Tidigare stipendiater

Teknik
2022

Ny typ av micromobilityfordon för aktivt mobilitetsstöd

Arnela Hadzisakovic

Vi vill komplettera existerande produkter inom micromobility med ett fordon anpassat för de grupper i samhället som på grund av ålder, sjukdom eller skada inte har möjlighet att använda cykel, elsparkcykel eller andra fordon som kräver balans. Vår lösning kompletterar även befintliga hjälpmedel-fordon genom att kombinerar gång med eldrift, vilket ger utökad gångkapacitet, självständighet, hälsa och samtidigt minska antalet bilfärder.

Teknik
2022

Miljövänligt smörjmedel stabiliserat med obehandlad havreolja

Solmaz Hajizadeh

För att skydda kommande generationer och vår natur måste vi ersätta fossilbaserade produkter med nya miljövänliga produkter så fort som möjligt. Smörjmedel och kylmedel är sådana material. Den globala miljövänliga smörjmedelsmarknaden kommer att nå över 4,5 miljarder dollar till 2027 (<3 % av den totala marknaden). Vi utmanar oss själva att framställa ett nytt konkurrenskraftigt biologiskt nedbrytbart smörjmedel baserat på lokala växter med låg produktionskostnad men med en fantastisk potential.

Teknik
2022

Utveckling av prototyp av billig, exakt och snabb robotenhet för fältfenotypning som kan hjälpa till vid förädling av nya grödor som kan anpassa sig efter ett klimat i förändring

Ajit Nehe

Förädling av nya grödor kräver screening för fenotypiska egenskaper för hög avkastning under fältförhållanden för tusentals genotyper på många platser. Dessa screeningar är tidskrävande, mödosamma, dyra och saknar precision och enhetlighet. Befintliga fenotypningstekniker är dyra och saknar precision på grund av oförmågan att mäta inuti plantkronan. Den föreslagna innovativa tekniken kommer att använda spektrala robotsensorer och artificiell intelligens för att lösa dessa problem.

Teknik
2022

Logikprogrammering som verktyg för kunskapsrepresentation och vetenskaplig slutledning – En utbildning för forskare

Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet

Syftet är att erbjuda akademiska forskare i olika ämnen (i Sverige och internationellt) utbildning i hur logikprogrammering kan användas för att skapa mer exakta teorier, för att dra mer korrekta slutsatser och för att generera ny kunskap. I förlängningen är detta betydelsefullt eftersom vetenskapliga teorier används för att hjälpa människor, förbättra samhällen och förbättra naturmiljön. Tanken är att forskare ska kunna köpa utbildningspaketet till ett skäligt pris.

Teknik
2022

Stay cool without fossil fuel

Marwa Dabaieh

Med min erfarenhet inom klimatmedveten design vill jag hjälp till att minska lidandet för sårbara populationer på grund av värme genom att erbjuda ett miljövänligt kylsystem som är hälsosamt, användarvänligt, budgetvänligt och klimatvänligt för det svenska klimatet och den svenska marknaden. Barn kommer inte att kunna fokusera på skolarbetet, vuxna kommer inte att kunna vara produktiva och dödligheten kommer att öka bland äldre och personer med särskilda behov som stannar inomhus större delen av tiden.

Teknik
2022

Änder i huvudet

Högskolan Kristianstad

Projektet föreslår ett nytt begreppsmässigt ramverk för att i datorprogramvara representera individuella reaktiva och reflektiva beteenden. Härigenom möts den typ av problematik som uppstår vid användning av ANN, där dessa nätverk bidrar till reaktiva beslut, men saknar stöd för avvikande reflektiva beslut. Den föreslagna begreppsapparaten fyller gapet mellan dessa båda aspekter och bidrar till nya lösningsmöjligheter med användbarhet inom akademiska problemområden, likaväl som industriella.

Teknik
2022

Förädling av cellulosabaserade avfallstextilier genom behandling med en oorganisk jonisk vätska

Lunds Universitet

Syftet med projektet är att studera reaktorutformning samt rheologiska och värmande betingelser för att effektivisera och optimera resursutnyttjande vid förädling av textilavfall med en oorganisk jonisk vätska. Detta skall göras med en knådreaktor som klarar av att bearbeta material med mycket hög viskositet vid ett brett spann av processbetingelser. På så vis kan vi bidra till ett bättre utnyttjande av ett idag mycket underutnyttjat och rikligt avfall, samt ett mer hållbart samhälle.

Teknik
2022

Gradientcentrifugering med mikrokanaler för mätning av densiteten hos enskilda celler

Richard Soller

Jag vill utveckla ett instrument för precis, snabb och lättanvänd tidsupplöst bestämning av partikeldensitet med singelcellupplösning. Jag föreställer mig att detta verktyg kan tillämpas inom basbiologi och inom det medicinska området för att studera cellprocesser som i många fall påverkar celldensiteten. Vidare kommer korrekt information om densiteten på singelcellnivå att vara ett viktigt verktyg för mig och andra i min forskningsmiljö där vi arbetar mycket med akustisk celldelning.

Teknik
2023

Digitala framsteg för att studera sångfåglars biologiska kompass

Lunds universitet

Två gånger per år migrerar miljontals fåglar på ett spektakulärt sätt – ofta från en kontinent till en annan och tillbaka. Hur fåglar väljer i vilken riktning de ska flyga under migrationen är fortfarande till stor del okänt. Traditionella metoder för att studera orienteringen hos fåglar baseras fortfarande oftast på manuella metoder. Syftet med detta projekt är att övervinna begränsningarna hos gamla manuella metoder genom att dra nytta av ny digital teknik och att främja nya upptäckter för att öka vår förståelse för hur djur migrerar.

Teknik
2023

Dapibuset – verktyg för egenproduktion av foder med hög proteinhalt

Dapibuset

Dapibuset har som syfte att bryta det europeiska beroendet av sojaimport för djurfoder och ersätta det med ett hållbart protein som produceras lokalt på gården med en investering för lantbrukaren som är jämförbar med ett hushåll som investerar i solpaneler. Vår ambition är att dra nytta av svamp och fermenteringsteknik för att skapa ett alternativ till sojabönan som produceras direkt på gården av lantbrukaren.

Teknik
2023

Blått ljus för säkra och hälsosamma bladgrönsaker

Swedish university of Agricultural Sciences

Färdigt skurna ätfärdiga (råa) bladgrönsaker är en uppskattad produkt, men har orsakat större utbrott av magsjukor. Sådana utbrott orsakar lidande hos drabbade individer och åsamkar stor negativ påverkan på samhället (vården, odlare, livsmedelsaktörer/handel) negativt. Vi föreslår ett behandlingssteg med blått ljus under förädlingsprocessen för att avdöda allvarliga livsmedelspatogener och förlänga produktens hållbarhet. Teknologin kan integreras i befintliga processer i grönsakstvätterier.

Teknik
2023

Smarta polymerbindningar riktade till proteinfosforylering och metylering

Anil Incel

Att utveckla polymerbindningar i analyser som uppfyller stringenta krav för precisionsmedicin avseende robusthet, reproducerbarhet, skalbarhet, affinitet, multiplexförmåga och lösningskompatibilitet. Genom användning av en särskild grupp polymerer kallade molekylärt präglade polymerer (MIPs) förutser vi att denna typ av prägling kommer att vara mycket applicerbar för att bana väg för robusta, billiga multiplexa analyser av fosforylerade och metylerade proteiner jämförbara med kliniska proteomikplattformar.

Teknik
2023

Framtidens cirkulära ekonomi i plastindustrin: en grön process för upprening av 5-hydroxymetylfurfural (5-HMF) och återanvändning av ett organiskt lösningsmedel.

Mahmoud Sayed

Målet för detta projekt är att etablera en hållbar och ekonomiskt försvarbar process för produktion av 5-HMF – en mycket värdefull plattformskemikalie som kan öka nyttjandegraden och värdet i industriella biprodukter och avfall från jordbruket. Detta leder till mer miljömedvetna industrier och samhällen.

Teknik
2023

Innovationer inom växtskydd: Sprayinducerad genavstängningsteknik för hållbar kontroll av gråmögel på jordgubbar

Ramesh Vetukuri

Kemikalier används för gödning och för att kontrollera sjukdomar vid bärodling. Jag har som syfte att utveckla en hållbar bärodling som minskar mängden växtskyddsmedel som kan stanna kvar i mat och miljö och öka mängden bär och deras hållbarhet. Som en naturligt förekommande biokemikalie kommer dsRNA inte att lämna några rester, och användning av SIGS med fokus på klimatförändringar kommer att minska användningen av bekämpningsmedel. Den svenska ekonomin och miljön kommer att gynnas av denna minskade miljöpåverkan.

Teknik
2023

Optimering och validering av en återanvändbar hCG-sensor

Pharmista Technologies

För att snabbt kunna diagnostisera tillstånd, från graviditet till COVID-19, används antikroppar för detektering. Dock har antikroppar många begränsningar, t.ex. att de är dyra att framställa, har långa ledtider, inte finns i större kvantiteter, har svårt att binda till en mängd mål samt är känsliga för temperaturförändringar. Därför letar branschen efter nya detekteringstekniker som kan övervinna dessa problem. Det är här vår teknik kommer in.

Teknik
2023

DXA2FEM: ett verktyg för att förutspå risk för fraktur på ett kliniskt genomförbart sätt med hjälp av ingenjörsvetenskapen.

Lorenzo Grassi

Syftet med detta projekt är att göra det möjligt för verktyget att närma sig marknaden. Höftfrakturer hos äldre förknippas med både negativa resultat för patienterna och höga kostnader för sjukvården. Det finns läkemedelsbehandlingar för att förhindra frakturer men de administreras inte till dem som behöver det på grund av låg sensitivitet i bedömningen av frakturrisk. Vårt verktyg identifierar fler personer som löper risk för höftfrakturer, vilket ger fördelar till både patienter och sjukvården.

Teknik
2021

Modellering av friktion och slitage på nanoskalan

Aylin Ahadi

Slutmålet är att lösa de fysikaliska grunderna för hur friktion uppstår och förändras under olika förutsättningar. Arbete sker genom studier och integration i olika längdskalor samt verifiering med experiment. Resultaten med tillhörande förståelse kan mycket väl påverka hur ytor och beläggningar kommer att utvecklas för att exempelvis minimera energiåtgång och öka livslängden på olika metalliska komponenter. Denna typ av resultat kommer att ha stor positiv inverkan på industri och samhälle.

Teknik
2021

Lysinbaserade innovativa antimikrobiella substanser mot mykobakterier: bekämpning av antibiotikarestistens

Novalysin AB

Novalysin har ambitionen att utveckla säkra och effektiva antimikrobiella substanser mot mykobakteriella patogener för att besegra spridningen av antimikrobiell resistens. Fokus på mykobakterier beror på den höga morbiditeten och mortaliteten med dessa patogener. Eftersom antibiotikavägen är uttjänt är vårt syfte att möta behovet av nya behandlingsmetoder som inte bara är effektiva, utan även selektiva och säkra utan att leda till biverkningar, och som har en låg sannolikhet att orsaka resistens.

Teknik
2021

Wherever we go – Filosofiska utforskningar i Virtual reality

GADE18 FILM AB

Vi vill utforska hur vi med hjälp av nya innovativa tekniska lösningar kan berätta viktiga historier på ett helt nytt sätt. Vi vill även utforska frågeställningarna: Vad uppfattas som värdefullt i livets slut? Vad är värdefullt för närstående? Hur påverkas rätten till en värdig död av yttre förhållanden och samhällsstrukturer? Vår hypotes är att svaren på dessa frågor kommer att variera beroende på plats, samhällsskick och religiös övertygelse.

Teknik
2021

Nya högkvalitativa supportmaterial för oligonukleotidsyntes

Redstone Separations AB

Vi vill bidra till en lösning på pandemin och andra sjukdomar. Vi vill utvärdera ett nytt produktområde för Redstone Separations för denna viktiga och växande genterapiindustri. Det är vår målsättning att ta oss in på den lovande marknaden för supportmaterial för fastfas-oligonukleotidsyntes. För genterapiindustrin och för samhället kommer vinsten att vara mer effektiva verktyg för att tillverka influensavaccin, cancervaccin, antisense-läkemedel, nya behandlingar och personanpassade läkemedel.