Upplevelsebaserat lärande

Syftet är att vetenskapligt undersöka Upplevelsebaserat lärande och utforma modellen på Skollagens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Därmed uppnås ett ömsesidigt samarbete mellan skola, extern lärmiljö/kulturinstitution och högskola med målet att öka skolelevers lärande, språkutveckling, delaktighet i skolverksamhet och tillträde till staden, dess kultur- och naturmiljöer och bidra till uppnåendet av sociala hållbarhetsmålet.