Vem har tagit reda på det? Samtal om naturvetenskap i förskolan

Lena Hansson, Lotta Leden & Susanne Thulin

Högskolan Kristianstad

Projektet går ut på att skapa ett inspirationsmaterial, i form av en bok riktad till förskollärare. Boken ska bidra med konkreta arbetssätt och svara upp mot ett behov av att utveckla innehåll och arbetsformer för naturvetenskap i förskolan, så att dessa möter förskolans demokrati-uppdrag. Intentionen med boken är att bidra till en utveckling av förskolans naturvetenskap så att den inte bara fokuserar på naturvetenskapliga fakta utan också på frågor om hur man inom naturvetenskapen tar reda på saker, hur kunskap förändras och vem som kan vara forskare. I en tid då begrepp som faktaresistens och alternativa fakta är vanligt förekommande i debatten är det viktigt att barn tidigt får möta frågor om vad som kännetecknar naturvetenskapen, hur kunskap kommer till och vilken roll naturvetenskapen har i samhället. Detta undervisningsinnehåll kallas ”naturvetenskapernas karaktär” och har tidigare beskrivits för äldre elever, men inte i relation till barn i förskolan. Med denna bok vill vi även inspirera till att utmana stereotypa bilder av naturvetenskap och av forskare. Vi känner igen sådana bilder t.ex. från media, men också från naturvetenskaplig undervisning, där naturvetenskap framställs som en stor mängd fakta och forskare som ensamma nördar i labbrock. Genom att skapa ett informativt och konkret inspirationsmaterial kan vi bidra till att förskolan erbjuder en naturvetenskap som gör att fler barn (även t.ex. flickor och barn med icke-europeisk bakgrund) kan identifiera sig med den, bli nyfikna och känna att den har relevans för dem. Underlaget till boken kommer från ett unikt forskningsprojekt där förskollärare och forskare i samverkan, har utforskat ”naturvetenskapernas karaktär” som nytt innehåll för förskolan (https://www.hkr.se/forskning/forskningsmiljoer/forskningsplattformen-larande-i-samverkan/pagaende-projekt/avslutade-projekt/hur-vet-man-att-dinosaurierna-hade-fjall/). Det här bokprojektet handlar om att få möjlighet att använda forskningsresultat och goda exempel från forskningsprojektet för att ge tillbaka till praktiken så att resultaten verkligen kan komma förskolan till godo.