Förbättrad individualiserad cancerbehandling med hjälp av single patient tissue

För att uppnå visionen om individualiserad cancerbehandling måste den kliniska patologin utveckla bättre verktyg för att kunna “spå i vävnad”, d.v.s. identifiera biologiska särdrag, så kallade biomarkörer, hos enskilda tumörer, vilka har betydelse för sjukdomsförloppet (prognos) och effekten av olika behandlingar (prediktion). Konceptet innebär att man, för varje cancerpatient, samlar och arrangerar vävnadsprover från diagnostisk biopsi, primärtumör och samtliga metastaser i ett behändigt ”single patient tissue chip”. Syftet är att förbättra träffsäkerheten i de biomarköranalyser som behöver göras och därmed valet av behandling.