Endodrillbiopsi i lokalbedövning vid muskelinvasiv blåscancer (Urodrillstudien)

Syftet med projektet är att utvärdera en helt ny utredningsalgoritm baserad på endodrillbiopsi i lokalbedövning istället för TURB i narkos, med målet att korta tiden till start av definitiv behandling vid MIBC, eftersom sådan tidsutdräkt minskar möjligheterna för bot av denna potentiellt allvarliga tumörform där bara varannan patient botas idag trots radikal kirurgi. Vi förutspår dessutom att den nya algoritmen ger mindre patientobehag och är hälsoekonomiskt mer fördelaktig än TURB.