Nyheter

Grodhopp – att spela sig till läsning och ökad språkförmåga

Målet är att ge en god läsförmåga och ett gott språk till elever som har svårt att tillägna sig detta. Målgruppen är i första hand elever i läs-, skriv och språksvårigheter, att användas tillsammans med en speciallärare, enskilt eller i grupp. Men tanken är också att eleverna ska kunna fortsätta

Läs mer »

En inkluderande arbetsmarknad i Skåne (som värdesätter mångfald) och tar tillvara på den kompetens som finns

Projektets främsta motiv är att stötta utländska akademiker som är nyanlända eller som står långt ifrån arbetsmarknaden (t.ex har varit i Sverige länge men fortsatt är arbetslösa) att komma närmare arbetsmarknaden och öka målgruppens förståelse för svenskt arbetsliv. Vi är övertygade att alla medborgare i Sverige ska ha likvärdiga möjligheter att

Läs mer »

Vertically Integrated Projects (VIP) – inom människobehandlande discipliner

Målet är att studenterna skaffar sig utökade specifika ämneskunskaper samtidigt som deras samarbets- och generiska forskningskunskaper utvecklas genom aktivt deltagande i forskning. Projektet kan också utgöra ett tillfälle för att få insikt i om forskning kan vara en framtida karriär, samt kan inspirera till ämnen för kommande examensarbete vilka kan fungera

Läs mer »

AI hjälp i skolan

Många elever har svårt att hänga med i skolan. Har man svårt att ta till sig språk, ex Engelska så behöver man någon som aktivt förklarar ord och meningar. Vid hemläxor har man ofta inte denna möjlighet då man inte kan få tag på sin lärare. Vi vill undersöka om

Läs mer »

Topper Kurs AB

Genom att implementera Topper kurs inom skolsystemet vill vi bidra till en ökad psykisk hälsa bland barn/ unga i Sverige. Topper Kurs syftar på att förebygga och minska psykisk och social ohälsa i framtiden, reducera lidande för barnen & deras familj(er), avlasta skolpersonal och vårdtjänster samt minska samhällskostnader. Topper kurs

Läs mer »

Management by Heart for Young Leaders

Med Management by Heart for Young Leaders vill vi genomföra ett erfarenhetsbaserat ledarskapsprogram för ungdomar och gymnasister i övre tonåren, där deltagarna uppmärksammas på det humanistiska förhållningssättet, så att de i det stora och det lilla kan verka för en hållbar värld som bygger på mångfald och fredlig samexistens. Programmet

Läs mer »

Din Röst Ska EKA! – Revolution inom skolans värld

Alldeles för ofta ser vi hur skolans värld bryter ner barns självkänsla och självbild på grund av ett fyrkantigt system som belönar och hyllar högpresterande elever medan andra hamnar i skymundan och anses vara en belastning. Detta projekt har som mål att framhäva allas resurser, vare sig man uppnår kunskapsmålen

Läs mer »

YOU++ – Coding education platform for kids

Om vi lär dagens studenter som vi lärde gårdagens, berövar vi dem morgondagen. Vi tror passionerat att världen skulle vara en bättre plats om fler barn hade tillgång till kodningsutbildning. Om vi vill ge alla barn kodningsutbildning, oavsett socioekonomisk bakgrund, måste vi sätta kodning på schemat i skolorna. Detta kommer

Läs mer »

Didici AB – Innovativ och skalbar metodik för en konkurrenskraftigare grundskola och minskat socialt utanförskap

SI, Supplemental Instruction eller Samverkansinlärning, är en modell för lärande, framtagen i USA, för att minska avhopp och höja betygen på universitet. Det går ut på att en förebildselev (SI-ledare) planerar och leder veckovisa lektioner (SI-möten). Projektet avser en utveckling och uppskalning av ett konkret, systemförändrande och skalbart verktyg för

Läs mer »