Bokmyran.se – skolans egen resurs i språk och läsundervisningen

Bokmyran.se – en ny TV-kanal och digital tjänst, startades upp 2017 för att sprida läslust, värna om gemenskap och bildning. I samarbete med två skolor i Helsingborg utvecklas ett pilotprojekt, arbets- och undervisningsmetoder och specifika kursmoment med lärare och elever, med tonvikt på läsning, läsförståelse och källkritik och där rörlig bild är en del av konceptet. Arbetet ska resultera i att varje skola får en egen unik Bokmyran.se webbplattform. Konceptet ska sedan kunna implementeras i andra skolor.