Ett utmanande och pedagogiskt läromedel om svenskans språksystem för lärarstudenter i svenska som andraspråk

Vårt läromedel beskriver hela språksystemet i ett andraspråksperspektiv och tillgängliggör komplexa ämneskunskaper på ett didaktiskt medvetet sätt, inte minst för studieovana studenter. I dagsläget saknas ett sådant läromedel. Med vår kunskap om språk och pedagogik ger vi studenterna en fördjupad förståelse som krävs för att klara resten av utbildningen. På så vis bidrar läromedlet till att fler studenter klarar utbildningen och till att kompetensen i den svenska lärarkåren stärks.