Analys av mykobakteriella stammar med helgenomsekvensering

Tuberkulos (TBC) är en smittspårningspliktig sjukdom och smittspridning sker både bland barn och vuxna. Snabbt påvisande av sjukdom, inklusive de resistenta formerna som är motståndskraftiga mot en eller flera viktiga antibiotika, är viktigt för korrekt handläggning och effektiv smittspårning. Primär målsättning är att jämföra ”whole genome sequencing” (WGS) med resultat från traditionell genotypanalys för att undersöka om WGS tillför ny information kring evolutionen av M. tuberculosis under ett sjukdomsutbrott och visa om WGS kan användas i framtida genbaserade molekylära epidemiologiska studier.