Svensk tegeltradition i förvandling – fas 2

Vårt projekt visar framåtblickande hur traditionellt tegel kan anpassas och användas på nya sätt för fasadbeklädnad. Tack vare stipendiet kan vi utvärdera ett nytt koncept av traditionellt svenskt tegelformat i full skala. Vi gör det i samarbete med en mindre producent och med hjälp av expertis från bland annat murare och byggnadskonstruktör. Vår målsättning är att ta vårt koncept vidare i produktion som är anpassad till en modern, rationell byggnation med relevant ekonomi. Lera och tegel har sedan länge varit det lokalt tillgängliga byggnadsmaterialet i stora delar av Sverige, men framför allt i just Skåne. Idag har svensk tegeltillverkning i stort sett har upphört och det tegel som används importeras i nya format och främmande kulörer. Med vårt projekt vill vi återskapa intresse och användning av det inhemska teglets karaktär och format. Vårt tegelkoncept är gestaltningsmässigt nytt men har rötter i lokal byggtradition. Projektet utvecklas gemensamt av arkitekt Gunilla Svensson och keramiker Pernilla Norrman, båda verksamma i Skåne.