Föredragsturné på tandemcykel i Sveriges landsbygd: Tema forskning om åldrande och hälsa

Det övergripande syftet är att stärka medvetenheten om och intresset för forskning om åldrande och hälsa och dess vetenskapliga processer. Detta för att främja egenmakt, demokrati och tillit till forskning. Syftet är att kommunicera värdet för allmänheten att engagera sig i forskning samt att förstärka rekrytering av deltagare till särskilda forskningsstudier. Föredragsturnén är ett sätt att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte, vilket åligger LU enligt högskolelagen.