Ny typ av micromobilityfordon för aktivt mobilitetsstöd

Arnela Hadzisakovic

Vi vill komplettera existerande produkter inom micromobility med ett fordon anpassat för de grupper i samhället som på grund av ålder, sjukdom eller skada inte har möjlighet att använda cykel, elsparkcykel eller andra fordon som kräver balans. Vår lösning kompletterar även befintliga hjälpmedel-fordon genom att kombinerar gång med eldrift, vilket ger utökad gångkapacitet, självständighet, hälsa och samtidigt minska antalet bilfärder.


Miljövänligt smörjmedel stabiliserat med obehandlad havreolja

Solmaz Hajizadeh

För att skydda kommande generationer och vår natur måste vi ersätta fossilbaserade produkter med nya miljövänliga produkter så fort som möjligt. Smörjmedel och kylmedel är sådana material. Den globala miljövänliga smörjmedelsmarknaden kommer att nå över 4,5 miljarder dollar till 2027 (<3 % av den totala marknaden). Vi utmanar oss själva att framställa ett nytt konkurrenskraftigt biologiskt nedbrytbart smörjmedel baserat på lokala växter med låg produktionskostnad men med en fantastisk potential.


Utveckling av prototyp av billig, exakt och snabb robotenhet för fältfenotypning som kan hjälpa till vid förädling av nya grödor som kan anpassa sig efter ett klimat i förändring

Ajit Nehe

Förädling av nya grödor kräver screening för fenotypiska egenskaper för hög avkastning under fältförhållanden för tusentals genotyper på många platser. Dessa screeningar är tidskrävande, mödosamma, dyra och saknar precision och enhetlighet. Befintliga fenotypningstekniker är dyra och saknar precision på grund av oförmågan att mäta inuti plantkronan. Den föreslagna innovativa tekniken kommer att använda spektrala robotsensorer och artificiell intelligens för att lösa dessa problem.


Logikprogrammering som verktyg för kunskapsrepresentation och vetenskaplig slutledning – En utbildning för forskare

Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet

Syftet är att erbjuda akademiska forskare i olika ämnen (i Sverige och internationellt) utbildning i hur logikprogrammering kan användas för att skapa mer exakta teorier, för att dra mer korrekta slutsatser och för att generera ny kunskap. I förlängningen är detta betydelsefullt eftersom vetenskapliga teorier används för att hjälpa människor, förbättra samhällen och förbättra naturmiljön. Tanken är att forskare ska kunna köpa utbildningspaketet till ett skäligt pris.


Stay cool without fossil fuel

Marwa Dabaieh

Med min erfarenhet inom klimatmedveten design vill jag hjälp till att minska lidandet för sårbara populationer på grund av värme genom att erbjuda ett miljövänligt kylsystem som är hälsosamt, användarvänligt, budgetvänligt och klimatvänligt för det svenska klimatet och den svenska marknaden. Barn kommer inte att kunna fokusera på skolarbetet, vuxna kommer inte att kunna vara produktiva och dödligheten kommer att öka bland äldre och personer med särskilda behov som stannar inomhus större delen av tiden.


Änder i huvudet

Högskolan Kristianstad

Projektet föreslår ett nytt begreppsmässigt ramverk för att i datorprogramvara representera individuella reaktiva och reflektiva beteenden. Härigenom möts den typ av problematik som uppstår vid användning av ANN, där dessa nätverk bidrar till reaktiva beslut, men saknar stöd för avvikande reflektiva beslut. Den föreslagna begreppsapparaten fyller gapet mellan dessa båda aspekter och bidrar till nya lösningsmöjligheter med användbarhet inom akademiska problemområden, likaväl som industriella.


Förädling av cellulosabaserade avfallstextilier genom behandling med en oorganisk jonisk vätska

Lunds Universitet

Syftet med projektet är att studera reaktorutformning samt rheologiska och värmande betingelser för att effektivisera och optimera resursutnyttjande vid förädling av textilavfall med en oorganisk jonisk vätska. Detta skall göras med en knådreaktor som klarar av att bearbeta material med mycket hög viskositet vid ett brett spann av processbetingelser. På så vis kan vi bidra till ett bättre utnyttjande av ett idag mycket underutnyttjat och rikligt avfall, samt ett mer hållbart samhälle.


Gradientcentrifugering med mikrokanaler för mätning av densiteten hos enskilda celler

Richard Soller

Jag vill utveckla ett instrument för precis, snabb och lättanvänd tidsupplöst bestämning av partikeldensitet med singelcellupplösning. Jag föreställer mig att detta verktyg kan tillämpas inom basbiologi och inom det medicinska området för att studera cellprocesser som i många fall påverkar celldensiteten. Vidare kommer korrekt information om densiteten på singelcellnivå att vara ett viktigt verktyg för mig och andra i min forskningsmiljö där vi arbetar mycket med akustisk celldelning.