ÅTERBRUKET MOBILIA

Återbruket Mobilia är Malmös första återbruksbasar – ett projekt med fokus på hållbar produktdesign, entreprenörskap, up-cycling och lärande, i syfte att främja en hållbar utveckling och innovativa, cirkulära ekonomiska modeller.

Återbruket öppnade portarna i februari 2020, i lokaler på handelsplatsen Mobilia i Malmö. Trots ett stökigt första år, med pandemi och nedstängningar, har konceptet tagits emot väl av befolkningen. Det finns ett stort intresse för det som håller på att växa fram, vilket föranlett att verksamheten under hösten/vintern 2020 kommer expandera till ytterligare utrymmen på handelsplatsen.

På Återbruket huserar en rad småföretag med återbruk, reparation och up-cycling som gemensam nämnare. Hållbarhetsentreprenörer hyr butiksyta och etablerar en för företagaren nischad butik. Alla butiker får tillgång till material som samlas in via kampanjer och donationer från företag och från befolkningen. I Återbrukets lokaler finns en verkstad på ca 200 m2, där entreprenörer och återbrukare kan genomföra nödvändiga reparationer, ta fram nya koncept eller skapa nya produkter av återbrukat material.

Utöver handel har Återbruket som ambition att utbilda befolkningen, företagsledningar och beslutsfattare i hållbar produktutveckling och cirkulär ekonomi. I Återbrukets informations- och kunskapscenter kan företag och organisationer hyra konferenslokal eller medverka på utbildningar, work-shops och studiecirklar. Vi behöver skapa en förändrad varumärkesassociation kring begreppet återbruk. Hållbarhet handlar inte nödvändigtvis om att hålla tillbaka, utan att åstadkomma mer med det som vi redan har till vårt förfogande.

Det är ett i viss mån nytt koncept som är under utveckling. Återbruk i sig är inget nytt fenomen, men det som redan genererat intresse från investerare, franshisetagare och branschorganisationer runtom i landet, är mötet mellan det idealistiskt hållbara och det traditionellt kommersiella. Ambitionen är att de småföretag som idag huserar på Återbruket, ska få en möjlighet att växa och bli ekonomisk hållbara. Återbruket fungerar som en testbädd för hållbarhetsentreprenörer som behöver en arena för att testa sina affärsmodeller.

Via nya samarbeten i framtiden (samarbeten som redan är under utveckling) ämnar Återbruket bredda testbädden, för att erbjuda möjligheter för fler drivna entreprenörer med hållbarhetsfokus. För att ett koncept som Återbruket ska fungera på sikt, krävs gränsöverskridande samarbeten, mellan alla skikt i samhället. De företag och koncerner som till stor del har ett ansvar för den ohållbara situation vi idag står inför, måste börja ta sitt ansvar i större utsträckning. Samtidigt är det av största vikt för större företag att visa på sitt engagemang. Det är enkelt att lägga till en hållbarhetsflik på hemsidan, och slänga sig med stora ord om företagets gröna profil, men om det bara stannar vid ord och ingen handling, kommer detta snart genomskådas och företaget bli irrelevant ur ett utvecklingsperspektiv. Det är här Återbruket kommer in i bilden.

Återbruket Mobilia är redo att ta nästa steg och utvecklas och kommer därför, i nästa skede, fokusera på större namn som på ett eller annat sätt behöver förändra sin profil. Vi behöver alla samarbeta som att lösa problemen. Alla kan bidra med olika typer av expertis. Återbruket Mobilia är en förenande kraft, där den lilla hållbarhetsentreprenören kan kopplas samman med den stora möbeljätten eller det globala elektronikföretaget, och dra nytta av varandras kunskap, tillgångar och expertis. Återbruket är även en plats för inspiration. En plats för individen och den enskilda konsumenten att utvecklas, utbildas och förändras. Vad kan DU göra för att minimera DITT klimatavtryck?

Återbruket Mobilia drivs av dess medlemmar. Det är projektgruppens bestämda åsikt att det bästa sättet för att skapa förändring, är att visa på goda exempel och aktivt arbeta för att det som sägs också görs. Vi är många som länge efterfrågat förändring. Genom att skapa opinion nere på marken, och samla individer, företag och organisationer för att arbeta mot ett gemensamt mål, hoppas vi att på sikt kunna påverka debatten och få politiker och företagsledningar att aktivt arbeta för en mer hållbar framtid.

ÅTERBRUKET; MOBILIA
Tel. 0702 95 30 96
aterbruketmobilia@gmail.com
https://www.aterbruketmobilia.se/