Utveckling av unik läkemedelsbehandling som förbättrar hjärnfunktion efter stroke

Stroke är en av de stora folksjukdomarna som årligen drabbar ca 27 000 personer i Sverige och 17miljoner i världen. Av de patienter som överlever en stroke drabbas cirka en tredjedel av livslånga funktionsförluster som bland annat påverkar rörelseförmågan, talet, tanken, och minnet. Ett antal biologiska mekanismer som bromsar den skadade hjärnans plasticitet och funktionella återhämtning har påvisats i experimentella djurmodeller av stroke. Nyligen identifierades en helt ny ”bromsmekanism” via den så kallad mGluR5 receptorn (metabotrop glutamatreceptor 5). Behandling med en molekyl som blockerar mGluR5 visar en signifikant återhämtning av rörelseförmågan även när behandlingen påbörjades flera dagar efter stroke. mGluR5 blockad i kombination med generell träning ger en synergieffekt som höjer behandlingseffekten. Projektet avser utveckling av mGluR5 blockare för behandling av strokepatienter.