Teachtrail Labs

Teachtrail är en ”playlist” för digitala läromedel. Genom att applicera modellen ”playlist” på utbildningsmaterial vill vi tillgängliggöra digitala läroresurser på internet i svensk skolundervisning. Teachtrail Labs har som mål är att ta fram ett verktyg som hjälper lärare och elever att bättre utnyttja det utbildningsmaterial som redan finns tillgängligt online. Ett långsiktigt mål är att få till stånd en ökad användning av internetbaserade läroresurser i svensk skolundervisning.  Vi vill att Skåne ska vara drivande i den utvecklingen.