Levande astronomi – utveckling av pedagogiska experiment för högstadiet

Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe (ASTB) verkar för att popularisera astronomin och väcka och stimulera ett intresse hos skolungdom och allmänhet. Skolverksamhet är idag huvudsakligen begränsad till låg- och mellanstadiet. Syftet är nu utveckla verksamheten till att på ett tydligare sätt omfatta högstadiet. ASTB har inlett ett samarbete med Malmö högskola, bl. a. med visningar på observatoriet för elever på lärarprogrammen. Samtidigt diskuteras frågan om pedagogisk utveckling inom skolan som ett viktigt område för framtiden, i synnerhet kopplat till olika digitala verktyg.