Hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett salutogent perspektiv – ett bokprojekt

Syftet med projektet är att skriva en bok om salutogena aspekter på forskning och praktiskt hälsoarbete, för att öka forskares, studenters och praktikers kunskap och handlingskraft i hälsoprojekt och hälsoarbete. Det salutogena perspektivet är ännu inte så uppmärksammat, därför finns det ingen bok med den föreslagna inriktningen på marknaden. Boken kommer därmed att möta ett behov inom många olika områden.