Tidigare stipendiater

Teknik
2022

Ny typ av micromobilityfordon för aktivt mobilitetsstöd

Arnela Hadzisakovic

Vi vill komplettera existerande produkter inom micromobility med ett fordon anpassat för de grupper i samhället som på grund av ålder, sjukdom eller skada inte har möjlighet att använda cykel, elsparkcykel eller andra fordon som kräver balans. Vår lösning kompletterar även befintliga hjälpmedel-fordon genom att kombinerar gång med eldrift, vilket ger utökad gångkapacitet, självständighet, hälsa och samtidigt minska antalet bilfärder.

Teknik
2022

Miljövänligt smörjmedel stabiliserat med obehandlad havreolja

Solmaz Hajizadeh

För att skydda kommande generationer och vår natur måste vi ersätta fossilbaserade produkter med nya miljövänliga produkter så fort som möjligt. Smörjmedel och kylmedel är sådana material. Den globala miljövänliga smörjmedelsmarknaden kommer att nå över 4,5 miljarder dollar till 2027 (<3 % av den totala marknaden). Vi utmanar oss själva att framställa ett nytt konkurrenskraftigt biologiskt nedbrytbart smörjmedel baserat på lokala växter med låg produktionskostnad men med en fantastisk potential.

Teknik
2022

Utveckling av prototyp av billig, exakt och snabb robotenhet för fältfenotypning som kan hjälpa till vid förädling av nya grödor som kan anpassa sig efter ett klimat i förändring

Ajit Nehe

Förädling av nya grödor kräver screening för fenotypiska egenskaper för hög avkastning under fältförhållanden för tusentals genotyper på många platser. Dessa screeningar är tidskrävande, mödosamma, dyra och saknar precision och enhetlighet. Befintliga fenotypningstekniker är dyra och saknar precision på grund av oförmågan att mäta inuti plantkronan. Den föreslagna innovativa tekniken kommer att använda spektrala robotsensorer och artificiell intelligens för att lösa dessa problem.

Teknik
2022

Logikprogrammering som verktyg för kunskapsrepresentation och vetenskaplig slutledning – En utbildning för forskare

Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet

Syftet är att erbjuda akademiska forskare i olika ämnen (i Sverige och internationellt) utbildning i hur logikprogrammering kan användas för att skapa mer exakta teorier, för att dra mer korrekta slutsatser och för att generera ny kunskap. I förlängningen är detta betydelsefullt eftersom vetenskapliga teorier används för att hjälpa människor, förbättra samhällen och förbättra naturmiljön. Tanken är att forskare ska kunna köpa utbildningspaketet till ett skäligt pris.

Teknik
2022

Stay cool without fossil fuel

Marwa Dabaieh

Med min erfarenhet inom klimatmedveten design vill jag hjälp till att minska lidandet för sårbara populationer på grund av värme genom att erbjuda ett miljövänligt kylsystem som är hälsosamt, användarvänligt, budgetvänligt och klimatvänligt för det svenska klimatet och den svenska marknaden. Barn kommer inte att kunna fokusera på skolarbetet, vuxna kommer inte att kunna vara produktiva och dödligheten kommer att öka bland äldre och personer med särskilda behov som stannar inomhus större delen av tiden.

Teknik
2022

Änder i huvudet

Högskolan Kristianstad

Projektet föreslår ett nytt begreppsmässigt ramverk för att i datorprogramvara representera individuella reaktiva och reflektiva beteenden. Härigenom möts den typ av problematik som uppstår vid användning av ANN, där dessa nätverk bidrar till reaktiva beslut, men saknar stöd för avvikande reflektiva beslut. Den föreslagna begreppsapparaten fyller gapet mellan dessa båda aspekter och bidrar till nya lösningsmöjligheter med användbarhet inom akademiska problemområden, likaväl som industriella.

Teknik
2022

Förädling av cellulosabaserade avfallstextilier genom behandling med en oorganisk jonisk vätska

Lunds Universitet

Syftet med projektet är att studera reaktorutformning samt rheologiska och värmande betingelser för att effektivisera och optimera resursutnyttjande vid förädling av textilavfall med en oorganisk jonisk vätska. Detta skall göras med en knådreaktor som klarar av att bearbeta material med mycket hög viskositet vid ett brett spann av processbetingelser. På så vis kan vi bidra till ett bättre utnyttjande av ett idag mycket underutnyttjat och rikligt avfall, samt ett mer hållbart samhälle.

Teknik
2022

Gradientcentrifugering med mikrokanaler för mätning av densiteten hos enskilda celler

Richard Soller

Jag vill utveckla ett instrument för precis, snabb och lättanvänd tidsupplöst bestämning av partikeldensitet med singelcellupplösning. Jag föreställer mig att detta verktyg kan tillämpas inom basbiologi och inom det medicinska området för att studera cellprocesser som i många fall påverkar celldensiteten. Vidare kommer korrekt information om densiteten på singelcellnivå att vara ett viktigt verktyg för mig och andra i min forskningsmiljö där vi arbetar mycket med akustisk celldelning.

Teknik
2021

Modellering av friktion och slitage på nanoskalan

Aylin Ahadi

Slutmålet är att lösa de fysikaliska grunderna för hur friktion uppstår och förändras under olika förutsättningar. Arbete sker genom studier och integration i olika längdskalor samt verifiering med experiment. Resultaten med tillhörande förståelse kan mycket väl påverka hur ytor och beläggningar kommer att utvecklas för att exempelvis minimera energiåtgång och öka livslängden på olika metalliska komponenter. Denna typ av resultat kommer att ha stor positiv inverkan på industri och samhälle.

Teknik
2021

Lysinbaserade innovativa antimikrobiella substanser mot mykobakterier: bekämpning av antibiotikarestistens

Novalysin AB

Novalysin har ambitionen att utveckla säkra och effektiva antimikrobiella substanser mot mykobakteriella patogener för att besegra spridningen av antimikrobiell resistens. Fokus på mykobakterier beror på den höga morbiditeten och mortaliteten med dessa patogener. Eftersom antibiotikavägen är uttjänt är vårt syfte att möta behovet av nya behandlingsmetoder som inte bara är effektiva, utan även selektiva och säkra utan att leda till biverkningar, och som har en låg sannolikhet att orsaka resistens.

Teknik
2021

Wherever we go – Filosofiska utforskningar i Virtual reality

GADE18 FILM AB

Vi vill utforska hur vi med hjälp av nya innovativa tekniska lösningar kan berätta viktiga historier på ett helt nytt sätt. Vi vill även utforska frågeställningarna: Vad uppfattas som värdefullt i livets slut? Vad är värdefullt för närstående? Hur påverkas rätten till en värdig död av yttre förhållanden och samhällsstrukturer? Vår hypotes är att svaren på dessa frågor kommer att variera beroende på plats, samhällsskick och religiös övertygelse.

Teknik
2021

Nya högkvalitativa supportmaterial för oligonukleotidsyntes

Redstone Separations AB

Vi vill bidra till en lösning på pandemin och andra sjukdomar. Vi vill utvärdera ett nytt produktområde för Redstone Separations för denna viktiga och växande genterapiindustri. Det är vår målsättning att ta oss in på den lovande marknaden för supportmaterial för fastfas-oligonukleotidsyntes. För genterapiindustrin och för samhället kommer vinsten att vara mer effektiva verktyg för att tillverka influensavaccin, cancervaccin, antisense-läkemedel, nya behandlingar och personanpassade läkemedel.

Teknik
2021

Biomimetiska sensorer för snabb detektion av SARS-CoV-2-viruset

Sara Björk Sigurdardóttir

Ett av de viktigaste verktygen för att bekämpa den pågående COVID-19-pandemin har varit diagnos och kontaktspårning. De nuvarande diagnostiska verktygen består av PCR- eller antikroppsbaserade tester. De snabba antikroppsbaserade analyserna är praktiska på grund av sin snabbhet, men de brister fortfarande i känslighet, och högkvalitativa antikroppstester är dyra och komplicerade att ta fram. Vi skulle vilja utveckla biomimetiska sensorer för ett mer känsligt, robust samt snabbt och billigt diagnostiskt verktyg för SARS-CoV-2-viruset.

Teknik
2021

Pilotproduktion för ätbar beläggning

SAVEGGY AB

Syftet med denna pilotproduktion är att validera konceptet för att säkerställa att vi kan producera beläggningsalternativen i större volymer och producera dem för fälttest. Dessa steg utförs inte i sekventiell form, utan med en tydlig överlappning mellan olika faser. Vi kommer att testa och validera de olika egenskaperna hos beläggningen under och efter produktionsprocessen. Vi kommer att använda denna kunskap för att optimera och säkerställa att de kan uppfylla kundernas och konsumenternas krav.

Teknik
2021

AR för alla

Do-Fi AB

Projektets mål är skapa möjlighet för små aktörer inom besöksnäringen att kunna skapa upplevelser som annars bara är möjliga för de allra största aktörerna i vårt land. Med lite hjälp så ska de kunna lägga in modeller av saker som bara samlat damm i arkiven eller re-designa arkivmaterial för AR-upplevelse som varit tillgängligt i andra medieformer. Vi har en önskan att dessa nämnda små aktörer ska bli ännu mer “taggade” att visa upp sitt material för besökare.

Teknik
2021

Högeffektiv akoustofluidik för övervakning av patogener i realtid

Enrico Corato

Syftet med beskriven forskning är att utforma, tillverka och kartlägga högeffektiva ultraljudsomvandlare för att skapa starkare akustiska fält (100 gånger starkare) i akoustofluidiska mikroskopiska enheter än i allmänt använda omvandlare med en platta. Sådana fält skulle möjliggöra stark akustisk strålningskraft på de partiklar som ska hanteras, så att vi kan hitta den nedre storleksgränsen för akustiskt fokus och senare applicera detta på submikroskopiska biologiska partiklar, som exempelvis vattenbaserade patogener.

Teknik
2020

Lund Formula Student 2020

Lund Formula Student

Det övergripande målet för detta projekt går ut på att främja nytänkande och innovation samt ge praktisk erfarenhet till duktiga studenter vid Lunds Universitet. I år tar sig detta uttryck genom att vi har tre projekt på gång samtidigt med mycket fokus på just eldrift och förarlöst system. Målet är att utveckla en nytänkande design och lägga en grund för framtida studenter att kunna utveckla system för framtiden.

Teknik
2020

Bröd Nouveau

Lab La Bla

År 2018 extraherades globalt 90 miljarder ton råmaterial där uppskattningsvis 20% går till spillo. Som designers kan vi röra oss fritt mellan frånkopplade discipliner och rubba kunskapssilos i vetenskapen idag. Vårt mål är att skapa en symbios mellan annars fristående industrier och vidareutveckla ett holistiskt system för att förvandla avfallsströmmar till nya byggstenar för produktion, konstruktion och konsumtion – för att minska denna oavbrutna cykel med massutvinning.

Teknik
2020

Mikrochipmodell visualiserar mikroorganismers interaktion med markens kol och mikroplaster

Lunds Universitet

Syftet med projektet är att vidareutveckla vår mikrofabricerade modell av underjorden för att förstå hur markens mikroorganismer påverkas av markens mikrostrukturer och mikroplaster, och hur de i sin tur påverkar markens kolomsättning. Målet är att baserat på dessa nya insikter kunna ändra vårt sätt att bruka marken så att vi maximerar kolupptaget och minimerar utsläppet för att kunna motverka den globala uppvärmningen. Genom att förstå mikroplasters skadliga effekter på marken vill vi också kunna minimera dessa.

Teknik
2020

Skörda information från ljusfältet

Nils Norlin

Vi strävar efter att utveckla och producera nya typer av mikrolinsuppställningar. Dessa mikrolinsuppställningar kan till exempel införlivas i mikroskop för att möjliggöra snabb volymmetrisk avbildning. Dessutom vill vi lära oss att skapa stora områden av mikrolinsuppställningar som kan användas för att generera komplexa belysningsmönster för applikationer som holografiska 3D-uppvisningar.