest använda informationskällor. Genom uppslagsverket formar människor en förståelse för världen. Ändå vet de flesta mycket lite om hur det fungerar – och hur man tänker kring bilder och bildsättning talar de som skriver knappt om själva. Bilden spelar så stor roll för hur vi uppfattar ett ämne – visar bilden på förorten prydlig grönska i juli eller en skräpig gata i november? Att förstå det här är ett viktigt bildningsprojekt och spelar roll för vårt samhälle.

Bildning
2023

”Aktiv Fritid – sommarverksamhet för unga med funktionsnedsättning” 2023

Föreningen Furuboda

Föreningen Furuboda vill med Aktiv Fritid-projektet bidra till en positiv utveckling för 300 unga med funktionsnedsättning så att fler ges konkreta förutsättningar för en aktiv, utvecklande och rolig fritid. På så sätt ges unga med funktionsnedsättning bättre förutsättningar för social gemenskap med vänner och kamrater, större förmåga och bättre förutsättningar för deltagande och delaktighet i samhället samt resurser för bättre fysisk och psykisk hälsa på kort och lång sikt.

Bildning
2023

Artificiell Intelligens (AI) och Intelligenta Agenter (IA)

Charlotte Sennersten

Jag vill kunna ägna tiden åt att kunna sammanställa min och Skåne företags AI kunskap tillsammans med Mobile Heights i bokform. Jag vill göra en inventering av vad företag tänker om AI, hur jag arbetat med AI själv, hur akademin tänker AI och vad studenter ser AI som. Ett AI tidsdokument som jag kan använda in i en AI kurs som kommer bli en fristående kurs som vem som helst kan söka till

Bildning
2023

Ramels väg 47. En trappuppgångs uppgång, fall och omvandling

Jens Sjölander

Syftet med projektet är att i form av en dokumentärfilm skildra en trappuppgång och de människor som bor och har bott på denna plats. Dokumentärfilmen bjuder in tittarna att utforska och utmana några av de föreställningar och fördomar som kommit att prägla platsen. Varför flyttade människor som bott på platsen? Hur ser de boende idag på området, på dem som bott där förr och på mig? Är jag också då en Ramelsvägare?

Bildning
2023

Möta existentiell ensamhet under ungdomstiden

Tide Garnow

Syftet med projektet är att främja kunskap kring existentiell ensamhet under ungdomstiden, samt att främja stöd i att möta ungdomars existentiella hälsa. Det finns en stor efterfrågan efter kunskap kring existentiell ensamhet samt stöd i att kunna möta ungdomar i denna typ av frågor. Genom att främja kunskap och en medvetenhet är målsättningen att bidra till att främja ungdomars hälsa.

Bildning
2023

Modell till en ny basutställning om Malmö 1870-idag

Malmö Museer

Boende, framför allt skolelever, i Malmö och Skåne får en ökad förståelse för historiens påverkan på hur staden, och världen, ser ut idag. En ytterligare effekt är att modellen blir naturlig samlingsplats, och därmed utgångspunkt för museets pedagoger i en stor och komplex utställning. Dessutom får båda institutionerna möjlighet till metodutveckling och stärkt samarbete.

Bildning
2022

Demokrati

Påarps grundsärskola

Demokrati är jättesvårt att förstå för många och så även för våra elever som läser ämnesområde på Grundsärskola. Eftersom det är valår i år så väljer vi att arbeta med detta nu. Målet är att även våra elever med funktionsnedsättningar ska få vara delaktiga i demokratiska idéer, frågor mm vid ett val. Att få en förståelse för att alla kan deltaga och förändra.

Bildning
2022

Naturdetektiverna – fakta möter fiktion i barnböcker om forskning

Susanne Pelger

Barnböckerna om Naturdetektiverna ska, genom fakta och fiktion, ge en bild av samtida forskning och forskare. Vetenskaplig problemlösning liknas vid deckarfall för att gestalta hur forskning systematiskt söker svar på frågor. Syftet är att bidra till grundläggande förståelse för vad som skiljer vetenskapligt grundad kunskap från tyckande. Böckerna kan härigenom långsiktigt motverka mytbildning och kunskapsresistens, och i stället främja bildning och ett samhälle som formas av informerade beslut.

Bildning
2022

Historia genom Konst – produktion av pedagogiska filmer

Malmö Konstmuseum

Syftet med de pedagogiska filmerna är att ge gymnasieelever som inte har möjlighet att komma till museet tillgång till den kunskap och det material vi använder vid visningar och workshops. Filmerna kommer att kunna användas av lärare i ordinarie undervisning, alternativt fungera som en förberedelse inför besöket på museet. Filmerna betyder även mycket för att nå elever med funktionsvariation eller elever med begränsade möjligheter att delta på plats.

Bildning
2022

Raoul Wallenberg Talks – en internationell föreläsningsserie om mänskliga rättigheter

Altitude Meetings AB

Målet med Raoul Wallenberg Talks är att skapa en toppklassig föreläsningsserie om några av vår tids viktigaste ämnen. Vi vill sätta dagordningen – för att stärka demokratin och mänskliga rättigheter, nå unga och skapa engagemang kring frågorna. Och vi vill göra det på den givna platsen – i hjärtat av Lund, i nybyggda Stadshallen.

Bildning
2022

”Fake news” – en mobil utställning om betydelsen av korrekt information

Katedralskolan

Vi vill påverka! Vi vill sprida kunskapen om frågor om fake news, konspirationsteorier och desinformation! Vi vill få till en förändring. För att lyckas tror vi att man behöver informera, lära och undervisa den unga generationen. Idag läser färre och färre dagstidningen eller följer nyheter i radio eller tv. Vi hoppas kunna hjälpa till att vända utvecklingen och framförallt inspirera andra till att ta krafttag i det viktiga demokratiska arbetet.

Bildning
2022

Tugga om mat

Jens Almqvist

Projektet har tre syften som alla skapar samhällsnytta; 1) att positionera mat som en viktig samhällsfråga i omställningen mot ett hållbart samhälle, 2) att höja allmänhetens kunskap om mat på ett sätt som kan vara till användning i vardagen. Inom det ryms många aspekter som exempelvis: öka kunskapen om hållbara matval; skapa förståelse för hur mat produceras och 3) att bidra till att sprida aktuell forskning om mat. Det kan gälla exempelvis hållbara matval, näringsinnehåll och framtidens måltid.

Bildning
2022

Vuxen – med makt att förändra, skyldighet att förstå och möjlighet att agera

Sara Lundgren

Huvudsyftet är att förbättra barn och ungas likvärdiga möjligheter att lyckas. Organisationen Vuxen ska göra det genom att hjälpa, stötta och inspirera vuxna. Jag har aldrig tänkt att ”någon annan” ska ta hand om min dotter, men om jag inte hade orkat, så vet jag inte om det funnits någon annan och det skrämmer mig! Jag har tänkt att det bakom varje utmanande barn står en stark, men utmattad vuxen. Jag tror på det afrikanska ordspråket: ”Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn”

Bildning
2021

KALK

Finn Larsen

Göra naturkritik tillgänglig och begriplig för en bredare allmänhet genom en bildkonstnärlig metod, som vill skärpa sinnen för människans påverkan av landskap, natur och miljö genom att ge ut en fotobok, KALK, om Limhamns kalkbrott med essäs av vetare inom natur/miljö, landskapsarkitektur och konst på svenska och engelska. Att donera 200 böcker till Malmös skolbibliotek och att göra en utställning och anordna en föreläsning i samband med utgivningen.

Bildning
2021

Daylight – forskningsfilm om vikten av dagsljus

Vy Produktion AB (Vy Film AB)

Ta fasta på redan insamlat research material och komplettera med ytterligare filmat material (fler intervjuer, miljöbilder etc). Vidare att arbeta fram en längre film som är ca 72-80 min, som skall visas och nå ut till så många som möjligt och genom detta få ett eget liv som kan generera samtal, reflektion och nya sätt att se på framtidens städer och människans förhållande till dagsljus.

Bildning
2021

Rulla ut mig och ge mig en glass

Gunilla Norrman Fritze

Presentera förslag till förändringar som gör äldreboenden i Sverige mer attraktiva. Det ska vara boenden som erbjuder olika sorters ”pedagogik” som vitaliserar och skapar ”mening” för både de äldre och personalen. Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid universitetssjukhuset i Umeå säger att vi måste ”ifrågasätta den palliativa vårdfilosofin”. Alla kommer att tjäna på om fler äldre är aktiva och känner att de har någonting att säga till om även när de har lämnat yrkeslivet.

Bildning
2021

Kiviks Museum

Kiviks Museum

Målet är att fortsätta växa i antal medlemmar, antal besökare, antal bokningar av guidade vandringar på både fasta tider och på andra dagar. Målet är att fortsätta sätta Kiviks Museum och Kivik på besöksmålskartan och att kunna visa för fler nyfikna hur mycket Kiviksbygden har att ge i både natur och kultur. Målet är ett nytt museum senast inom ett par år.

Bildning
2021

Föreläsningar om svensk kultur & svenska koder för att främja integrationen i Skåne.

Learn Swedish Culture (Gossner) AB

Öka förståelsen om svensk kultur och svenska koder så att invandrare lättare kan skaffa svenska vänner, få ett jobb, göra bra ifrån sig på en arbetsintervju. Att börja med denna kunskap redan i grundskolan är oerhört viktigt. Likaså att barn från en annan kultur känner att vi satsar även på dem i skolan kan göra att de även känner sig stolta över sitt modersmål och kultur som de har med sig.

Bildning
2021

REDO- Reskap för Engagemang,

Skånes skolidrottsförbund

REDO syftar till att ta fram inspirerande och motiverande insatser och aktiviteter för unga ledare. Pandemins effekter har haft en stor påverkan på ungas hälsa och genom att inspirera och motivera dem till att engagera sig i en skol-IF kan vi skapa forum för glädje och gemenskap. En skol-IF är barn och ungas egna förening och här utvecklar de sin organisation och dess aktiviteter utifrån egna förutsättningar. Med skol-IF som redskap vill vi att unga ska hitta tillbaka till idrottsrörelsen.