Dokumentation av gamla stenbroar i nordöstra Skåne

Valvbroar av sten byggdes i Skåne främst under perioden 1760 – 1860. Många av dem är raserade, förstörda av växtlighet eller påbyggda med nya broar. Underhållet är eftersatt. Broarna förfaller; ett kulturhistoriskt arv förskingras. Tidigare dokumentation av äldre broar är begränsad. Syftet är att öka allmänhetens och myndigheternas förståelse av gamla stenbroars kulturhistoriska värde.