Litteraturstudie om kvicksilvermetylering

Kvicksilver (Hg) utgör ett hot främst mot vattenlevande organismer och dess predatorer. En viktig fråga är i vilken form Hg tas upp och i vilken form det metyleras. Projekt innebär att sammanställa och kritiskt bedöma forskningsresultat både från fält- och laboratoriestudier som bär viktig information om Hg-metylering, inklusive studier som inte direkt har fokuserat på denna process. Huvudsyftet är att signifikant öka kunskapen om hur, varför och under vilka förhållanden oorganiskt kvicksilver omvandlas till högtoxiskt metylkvicksilver genom att sammanställa och dra slutsatser från publicerade arbeten med relevans för detta forskningsområde.