Lärare på distans: En studie av skånska gymnasielärares erfarenheter av omställningen till distansundersökning under coronapandemin

Den 17 mars 2020 beslutade Sveriges regering att undervisningen på landets gymnasieskolor från och med dagen därpå skulle bedrivas på distans, detta som en konsekvens av den tilltagande spridningen av COVID-19. Beslutet innebar genomgripande förändringar för elever, föräldrar och – inte minst – lärare verksamma på gymnasieskolor. Digitala videokonferensverktyg såsom Zoom, Google Meet och Microsoft Teams, mobiliserades snabbt för att möjliggöra lektioner och elevstöd utan fysiska möten mellan lärare och elev.

En sådan storskalig och omfattande omställning för nödvändigtvis med sig ett antal konsekvenser, i synnerhet när tiden för mentala, organisatoriska och pedagogiska förberedelser är mycket begränsad. Det har bland annat rapporterats om en ökad arbetsbelastning och stress kopplad till den snabba omställningen till distansundervisning.

Det här projektet har som syfte att bidra med kunskap om hur gymnasielärares arbetssituation har påverkats av omställningen till­ distansundervisning. Vi hoppas och tror att vår studie kan bidra till insikter av värde för såväl skolledningar som lärare inför framtida reformeringar och krisomställningar av skolverksamheten.

Forskargruppen består av fyra forskare – Anders Sonesson (Institutionen för Utbildningsvetenskap, Lunds universitet), Marita Ljungqvist (Institutionen för Utbildningsvetenskap, Lunds universitet), Peter Svensson (Ekonomihögskolan, Lunds universitet), Sinikka Neuhaus (Institutionen för Utbildningsvetenskap, Lunds universitet) – med stor och bred samlad erfarenhet av pedagogisk forskning och utveckling.