Tidigare stipendiater

Utbildning
2022

Marin Kolonilott

Byalaget på Kivik

Syftet med projektet är att ta fram ett koncept för en småskalig odling för eget bruk genom att anlägga ett kolonilottsområde i havet längs Kiviks kust. Projektet syftar också till att öka havsmedeventenheten och den marina kunskapen genom kurser i marin odling, samt genom att anlägga två informationsplattformar i Kivik och Simrishamn. Kolonilotten i Kivik är den första i Östersjön. Nyttan med kolonilott är att skapa ökad kunskap om och förståelse av den marina miljön, havsmedvetenhet och blå proteiner/ mat.

Utbildning
2022

Läxhjälp i Skåne där det behövs som mest

Stiftelsen Läxhjälpen

Malmö är en stad med stor segregation och med flera särskilt utsatta områden. Vi vill finansiera läxhjälp till elever som går på utsatta skolor i Malmö under läsåret 2022/2023. Varje läxhjälpsgrupp består av 15 elever med svaga betyg som behöver vårt stöd i sina studier. För att finansiera detta i ett läsår så söker vi 180 000 kronor i bidrag. En läxhjälpsgrupp med femton elever på en skola kan göra stor skillnad, inte bara för de elever som väljs ut att delta.

Utbildning
2022

Att bygga rätt – lärande från avancerad teori och verkliga exempel

Henrik Danielsson

Projektet syftar till förbättrad kostnadseffektivitet och säkerhet för framtidens konstruktioner med långa spännvidder, med fokus på träkonstruktioner. Under det senaste året har risker för kollaps orsakade av instabilitetsproblem uppmärksammats för flera stora träbyggnader i Sverige och (minst) en byggnad har kollapsat. Genom utveckling av undervisningsmaterial om instabilitetsfenomen kan kunskapsnivån hos konstruktörer förbättras och därmed kan effektivare och säkrare byggnader utformas.

Utbildning
2022

Open Optics Module

Johan Mauritsson

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för fysikundervisning med digitalt stöd på grund- och gymnasieskolor, men också inledande kurser på universiteten. Optik lämpar sig väldigt bra för onlineundervisning och digitalt stöd och modulerna som vi har utvecklat har potential att förbättra undervisningen och även inspirera fler elever och få dem att intressera sig för fysik.

Utbildning
2022

”Knäcka koden!” Pedagogiska verktyg för att bemöta konspirationsteorier i skolans värld

Hyperhelikon Ideas Consulting AB

”Knäcka koden!” är ett projekt som syftar till att ge barn och ungdomar i skolans värld (fokus åk 7-9) verktyg för att navigera i ett allt mer komplext informationslandskap präglat av sociala medier och ökande kunskapsresistens. Pedagoger skall lätt kunna använda projektets resultat för att arbeta med tematiken i skolan. Elever skall få förutsättningar för att knäcka koden bakom konspirationsteoretiska berättelser om att världen styrs av onda makter som är ute efter att manipulera oss.

Utbildning
2022

Tv-serien Julkalenderresan

Caroline Cabot

Att tillsammans med produktionsbolag skapa en allmänbildande och underhållande serie om tv-historia, med utgångspunkt i våra älskade och omdebatterade julkalendrar. Serien ska lyfta platser och personer bakom kalendrarna, som Hjularöd slott i Harlösa som fick gestalta ”Greveholm” och Möllegården på Kulturens Östarp som blev inspelningsplats för ”Det blir jul på Möllegården” samt lyfta fram manusförfattare, skådespelare, kostymörer, regissörer och andra kreatörer som varit del av skaparprocessen.

Utbildning
2022

UNGAs plattform för digitalt undervisningsmaterial del II

Musik i Syd

Vi ser en framtid där musikundervisningen är uppskattad för de verktyg den ger oss för att bättre förstå oss själva och den värld vi lever i. Musikens inneboende kraft och betydelse för varje människa samt vår kultur är odiskutabel. Detta projekt har grund i önskan om att bevara och styrka musikens position och att ge barn och unga den kunskap och de verktyg de behöver för att kunna fortsätta se musikens och kulturens betydelse som en grundläggande del av vår natur.

Utbildning
2022

Edutainment-videor i flippat klassrum särskilt riktat till dem som riskerar bli underkända i grundskolans matematik/NO

Jöran Petersson

Detta projekt har som mål att producera matematik/NO-videor som kombinerar god ämnesdidaktisk forskning med ämnesinnehåll som är elevnära och utanför skolmiljön. Videornas experiment ska vara lätta för elever att själv genomföra och ska tilltala elever som riskerar underkända betyg i matematik/NO. Videorna ska även kunna användas i forskning om effekten av flippad undervisningsdesign och som inspiration i lärarfortbildning och lärarutbildning.

Utbildning
2022

Augmented reality vid inlärning av praktiska moment på tandläkarutbildningen

Malmö universitet

Målet är att underlätta tandläkarstudenternas inlärning av praktiska moment i utbildning. Genom att överbrygga luckan mellan teoretisk inlärning och praktisk tillämpning hoppas vi att studenterna kommer att vara bättre förberedda och utrustade inför behandling av patienter. Dessutom är vår förhoppning att studenterna ska bli mer motiverade att ta till sig kunskap när den presenteras under roliga och innovativa former.

Utbildning
2022

Digitala barnredaktioner för lokaljournalistik med MiniBladets reporterskola

Läs och Lär McShane Education AB

Syftet är att få igång verksamheter i vår region som bidrar till att öka det lokala engagemanget hos barn i hela vår stad, att ge dem verktyg för att göra sina röster hörda, samt uppmuntra dem till omvärldskunskap, källtillit och regelbunden nyhetsläsning. Genom möten vill vi öka gemenskapen inom olika bostadsområden i Malmö. Vi vill få till en gränsöverskridande samverkan mellan skola, bibliotek, näringsliv och andra verksamheter i Malmö. Arbetet ska fortsätta utvecklas efter projekttiden.

Utbildning
2022

Studiero för elever med normbrytande beteende

Hanna Dresler

Vår förhoppning är att vi kan minska aggressivt och störande beteende, som kan utgöra riskfaktorer för framtida bruk av exempelvis tobak, alkohol och narkotika (ANT) samt (ASPD) antisocialt personlighetsstörning, affektivt beteende och i förlängningen kriminalitet. Dagens gymnasieskola har inte de verktyg och resurser som behövs för att klara av att hantera dessa elever. Genom att använda oss av Good Behavior Game & Inkluderande Beteendestöd i Skolan kan skolan få konkreta verktyg.

Utbildning
2023

AI hjälp i skolan

Twimny AB

Många elever har svårt att hänga med i skolan. Har man svårt att ta till sig språk, ex Engelska så behöver man någon som aktivt förklarar ord och meningar. Vid hemläxor har man ofta inte denna möjlighet då man inte kan få tag på sin lärare. Vi vill undersöka om AI kan brygga detta och aktivt hjälpa elever med svårigheter att klara sig bättre i skolan. Vi kommer att fokusera på elever i socioekonomiskt utsatta områden som ofta inte har samma hjälp hemifrån som de kanske behöver.

Utbildning
2023

Topper Kurs AB

Topper Kurs AB

Genom att implementera Topper kurs inom skolsystemet vill vi bidra till en ökad psykisk hälsa bland barn/ unga i Sverige. Topper Kurs syftar på att förebygga och minska psykisk och social ohälsa i framtiden, reducera lidande för barnen & deras familj(er), avlasta skolpersonal och vårdtjänster samt minska samhällskostnader. Topper kurs är evidensbaserat med signifikanta positiva effekter och är bedömt att vara den bästa interventionen inom området som finns i Nederländerna (www.nji.nl).

Utbildning
2023

Grodhopp – att spela sig till läsning och ökad språkförmåga

Catarina Dahlgren

Målet är att ge en god läsförmåga och ett gott språk till elever som har svårt att tillägna sig detta. Målgruppen är i första hand elever i läs-, skriv och språksvårigheter, att användas tillsammans med en speciallärare, enskilt eller i grupp. Men tanken är också att eleverna ska kunna fortsätta träna självständigt, i klassrummet. Det ska också kunna använda med elever med språkstörning, elever med svenska som andraspråk och med elever med en helt typisk läs-, skriv och språkutveckling.

Utbildning
2023

Kemins didaktik i ett nötskal – digitalt fortbildningsmaterial som kan användas som utgångspunkt i kemiundervisningen

Ylva Hamnell-Pamment

De planerade videoklippen i kemins didaktik ska genom lättillgänglig teoretisk bakgrund och praktiska exempel visa hur kemilärare kan använda sig av forskning inom kemins didaktik i sina klassrum för att göra kemin mer begriplig och rolig. Syftet är att ge svenska kemilärare tillgång till en ny form av lättillgänglig fortbildning mer anpassad för deras arbetssituation, att lyssna på t.ex. i pauser eller i bilen, och därmed främja att mer forskning om kemins didaktik används i svenska klassrum.

Utbildning
2023

En inkluderande arbetsmarknad i Skåne (som värdesätter mångfald) och tar tillvara på den kompetens som finns

Mitt Liv AB

Projektets främsta motiv är att stötta utländska akademiker som är nyanlända eller som står långt ifrån arbetsmarknaden (t.ex har varit i Sverige länge men fortsatt är arbetslösa) att komma närmare arbetsmarknaden och öka målgruppens förståelse för svenskt arbetsliv. Vi är övertygade att alla medborgare i Sverige ska ha likvärdiga möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden och att alla ska ha samma möjligheter i arbetslivet – både till arbete och till en position som motsvarar ens kompetens – och är övertygade om att samhället i stort skulle vinna på det.

Utbildning
2024

Lustfyllt akademiskt skrivande

Susanne Pelger

Boken ska stödja forskares skrivutveckling och främja ett lustfyllt och produktivt skrivande. Genom övningar och reflektionsuppgifter får forskarna träning i olika genrer. Övningarna ska, successivt och systematiskt, stärka skribenternas färdighet och självförtroende. De kan användas för enskilt utforskande, men lämpar sig särskilt väl för workshoppar och skrivinternat, sammanhang där det individuella skrivandet sker i en gemenskap där deltagarna stöttar och inspirerar varandra.

Utbildning
2023

Vertically Integrated Projects (VIP) – inom människobehandlande discipliner

Malmö universitet

Målet är att studenterna skaffar sig utökade specifika ämneskunskaper samtidigt som deras samarbets- och generiska forskningskunskaper utvecklas genom aktivt deltagande i forskning. Projektet kan också utgöra ett tillfälle för att få insikt i om forskning kan vara en framtida karriär, samt kan inspirera till ämnen för kommande examensarbete vilka kan fungera som nyckeln till arbetsmarknaden. Dessutom tränas studenterna i ledarskap då de kan vara mentorer åt kommande VIP-studenter.

Utbildning
2024

”Barnmorskestudent hela vägen” – en pedagogisk modell för relationsskapande mellan student och gravida kvinnor genom graviditet, födande och eftervård

Li Thies-Lagergren

Vi tror att vi genom vårt unika pedagogiska moment kan ge studenterna bästa möjliga förutsättningar för att tillägna sig kunskap om kvinnans upplevelse av hela vårdkedjan och erfarenhet av relationens betydelse i vårdsituationen. Innan vi kan införa momentet för alla studenter och sprida det till andra utbildningar är det centralt att säkerställa god pedagogisk kvalité. Evidensbaserade metoder för vårdyrken är eftersökta och projektet kan komma till nytta för fler professionsutbildningar än vår.

Utbildning
2024

Interaktiv grammatikundervisning – digital webbplattform för lärare och elever

Katarina Lundin

Grammatik upplevs av lärare som svårt att lära ut, och befintliga läromedel är dåliga och ibland felaktiga. Jag vill skapa ett pedagogiskt stöd som avlastar lärare i grammatikmomentet och visar hur de kan arbeta för att eleverna ska nå målen. Lärarna får genom webbplattformen ett lätthanterligt ”paket” som ger dem kompetensutbildning i de grammatikkunskaper ämnesplanen kräver. De kan därmed fokusera på andra delar av svenskämnet, och eleverna får med sig goda grammatiska kunskaper.