Tidigare stipendiater

Utbildning
2022

Marin Kolonilott

Byalaget på Kivik

Syftet med projektet är att ta fram ett koncept för en småskalig odling för eget bruk genom att anlägga ett kolonilottsområde i havet längs Kiviks kust. Projektet syftar också till att öka havsmedeventenheten och den marina kunskapen genom kurser i marin odling, samt genom att anlägga två informationsplattformar i Kivik och Simrishamn. Kolonilotten i Kivik är den första i Östersjön. Nyttan med kolonilott är att skapa ökad kunskap om och förståelse av den marina miljön, havsmedvetenhet och blå proteiner/ mat.

Utbildning
2022

Läxhjälp i Skåne där det behövs som mest

Stiftelsen Läxhjälpen

Malmö är en stad med stor segregation och med flera särskilt utsatta områden. Vi vill finansiera läxhjälp till elever som går på utsatta skolor i Malmö under läsåret 2022/2023. Varje läxhjälpsgrupp består av 15 elever med svaga betyg som behöver vårt stöd i sina studier. För att finansiera detta i ett läsår så söker vi 180 000 kronor i bidrag. En läxhjälpsgrupp med femton elever på en skola kan göra stor skillnad, inte bara för de elever som väljs ut att delta.

Utbildning
2022

Att bygga rätt – lärande från avancerad teori och verkliga exempel

Henrik Danielsson

Projektet syftar till förbättrad kostnadseffektivitet och säkerhet för framtidens konstruktioner med långa spännvidder, med fokus på träkonstruktioner. Under det senaste året har risker för kollaps orsakade av instabilitetsproblem uppmärksammats för flera stora träbyggnader i Sverige och (minst) en byggnad har kollapsat. Genom utveckling av undervisningsmaterial om instabilitetsfenomen kan kunskapsnivån hos konstruktörer förbättras och därmed kan effektivare och säkrare byggnader utformas.

Utbildning
2022

Open Optics Module

Johan Mauritsson

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för fysikundervisning med digitalt stöd på grund- och gymnasieskolor, men också inledande kurser på universiteten. Optik lämpar sig väldigt bra för onlineundervisning och digitalt stöd och modulerna som vi har utvecklat har potential att förbättra undervisningen och även inspirera fler elever och få dem att intressera sig för fysik.

Utbildning
2022

”Knäcka koden!” Pedagogiska verktyg för att bemöta konspirationsteorier i skolans värld

Hyperhelikon Ideas Consulting AB

”Knäcka koden!” är ett projekt som syftar till att ge barn och ungdomar i skolans värld (fokus åk 7-9) verktyg för att navigera i ett allt mer komplext informationslandskap präglat av sociala medier och ökande kunskapsresistens. Pedagoger skall lätt kunna använda projektets resultat för att arbeta med tematiken i skolan. Elever skall få förutsättningar för att knäcka koden bakom konspirationsteoretiska berättelser om att världen styrs av onda makter som är ute efter att manipulera oss.

Utbildning
2022

Tv-serien Julkalenderresan

Caroline Cabot

Att tillsammans med produktionsbolag skapa en allmänbildande och underhållande serie om tv-historia, med utgångspunkt i våra älskade och omdebatterade julkalendrar. Serien ska lyfta platser och personer bakom kalendrarna, som Hjularöd slott i Harlösa som fick gestalta ”Greveholm” och Möllegården på Kulturens Östarp som blev inspelningsplats för ”Det blir jul på Möllegården” samt lyfta fram manusförfattare, skådespelare, kostymörer, regissörer och andra kreatörer som varit del av skaparprocessen.

Utbildning
2022

UNGAs plattform för digitalt undervisningsmaterial del II

Musik i Syd

Vi ser en framtid där musikundervisningen är uppskattad för de verktyg den ger oss för att bättre förstå oss själva och den värld vi lever i. Musikens inneboende kraft och betydelse för varje människa samt vår kultur är odiskutabel. Detta projekt har grund i önskan om att bevara och styrka musikens position och att ge barn och unga den kunskap och de verktyg de behöver för att kunna fortsätta se musikens och kulturens betydelse som en grundläggande del av vår natur.

Utbildning
2022

Edutainment-videor i flippat klassrum särskilt riktat till dem som riskerar bli underkända i grundskolans matematik/NO

Jöran Petersson

Detta projekt har som mål att producera matematik/NO-videor som kombinerar god ämnesdidaktisk forskning med ämnesinnehåll som är elevnära och utanför skolmiljön. Videornas experiment ska vara lätta för elever att själv genomföra och ska tilltala elever som riskerar underkända betyg i matematik/NO. Videorna ska även kunna användas i forskning om effekten av flippad undervisningsdesign och som inspiration i lärarfortbildning och lärarutbildning.

Utbildning
2022

Augmented reality vid inlärning av praktiska moment på tandläkarutbildningen

Malmö universitet

Målet är att underlätta tandläkarstudenternas inlärning av praktiska moment i utbildning. Genom att överbrygga luckan mellan teoretisk inlärning och praktisk tillämpning hoppas vi att studenterna kommer att vara bättre förberedda och utrustade inför behandling av patienter. Dessutom är vår förhoppning att studenterna ska bli mer motiverade att ta till sig kunskap när den presenteras under roliga och innovativa former.

Utbildning
2022

Digitala barnredaktioner för lokaljournalistik med MiniBladets reporterskola

Läs och Lär McShane Education AB

Syftet är att få igång verksamheter i vår region som bidrar till att öka det lokala engagemanget hos barn i hela vår stad, att ge dem verktyg för att göra sina röster hörda, samt uppmuntra dem till omvärldskunskap, källtillit och regelbunden nyhetsläsning. Genom möten vill vi öka gemenskapen inom olika bostadsområden i Malmö. Vi vill få till en gränsöverskridande samverkan mellan skola, bibliotek, näringsliv och andra verksamheter i Malmö. Arbetet ska fortsätta utvecklas efter projekttiden.

Utbildning
2022

Studiero för elever med normbrytande beteende

Hanna Dresler

Vår förhoppning är att vi kan minska aggressivt och störande beteende, som kan utgöra riskfaktorer för framtida bruk av exempelvis tobak, alkohol och narkotika (ANT) samt (ASPD) antisocialt personlighetsstörning, affektivt beteende och i förlängningen kriminalitet. Dagens gymnasieskola har inte de verktyg och resurser som behövs för att klara av att hantera dessa elever. Genom att använda oss av Good Behavior Game & Inkluderande Beteendestöd i Skolan kan skolan få konkreta verktyg.

Utbildning
2021

Sömn – i hälsans frontlinje. Lärobok om sömn för utbildningar inom medicin och hälsovetenskap

Pernilla Garmy

Målsättningen med projektet är att en lärobok om sömn för hälso- och sjukvårdens professioner är publicerad inom två år, och att den används på samtliga utbildningar inom medicin och hälsovetenskap vid svenska universitet och högskolor. Det räcker inte med en bok, utbildningarna behöver kompletteras med föreläsningar och praktisk handledning under den verksamhetsförlagda utbildningen. Med hjälp av en lärobok får lärare och handledare verktyg och tips att bygga sin undervisning med på.

Utbildning
2021

Lära med Hästar – självstärkande utbildningsprogram för barn och unga

Kommunikationskonsulterna i Malmö AB (Lära med Hästar)

Att genom Lära med Hästars unika metod inspirera till och möjliggöra gränsöverskridande samarbeten mellan den lokala ridskolan och offentlig sektor. Den svenska ridskolan är unik i världen, både när det gäller omfattning och tillgänglighet. I Sverige finns i snitt 1,5 ridskola i varje kommun, ofta med kommunalt stöd, vilket ger mycket goda förutsättningar för folkhälsofrämjande insatser i samarbete med hästen.

Utbildning
2021

Data literacy – ett utvecklingsprojekt för grundskolan med teater och kognitionsforskning

Lunds Universitet

Projektet kommer att genomföras tillsammans med Teater Sagohuset. Syftet med projektet är att med utgångspunkt från det senaste inom kognitionsforskning tillsammans med scenkonsten genomföra ett konkret samarbete för att bidra till en ökad medie- och informationskunnighet hos elever i grundskolan.

Utbildning
2021

Hjärnskap för tonårsföräldrar

Hjärnskap

Målet för projektet är att, utifrån genomförande samt utvärderingar, med professionell hjälp producera föreläsningsavsnitt, material för bokcirkel samt en familjeutmaning digitalt samt göra det tillgängligt kostnadsfritt för föräldrar på en hemsida. På hemsidan ska även finnas en FAQ med frågor samt svar på de vanligaste frågorna som föräldrar har ställt i samband med utbildningsinsatserna samt kontaktuppgifter till organisationer de kan vända sig till vid frågor eller problem.

Utbildning
2021

ATT VARA LÄRARE PÅ DISTANS: EN STUDIE AV SKÅNSKA GYMNASIELÄRARES ERFARENHETER AV OMSTÄLLNINGEN TILL DISTAN…

Peter Svensson

Den snabba omställningen inom skolan till distansundervisning skapade nya krav på organisering. Inför framtida omställningar av skolverksamhet är insikter om lärarnas konkreta erfarenhet av omställningen av stor vikt för att kunna finna organisatoriska lösningar som tar såväl politiska ambitioner som professionens arbetssituation i beaktande. Det föreslagna forskningsprojektet kommer att bidra med insikter som kan vara av stor relevans för framtida krisomställningar av skolverksamhet.

Utbildning
2021

Skånska rek

Nils Bergendal

Producera en app med tillämpning som pedagogiskt verktyg (se ovan). Utöver detta primära syfte ska den vara ett redskap för yrkesgrupper såsom landskapsarkitekter, samhällsplanerare, miljöstrateger m fl. För gemena man hoppas vi appen kan väcka intresse för våra alldagliga platser, ge dessa historisk laddning, men även stimulera till framtidsfrågor rörande det skånska landskapet, dess samhällen och infrastruktur.

Utbildning
2021

UNGAs plattform för digitalt undervisningsmaterial

Musik i Syd

Vi vill skapa en digital plattform där UNGA Musik i Syds kärnverksamhet, via musikläraren, når alla barn i Skåne och därmed stärker kulturens roll i skolan. Genom högkvalitativa filmer om musik, som på olika sätt är kopplade till skolans läroplaner, vill vi erbjuda musikläraren stöd i sin undervisning där kvalitet och kunskap går hand i hand. Genom samarbete med pedagoger, filmare, musiker och forskare i musikpedagogik vill vi säkerställa relevans och hög kvalitet på materialet.

Utbildning
2020

Kompetensutveckling av Mattecentrums volontärer

Mattecentrum

Genom att utbilda och engagera våra volontärer och projektledare så blir målen på lång sikt: att ge barn och unga en ökad förståelse, ett bättre självförtroende i matematik, samt positiva erfarenheter av ämnet. Detta leder förhoppningsvis till en förändrad syn på matematik och att vi kan bidra till att göra matte mer attraktivt. Vi tror detta hjälper eleverna att öka intresset och förståelse för matematik genom att ha starka förebilder (volontärer).

Utbildning
2020

Edutainment – En lekfull lärandeupplevelse för de yngsta

Vattenhallen Science Center, Lunds universitet

Vid projektets sluttid är målet att ha utvecklat en helhetsupplevelse för Vattenhallens besökare i Hjärnrummet, där de befintliga interaktiva och taktila lärandemomenten utvecklas och fördjupas genom de nya momenten. Ett komplett pedagogiskt program med sång och dans, grundat i aktuell vetenskap kring hjärnan och sinnena befästs genom att familjerna kan vara delaktiga och ta med lärdomarna hem efter besöket för att fortsätta lärandeprocessen.