Modellering av friktion och slitage på nanoskalan

Jag kom till Sverige som flykting 1989 och bor i Malmö sedan dess. Efter språk och gymnasiestudier på Komvux började jag på civilingenjörsprogrammet Teknisk Fysik vid Lunds universitet 1992 med examen 1996. Efter en kort periods arbete som beräkningsingenjör i Malmö återvände jag till universitetet och påbörjade doktorandstudier inom ämnet Mekanik. Jag disputerade 2004 och 2013 befordrades jag till docent. Jag utsågs till professor vid Lunds Universitet i mars 2017.

Inom det föreslagna projektet kommer jag att studera hur friktion byggs upp genom kontaktvillkor fysikaliskt beteende på olika längdskalor från atomär nivå till makronivå under olika processförhållanden. Slitage och friktion på atomskalan spelar en central roll för optimal design, tillverkning och användning av nanokomponeneten. En fullständig förståelse för hur slitage och friktion uppkommer på atomskala är av grundläggande betydelse för utvecklingen av modern nanoteknik. Projektgruppen avser att finna orsakssamband och identifiera fenomen som möjliggör ett starkt underlag för att förstå den succesiva skalintegrationen som ligger bakom och ger upphov till den friktion som vi dagligen möter och måste förhålla oss till.  Det långsiktiga arbetet med denna ansats är att utveckla en flerskallig modell för att beskriva och prediktera fenomenet friktion i en integrerad form.  

Genom molekylsimulering kommer ytor i kontakt att simuleras, krafter mellan enstaka atomer att bestämmas och effekten av defekter och generering av dislokationer att studeras.  De mest intressanta resultaten ifrån dessa kraftfulla beräkningar kommer att återskapas experimentet. Material från dessa experiment kommer i sin tur att genomgå en djupgående analys med svepelektronmikroskop, fokuserad jonstråle preparation och högupplösande mikroskopi. Med hjälp av kunskapen från simuleringar och experiment kommer vi att formulera friktionsmodeller från mikrometer till millimeter skalan och i framtiden verifiera dessa.