Yttre läroplansmiljöer

Det här projektet handlar om hur elevers kunskapsinlärning kan ökas genom att utveckla tvärvetenskapliga lärmiljöer i skolans närmiljö. Vad har kunskapsmålen i läroplanen med den fysiska miljön att göra? En individbaserad undervisning bygger inte enbart på en individualiserad pedagogik. Varje elev är unik och därför behöver undervisningen ske med såväl varierad pedagogik som med varierad fysisk och social miljö.