MR och endoskopisk endodrill biopsi i lokalbedövning vid blåscancer

 

Makroskopisk hematuri (synligt blod i urinen) är det regelmässiga debutsymptomet vid blåscancer och utreds med CT-urografi, urincytologi och flexibel cystoskopi i lokalbedövning. Vid blåstumörfynd genomgår patienten fraktionerad tumörextirpation (TURB) i narkos med ett grövre och stelt endoskop. För patienter med muskelinvasiv blåscancer (MIBC) är TURB-operationen alltid inkomplett, och definitiv behandling med radikal cystektomi (RC) med eller utan neoadjuvant kemoterapi krävs. Utredningsgången för MIBC förlängs således av behovet att genomföra TURB i narkos, och vi har också påvisat att själva fraktioneringen av tumören vid TURB-operationen sprider tumörceller ut i blodbanan.

För att undvika dessa med TURB förknippade nackdelar för patienter med misstanke om MIBC på CT-urografi och/eller cystoskopi, avser vi att undersöka en ny diagnostisk utredningsalgoritm med MR och flexibel cystoskopi med endodrillbiopsi i lokalanestesi för att konfirmera MIBC histologiskt och därmed ersätta TURB i narkos. Att korta den diagnostiska algoritmen för MIBC har således potential att förbättra överlevnaden i sjukdomen och likaså att reducera morbiditet associerad med TURB, och samtidigt vara hälsoekonomiskt fördelaktigt.