Nyheter

Företagsledning inom lantbruksföretagande och hortikultur

Syftet med projektet är att skapa ett utbildningsmaterial (tryckt bok) som tydligt riktar sig till främst lantbruksföretagande, men även hortikultur för att bredda användningsområdet. Boken kommer innehålla fem huvuddelar som berör entreprenörskap, strategiskt beslutfattande, risk- och omvärldsanalys, hållbarhetsfrågor och ekonomiska verktyg med fokus lantbruk och hortikultur – kurslitteratur som idag

Läs mer »

Barn Frågar Lund

Syftet med projektet är att skapa ett nytt koncept, en unik och spännande upplevelse för barn genom att ifrågasätta information de matas med dagligen i vårt digitala samhälle och själva försöka skaffa verktygen att få svar och kunskap de kan tro på genom att kombinera vetenskap med teater. Vi vill med projektets nya pedagogiska metod

Läs mer »

Ett utmanande och pedagogiskt läromedel om svenskans språksystem för lärarstudenter i svenska som andraspråk

Vårt läromedel beskriver hela språksystemet i ett andraspråksperspektiv och tillgängliggör komplexa ämneskunskaper på ett didaktiskt medvetet sätt, inte minst för studieovana studenter. I dagsläget saknas ett sådant läromedel. Med vår kunskap om språk och pedagogik ger vi studenterna en fördjupad förståelse som krävs för att klara resten av utbildningen. På

Läs mer »

Lustfyllt akademiskt skrivande

Boken ska stödja forskares skrivutveckling och främja ett lustfyllt och produktivt skrivande. Genom övningar och reflektionsuppgifter får forskarna träning i olika genrer. Övningarna ska, successivt och systematiskt, stärka skribenternas färdighet och självförtroende. De kan användas för enskilt utforskande, men lämpar sig särskilt väl för workshoppar och skrivinternat, sammanhang där det

Läs mer »

”Barnmorskestudent hela vägen” – en pedagogisk modell för relationsskapande mellan student och gravida kvinnor genom graviditet, födande och eftervård

Vi tror att vi genom vårt unika pedagogiska moment kan ge studenterna bästa möjliga förutsättningar för att tillägna sig kunskap om kvinnans upplevelse av hela vårdkedjan och erfarenhet av relationens betydelse i vårdsituationen. Innan vi kan införa momentet för alla studenter och sprida det till andra utbildningar är det centralt

Läs mer »

Matteambassadörer

Godkända betyg i grundskolan och en möjlighet att läsa på gymnasiet är en av de mest avgörande faktorerna för hur en individ kommer att klara sig i livet. Matematiken är en utmaning för många elever och PISA-undersökningar visar att svenska elever får allt svårare att klara matten. Genom att uppmuntra

Läs mer »

AI hjälp i skolan

Många elever har svårt att hänga med i skolan. Har man svårt att ta till sig språk, ex Engelska så behöver man någon som aktivt förklarar ord och meningar. Vid hemläxor har man ofta inte denna möjlighet då man inte kan få tag på sin lärare. Vi vill undersöka om

Läs mer »

Topper Kurs AB

Genom att implementera Topper kurs inom skolsystemet vill vi bidra till en ökad psykisk hälsa bland barn/ unga i Sverige. Topper Kurs syftar på att förebygga och minska psykisk och social ohälsa i framtiden, reducera lidande för barnen & deras familj(er), avlasta skolpersonal och vårdtjänster samt minska samhällskostnader. Topper kurs

Läs mer »

Grodhopp – att spela sig till läsning och ökad språkförmåga

Målet är att ge en god läsförmåga och ett gott språk till elever som har svårt att tillägna sig detta. Målgruppen är i första hand elever i läs-, skriv och språksvårigheter, att användas tillsammans med en speciallärare, enskilt eller i grupp. Men tanken är också att eleverna ska kunna fortsätta

Läs mer »