Framtidens stad: e-handelns konsekvenser för stadens organisering

Malin Sundström

Syftet är att skriva en populärvetenskaplig bok som synliggör hur ökad e-handel och minskad butikshandel påverkar staden/samhället och därigenom utveckla den skånska debatten och medvetenheten om att en förändrad handel också avgör stadens attraktion, medborgarnas vardag och välmående. Detta gäller inte minst invånare och beslutsfattare i Malmö-regionen.


Urtidsdjur utsatta för udda återupplivningsförsök

Mats Eriksson

Att placera naturvetenskaplig grundforskning i ett konstnärligt och kulturellt perspektiv. Och mer specifikt, att med hjälp av tre världsberömda ”hårdrockskonstnärer”, bildligt talat, återuppliva utdöda organismer i en unik bok, där modern forskning presenteras på ett nytt, intresseväckande och annorlunda vis. I samband med bokens publicering planeras även vernissage med de nyproducerade konstverken och som kommer att livestreamas via YouTube.


Bok om Kullens fyr

Peter Appelros

Naturvårdsverket uppger att 500.000 personer årligen besöker Kullaberg. Det finns även ett aktivt 4500 medlemmar. Vi vill med detta projekt förmedla en fördjupad kunskap till alla som på olika sätt är intresserade av historia. Boken kommer att ha en bred historisk ansats på områdena sjö- och fyr historia, kulturhistoria och teknisk historia.


Vem har tagit reda på det? Samtal om naturvetenskap i förskolan

Högskolan Kristianstad

Målet är att den planerade boken ska utgöra ett lättillgängligt inspirationsmaterial som kan användas av förskollärare och inom förskollärarutbildning i hela landet. Intentionen är att boken ska fungera som stöd vid planering och genomförande av en förändrad naturvetenskap för förskolan som breddar och utmanar stereotypa bilder av naturvetenskap och forskare och får fler barn (från olika grupper) att känna att naturvetenskap är relevant för dem.


Utveckla skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning

Kjell Stjernholm

Skapa förutsättningar för ett förbättrat utvecklingsarbete beträffande skådespelare med intellektuell funktionsnedsättnings sceniska och konstnärliga kvalitet. Ge regissörer, lärare och pedagoger verktyg att leda sådant utvecklingsarbete. Sprida den kunskap om skådespelaren med IFs arbete som genererats när Moomsteatern i Malmö gått från studiecirkel till professionell teater.


Barnbok om flickor med ADHD

Veronica Gustafsson

Syftet med boken är först och främst att skapa en känsla av sammanhang och gemenskap för framför allt flickor med ADHD. Ytterligare ett syfte är att sprida kunskap om ADHD, NPF och annorlundaskap. Boken kommer ha ett inifrån-perspektiv, skrivet med ett språk som är lättillgängligt då syftet är att nå så många som möjligt.


Klinisk handbok i intensiv neurologisk rehabiitering

Marika Schütz

Skapa klinisk handbok för intensiv neurologisk rehabilitering av språk, tal och kognition för att samla teoretisk kunskap med klinisk praktik och utveckla den nuvarande rehabiliteringen inom området. Handboken kan även läsas av beslutsfattare och intresseorganisationer för att ge en bild över hur effektiv neurologisk rehabilitering kan skapas.