Nyheter

Generering och preklinisk validering av skräddarsydda bentransplantat framställda i 3D-utskrivna bioreaktorer

Klassiska strategier för vävnadsrekonstruktion är patientspecifika och därför tydligt förbundna med naturliga begränsningar: en tidskrävande transplantatframställning och en komplex/kostsam produktion. Framför allt tillåter denna cellbaserade strategi endast autolog användning av de framställa transplantaten. Här kommer vi att validera den storskaliga produktionen av och den prekliniska prestandan hos ett unikt bentransplantatsubstitut. Om den visar sig

Läs mer »

The gut-brain axis in Alzheimer’s Disease

Syftet med projektet är att undersöka kopplingen mellan kost/bär, mikrobiota och effekten på kognition och de patologiska förändringar som är kopplat till Alzheimers sjukdom. Vi hoppas framförallt att kunna hitta kopplingar till APOE4, som hälften av alla Alzheimerpatienter har och som är ett kolesterolbärande protein. Vi hoppas att kunna hitta

Läs mer »

Ett kraftanpassande kirurgiskt verktyg för hjälp vid införande av biomedicinska implantat i känslig hjärnvävnad.

De flesta kirurgiska ingreppen (biopsier, mikroinjektioner, införande av implantat osv.) i hjärnan utförs utan större hänsyn till de mekaniska krafter som genereras i de olika hjärnstrukturerna. Våra fynd tyder på att unika kirurgiska kraftminskande strategier utgör ett markant framsteg och en unik kommersiell möjlighet. Detta arbete är av betydelse för

Läs mer »

Ny ultraljudsbaserad metod för att förhindra hjärtinfarkt och stroke

Bara i Sverige sker det > 30 000 stroker/år, vilket har stor inverkan på individer och samhället (16 B SEK/år). Under de 80 000 årliga ultraljudsundersökningarna missas de flesta patienterna med farligt plack eftersom det för närvarande inte finns någon metod för bedömning av placksammansättning. Vår metod behövs för 1) kliniska undersökningar,

Läs mer »

Utveckling av en ny vaccinplattform för individanpassad cancerbehandling

Cancerbehandling har aldrig varit bättre än den är idag. Det medför också att det idag lever fler människor än någonsin med en utläkt eller bortopererad cancer. Tyvärr innebär det ofta en livslång risk för återfall. Individanpassade cancervaccin skulle kunna minska den risken för många miljoner människor globalt sett. För en

Läs mer »

Slut på bristen på njurar för transplantation!

Syftet med projektet är att reda på om teknologin och metoden fungerar i mänskliga njurar samt att validera produktprototypen för att bädda för en effektiv och framgångsrik kommersialisering, dvs den första delen i den kliniska studien. Genom detta beräknas antalet donatornjurar tillgängliga för transplantation öka kraftigt och så snabbt som

Läs mer »

Objective and Quantitative Assessment tools for ADHD and ASD

Vi utvecklar objektiva och kvantitativa mätverktyg som mäter cerebellär funktion i kombination med ett moderniserat motorbedömningstest. Detta tror vi potentiellt kan revolutionera sättet vi bedömer och studerar ADHD och ASD – två diagnoser som omfattar flera hundratusen barn enbart i Sverige. Faktiskt kan vår VR applikation ha en ännu bredare

Läs mer »

Analys av mykobakteriella stammar med helgenomsekvensering

Tuberkulos (TBC) är en smittspårningspliktig sjukdom och smittspridning sker både bland barn och vuxna. Snabbt påvisande av sjukdom, inklusive de resistenta formerna som är motståndskraftiga mot en eller flera viktiga antibiotika, är viktigt för korrekt handläggning och effektiv smittspårning. Primär målsättning är att jämföra ”whole genome sequencing” (WGS) med resultat

Läs mer »

Cellers akustiska fingeravtryck

Otaliga tester som görs på sjukhus baseras på cellanalyser. Det kan röra sig om att räkna blodkroppar för att bedöma patientens allmäntillstånd. Eller, man kan vilja undersöka blodprover från cancerpatienter för att övervaka förekomsten av tumörceller, vilka indikerar att en tumör metastaserar. Jag vill utveckla och applicera en ny ultraljudsbaserad

Läs mer »

Nytt provtagningsinstrument för prostatabiopsier

Prostatacancer är en mycket vanlig cancerform i västvärlden, där prevalensen i Sverige hör till de högsta i världen. För att ställa diagnos behövs biopsier från prostata.  Huvudsyftet är att minska antalet infektioner i samband med prostatabiopsier. Som en bieffekt av säkrare biopsier kan man vara mer liberal med biopsering och

Läs mer »