Tidigare stipendiater

Bildning
2022

Demokrati

Påarps grundsärskola

Demokrati är jättesvårt att förstå för många och så även för våra elever som läser ämnesområde på Grundsärskola. Eftersom det är valår i år så väljer vi att arbeta med detta nu. Målet är att även våra elever med funktionsnedsättningar ska få vara delaktiga i demokratiska idéer, frågor mm vid ett val. Att få en förståelse för att alla kan deltaga och förändra.

Bildning
2022

Naturdetektiverna – fakta möter fiktion i barnböcker om forskning

Susanne Pelger

Barnböckerna om Naturdetektiverna ska, genom fakta och fiktion, ge en bild av samtida forskning och forskare. Vetenskaplig problemlösning liknas vid deckarfall för att gestalta hur forskning systematiskt söker svar på frågor. Syftet är att bidra till grundläggande förståelse för vad som skiljer vetenskapligt grundad kunskap från tyckande. Böckerna kan härigenom långsiktigt motverka mytbildning och kunskapsresistens, och i stället främja bildning och ett samhälle som formas av informerade beslut.

Bildning
2022

Historia genom Konst – produktion av pedagogiska filmer

Malmö Konstmuseum

Syftet med de pedagogiska filmerna är att ge gymnasieelever som inte har möjlighet att komma till museet tillgång till den kunskap och det material vi använder vid visningar och workshops. Filmerna kommer att kunna användas av lärare i ordinarie undervisning, alternativt fungera som en förberedelse inför besöket på museet. Filmerna betyder även mycket för att nå elever med funktionsvariation eller elever med begränsade möjligheter att delta på plats.

Bildning
2022

Raoul Wallenberg Talks – en internationell föreläsningsserie om mänskliga rättigheter

Altitude Meetings AB

Målet med Raoul Wallenberg Talks är att skapa en toppklassig föreläsningsserie om några av vår tids viktigaste ämnen. Vi vill sätta dagordningen – för att stärka demokratin och mänskliga rättigheter, nå unga och skapa engagemang kring frågorna. Och vi vill göra det på den givna platsen – i hjärtat av Lund, i nybyggda Stadshallen.

Bildning
2022

”Fake news” – en mobil utställning om betydelsen av korrekt information

Katedralskolan

Vi vill påverka! Vi vill sprida kunskapen om frågor om fake news, konspirationsteorier och desinformation! Vi vill få till en förändring. För att lyckas tror vi att man behöver informera, lära och undervisa den unga generationen. Idag läser färre och färre dagstidningen eller följer nyheter i radio eller tv. Vi hoppas kunna hjälpa till att vända utvecklingen och framförallt inspirera andra till att ta krafttag i det viktiga demokratiska arbetet.

Bildning
2022

Tugga om mat

Jens Almqvist

Projektet har tre syften som alla skapar samhällsnytta; 1) att positionera mat som en viktig samhällsfråga i omställningen mot ett hållbart samhälle, 2) att höja allmänhetens kunskap om mat på ett sätt som kan vara till användning i vardagen. Inom det ryms många aspekter som exempelvis: öka kunskapen om hållbara matval; skapa förståelse för hur mat produceras och 3) att bidra till att sprida aktuell forskning om mat. Det kan gälla exempelvis hållbara matval, näringsinnehåll och framtidens måltid.

Bildning
2022

Vuxen – med makt att förändra, skyldighet att förstå och möjlighet att agera

Sara Lundgren

Huvudsyftet är att förbättra barn och ungas likvärdiga möjligheter att lyckas. Organisationen Vuxen ska göra det genom att hjälpa, stötta och inspirera vuxna. Jag har aldrig tänkt att ”någon annan” ska ta hand om min dotter, men om jag inte hade orkat, så vet jag inte om det funnits någon annan och det skrämmer mig! Jag har tänkt att det bakom varje utmanande barn står en stark, men utmattad vuxen. Jag tror på det afrikanska ordspråket: ”Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn”

Bildning
2021

KALK

Finn Larsen

Göra naturkritik tillgänglig och begriplig för en bredare allmänhet genom en bildkonstnärlig metod, som vill skärpa sinnen för människans påverkan av landskap, natur och miljö genom att ge ut en fotobok, KALK, om Limhamns kalkbrott med essäs av vetare inom natur/miljö, landskapsarkitektur och konst på svenska och engelska. Att donera 200 böcker till Malmös skolbibliotek och att göra en utställning och anordna en föreläsning i samband med utgivningen.

Bildning
2021

Daylight – forskningsfilm om vikten av dagsljus

Vy Produktion AB (Vy Film AB)

Ta fasta på redan insamlat research material och komplettera med ytterligare filmat material (fler intervjuer, miljöbilder etc). Vidare att arbeta fram en längre film som är ca 72-80 min, som skall visas och nå ut till så många som möjligt och genom detta få ett eget liv som kan generera samtal, reflektion och nya sätt att se på framtidens städer och människans förhållande till dagsljus.

Bildning
2021

Rulla ut mig och ge mig en glass

Gunilla Norrman Fritze

Presentera förslag till förändringar som gör äldreboenden i Sverige mer attraktiva. Det ska vara boenden som erbjuder olika sorters ”pedagogik” som vitaliserar och skapar ”mening” för både de äldre och personalen. Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid universitetssjukhuset i Umeå säger att vi måste ”ifrågasätta den palliativa vårdfilosofin”. Alla kommer att tjäna på om fler äldre är aktiva och känner att de har någonting att säga till om även när de har lämnat yrkeslivet.

Bildning
2021

Kiviks Museum

Kiviks Museum

Målet är att fortsätta växa i antal medlemmar, antal besökare, antal bokningar av guidade vandringar på både fasta tider och på andra dagar. Målet är att fortsätta sätta Kiviks Museum och Kivik på besöksmålskartan och att kunna visa för fler nyfikna hur mycket Kiviksbygden har att ge i både natur och kultur. Målet är ett nytt museum senast inom ett par år.

Bildning
2021

Föreläsningar om svensk kultur & svenska koder för att främja integrationen i Skåne.

Learn Swedish Culture (Gossner) AB

Öka förståelsen om svensk kultur och svenska koder så att invandrare lättare kan skaffa svenska vänner, få ett jobb, göra bra ifrån sig på en arbetsintervju. Att börja med denna kunskap redan i grundskolan är oerhört viktigt. Likaså att barn från en annan kultur känner att vi satsar även på dem i skolan kan göra att de även känner sig stolta över sitt modersmål och kultur som de har med sig.

Bildning
2021

REDO- Reskap för Engagemang,

Skånes skolidrottsförbund

REDO syftar till att ta fram inspirerande och motiverande insatser och aktiviteter för unga ledare. Pandemins effekter har haft en stor påverkan på ungas hälsa och genom att inspirera och motivera dem till att engagera sig i en skol-IF kan vi skapa forum för glädje och gemenskap. En skol-IF är barn och ungas egna förening och här utvecklar de sin organisation och dess aktiviteter utifrån egna förutsättningar. Med skol-IF som redskap vill vi att unga ska hitta tillbaka till idrottsrörelsen.

Bildning
2021

Forskning i samverkan som förändrar Skåne

Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet

Syftet är att lyfta fram exempel på forskning som har positiv samhällspåverkan genom innovativ samverkan med aktörer från olika samhällssektorer. Genom att väcka intresse för forskning som skapar samhällsnytta vill MSI bilda och inspirera fler organisationer, företag, idéburna aktörer och offentliga representanter till samarbete över gränser i Skåne. Därmed kan vi engagera fler i arbetet med att lösa Malmös och Skånes mest komplexa samhällsutmaningar på nya sätt i samverkan över sektorsgränser.

Bildning
2021

Ny upplaga av boken ”Studentafton: Lundensiskt Fönster mot Världen”

Akademiska Föreningen

Studentaftonen har kallats för ”Sveriges friaste talarstol” och är en omvittnat unik företeelse i Sverige. Dess motsvarighet finns närmast vid universiteten i Cambridge och Oxford. Syftet med bokprojektet är att, i en tid av digitalisering, dokumentera och skildra en av Lunds mest mytomspunna studentevenemang: Studentaftnarna som ett klassiskt forum för debatt och yttrandefrihet.

Bildning
2021

Artificiell Intelligens – Ny utställning på Vattenhallen Science Center

Vattenhallen Science Center, Lunds Universitet

Alla pratar om det, en del är rädda och andra är nyfikna. På Lunds universitet har man forskat på Artificiell Intelligens och Machine Learning sedan 1980-talet. Forskarna ser dock ett behov av att informera om AI för allmänheten, skolelever, lärare och politiker. Genom att utveckla en utställning på Vattenhallen når denna vetenskap ut till både skolklasser och allmänhet, då vi årligen har ca 45 000 besökare – en siffra som väntas öka ytterligare de närmsta åren.

Bildning
2020

Management by Heart for Young Leaders

Arbor Vitae c/o Undervisningshuset

Ett erfarenhetsbaserat ledarskapsprogram för ungdomar och gymnasister i övre tonåren, 17-19 år, där deltagarna uppmärksammas på det humanistiska förhållningssättet, så att de i det stora och det lilla kan fungera som förebilder och verka för en hållbar värld som bygger på mångfald och fredlig samexistens.

Bildning
2020

KIOSK

KFUM KIOSK

Syftet med detta projekt är att försöka få dessa individer att välja ”rätt” väg i framtiden, låta dem träffa fler vuxna, låta dem prova olika verksamheter, ge dem utbildning så att de upptäcker att om man vill kan man också lära sig och då kanske väcka ett intresse för studier. Erbjuda fler positiva vuxna förebilder därav minst hälften kvinnor. Ge dem verktyg för att undvika kriminella frestelser och att få dem att försöka komma bort från dessa miljöer.

Bildning
2020

Digitala kunskapsstationer i Akvariet – en levande värld, Malmö Museer

Malmö Museer

Publikundersökningar har visat att det finns en stor efterfrågan på ett fungerande informationssystem i utställningen. Vi vill uppfylla besökarnas önskan och på ett intressant sätt kunna förmedla kunskap om olika djurarter och dess roll i de ekologiska systemen men även om olika miljöproblem och framtida lösningar på dessa. Ett välfungerande informationssystem tillsammans med utställningen blir ett led i att få fler ungdomar och övriga besökare att intressera sig för natur och miljöfrågor.

Bildning
2020

Kvalificerad ledarutbildning i IK Eos

Idrottsklubben Eos

Eos ledarakademi syftar till att utbilda fler ledare till Eos verksamheter för barn och ungdomar i alla åldrar. Vi vill ge våra ledare utbildning, lärdomar och kunskap som de kan ha glädje av såväl som ledare i Eos som i sina privata och professionella liv. Med fler och mer kompetenta ledare kan Eos bättre uppfylla RF’s riktlinjer och än mer bli en förening med aktiva som sträcker sig utanför RF’s triangel.