Histone 1.3 – en ny och unik biomarkör för bukspottkötelcancer

Bukspottkörtelcancer är en av de cancerformer som har sämst prognos. Svårigheterna är att identifiera bukspottkörtelcancer ”tidigt”. Det saknas biomarkörer såväl i blod som vävnad för att ge diagnos, prognostisk/prediktiv hjälp och stöd vid val av terapi. Forskning har nu funnit en bukspottkörtelcancerspecifik markör (Histone 1.3; H1.3). Syftet är nu att validera fyndet i en större patientkohort med bukspottkörtelcancer. Markören kan förhoppningsvis utgöra en potentiell prognostisk faktor som både förstärker diagnostiken och hjälpa till med val av terapi.