Endodrillbiopsi i lokalbedövning vid muskelinvasiv blåscancer (Urodrillstudien)

Fredrik Liedberg

Syftet med projektet är att utvärdera en helt ny utredningsalgoritm baserad på endodrillbiopsi i lokalbedövning istället för TURB i narkos, med målet att korta tiden till start av definitiv behandling vid MIBC, eftersom sådan tidsutdräkt minskar möjligheterna för bot av denna potentiellt allvarliga tumörform där bara varannan patient botas idag trots radikal kirurgi. Vi förutspår dessutom att den nya algoritmen ger mindre patientobehag och är hälsoekonomiskt mer fördelaktig än TURB.


Sorbus Biomedical AB – Utrustning för odling av celler med ökad funktion och applikationspotential

Sorbus Biomedical AB

Målet med detta projekt är bildandet av ett innovationsbolag vars fokus är att frambringa och kommersialisera banbrytande laboratorieutrustning avsedd för mer optimal odling av celler. Traditionell cellkultivering har fundamentala begränsningar, och jag ser stor potential i att kunna tillfredsställa behovet av mer funktionsdugliga celler. Det är därför min avsikt att, genom utvecklandet av nya möjligheter och verktyg, förmedla en positiv förändring för forskning, sjukvård, och samhälle.


Modulering av tarm-hjärn-axeln genom probiotiska tillskott i en musmodell på fetma

Joao Duarte

Vårt övergripande mål är att visa att nya bakteriestammar kan förebygga fetma och associerade komorbiditeter. Detta prekliniska koncepttest avser att testa effekten av 4 anaeroba butyratproducerande bakteriestammar på reduktion av tarminflammation, främjande av metabolisk hälsa och förbättring av hjärnfunktionen. Lovande stammar kommer att utvärderas ytterligare i kliniska prövningar, och sedan utvecklas till mervärdesmat (eng. functional food) eller tillskott för nästa generationens probiotika.


Artificiell intelligens som användarstöd vid femoralisnervblockad på den akuta höftpatienten

Lunds Universitet

Den geriatriska patienten efter trauma är en väldigt skör patientkategori, där förflyttningar innebär en stor påverkan, och avhjälpande generell smärtlindring kan ge riskfyllda biverkningar. Vi avser att ge personal tidigare i vårdkedjan ett verktyg att kunna ge patienten en regional smärtstillning, genom att med artificiell intelligens kunna markera i ultraljudsbilder var blockaden bör anläggas. Detta skulle öka patientsäkerheten, välbefinnandet och tryggheten för denna utsatta patientgrupp.


C-FLUSH: En ny cerebrospinal vätskebaserad terapeutisk strategi för att förbättra hjärnans reningssystem

Nagesh Shanbhag

Det har skett en omfattande kartläggning av det glymfatiska systemet och dess styrningar i gnagarmodeller. Det övergripande målet för denna studie är att implementera C-FLUSH-terapi för att förbättra hjärnans reningssystem hos ett högre däggdjur för att förbättra dess kliniska terapeutiska translation. Häri vill vi optimera och kartlägga effektiviteten hos C-FLUSH på amyloid-beta taggat med ett florescerande ämne eller på ett relaterat ämne som införs i reningssystemet (CSF) eller hjärnparenkymet och utvärdera dess transport till periferin.


Tidiga biomarkörer för upptäck av tjocktarmcancer

Syrina Fred Mehrabi

Många tjocktarmtumörer upptäcks när tumörcellerna redan har spridit sig i kroppen. Detta leder till att behandlingen blir svårare då sjukdomen ändrar sammansättning och ger upphov till fler komplikationer. Ett icke-invasivt blodprovstest skulle kunna göra stor skillnad, genom att man med hjälp av markörerna kan upptäcka cancern och påbörja behandlingen tidigare. Genom ett förhållandevis billigt och enkelt blodprov kommer man också att kunna testa en större del av befolkningen.


Kan skydd av höften vara synonymt med att säkra framtida livskvalitet hos äldre?

Deepak Raina

Genom att använda miljontals hydroxyapatitpartiklar (HA) kring ett implantat kan den biologiska aktiviteten hos ett vanligt osteoporosläkemedel förbättras avsevärt. Denna förbättring rapporteras som en ökad benbildning kring implantatet med HA och bättre mekanisk integrering av implantatet med benet jämfört med det implantat som inte hade HA-partiklar. Bättre resultat antyder en reduktion av misslyckade implantationer hos patienter med höftfraktur och förbättrad livskvalitet med lägre dödlighet.