Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

Syftet är att skapa nya förutsättningar för kvalificerad skolutveckling samt kunskaps- och erfarenhetsspridning mellan skolor och olika huvudmän. Konferensen ska erbjuda ett fördjupat samtal om undervisning och skolutveckling, och vara ett forum för reflektion och analys. Den vill bidra till att utveckla ett undersökande och kritiskt förhållningssätt till den egna verksamheten i enlighet med skollagens formulering om att undervisning i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.