Marin Kolonilott

Byalaget på Kivik

Syftet med projektet är att ta fram ett koncept för en småskalig odling för eget bruk genom att anlägga ett kolonilottsområde i havet längs Kiviks kust. Projektet syftar också till att öka havsmedeventenheten och den marina kunskapen genom kurser i marin odling, samt genom att anlägga två informationsplattformar i Kivik och Simrishamn. Kolonilotten i Kivik är den första i Östersjön. Nyttan med kolonilott är att skapa ökad kunskap om och förståelse av den marina miljön, havsmedvetenhet och blå proteiner/ mat.


Läxhjälp i Skåne där det behövs som mest

Stiftelsen Läxhjälpen

Malmö är en stad med stor segregation och med flera särskilt utsatta områden. Vi vill finansiera läxhjälp till elever som går på utsatta skolor i Malmö under läsåret 2022/2023. Varje läxhjälpsgrupp består av 15 elever med svaga betyg som behöver vårt stöd i sina studier. För att finansiera detta i ett läsår så söker vi 180 000 kronor i bidrag. En läxhjälpsgrupp med femton elever på en skola kan göra stor skillnad, inte bara för de elever som  väljs ut att delta.


Att bygga rätt – lärande från avancerad teori och verkliga exempel

Henrik Danielsson

Projektet syftar till förbättrad kostnadseffektivitet och säkerhet för framtidens konstruktioner med långa spännvidder, med fokus på träkonstruktioner. Under det senaste året har risker för kollaps orsakade av instabilitetsproblem uppmärksammats för flera stora träbyggnader i Sverige och (minst) en byggnad har kollapsat. Genom utveckling av undervisningsmaterial om instabilitetsfenomen kan kunskapsnivån hos konstruktörer förbättras och därmed kan effektivare och säkrare byggnader utformas.


Open Optics Module

Johan Mauritsson

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för fysikundervisning med digitalt stöd på grund- och gymnasieskolor, men också inledande kurser på universiteten. Optik lämpar sig väldigt bra för onlineundervisning och digitalt stöd och modulerna som vi har utvecklat har potential att förbättra undervisningen och även inspirera fler elever och få dem att intressera sig för fysik.


”Knäcka koden!” Pedagogiska verktyg för att bemöta konspirationsteorier i skolans värld

Hyperhelikon Ideas Consulting AB

”Knäcka koden!” är ett projekt som syftar till att ge barn och ungdomar i skolans värld (fokus åk 7-9) verktyg för att navigera i ett allt mer komplext informationslandskap präglat av sociala medier och ökande kunskapsresistens. Pedagoger skall lätt kunna använda projektets resultat för att arbeta med tematiken i skolan. Elever skall få förutsättningar för att knäcka koden bakom konspirationsteoretiska berättelser om att världen styrs av onda makter som är ute efter att manipulera oss.


Tv-serien Julkalenderresan

Caroline Cabot

Att tillsammans med produktionsbolag skapa en allmänbildande och underhållande serie om tv-historia, med utgångspunkt i våra älskade och omdebatterade julkalendrar. Serien ska lyfta platser och personer bakom kalendrarna, som Hjularöd slott i Harlösa som fick gestalta ”Greveholm” och Möllegården på Kulturens Östarp som blev inspelningsplats för ”Det blir jul på Möllegården” samt lyfta fram manusförfattare, skådespelare, kostymörer, regissörer och andra kreatörer som varit del av skaparprocessen.


UNGAs plattform för digitalt undervisningsmaterial del II

Musik i Syd

Vi ser en framtid där musikundervisningen är uppskattad för de verktyg den ger oss för att bättre förstå oss själva och den värld vi lever i. Musikens inneboende kraft och betydelse för varje människa samt vår kultur är odiskutabel. Detta projekt har grund i önskan om att bevara och styrka musikens position och att ge barn och unga den kunskap och de verktyg de behöver för att kunna fortsätta se musikens och kulturens betydelse som en grundläggande del av vår natur.


Edutainment-videor i flippat klassrum särskilt riktat till dem som riskerar bli underkända i grundskolans matematik/NO

Jöran Petersson

Detta projekt har som mål att producera matematik/NO-videor som kombinerar god ämnesdidaktisk forskning med ämnesinnehåll som är elevnära och utanför skolmiljön. Videornas experiment ska vara lätta för elever att själv genomföra och ska tilltala elever som riskerar underkända betyg i matematik/NO. Videorna ska även kunna användas i forskning om effekten av flippad undervisningsdesign och som inspiration i lärarfortbildning och lärarutbildning.


Augmented reality vid inlärning av praktiska moment på tandläkarutbildningen

Malmö universitet

Målet är att underlätta tandläkarstudenternas inlärning av praktiska moment i utbildning. Genom att överbrygga luckan mellan teoretisk inlärning och praktisk tillämpning hoppas vi att studenterna kommer att vara bättre förberedda och utrustade inför behandling av patienter. Dessutom är vår förhoppning att studenterna ska bli mer motiverade att ta till sig kunskap när den presenteras under roliga och innovativa former.


Digitala barnredaktioner för lokaljournalistik med MiniBladets reporterskola

Läs och Lär McShane Education AB

Syftet är att få igång verksamheter i vår region som bidrar till att öka det lokala engagemanget hos barn i hela vår stad, att ge dem verktyg för att göra sina röster hörda, samt uppmuntra dem till omvärldskunskap, källtillit och regelbunden nyhetsläsning. Genom möten vill vi öka gemenskapen inom olika bostadsområden i Malmö. Vi vill få till en gränsöverskridande samverkan mellan skola, bibliotek, näringsliv och andra verksamheter i Malmö. Arbetet ska fortsätta utvecklas efter projekttiden.


Studiero för elever med normbrytande beteende

Hanna Dresler

Vår förhoppning är att vi kan minska aggressivt och störande beteende, som kan utgöra riskfaktorer för framtida bruk av exempelvis tobak, alkohol och narkotika (ANT) samt (ASPD) antisocialt personlighetsstörning, affektivt beteende och i förlängningen kriminalitet. Dagens gymnasieskola har inte de verktyg och resurser som behövs för att klara av att hantera dessa elever. Genom att använda oss av Good Behavior Game & Inkluderande Beteendestöd i Skolan kan skolan få konkreta verktyg.