Svensk tegeltradition i förvandling: fas 2

Pernilla Norrman

Vidareutveckla och utvärdera vårt tegelkoncept som kan användas för hela fasader, delar av fasader, samt i interiörer. Det förnyar användandet av tegel med inriktning på modern arkitektur i linje med skånsk och svensk byggtradition. I förlängningen vill vi engagera en producent för industriell tillverkning, samt med vårt tegelkoncept inspirera och påverka den inhemska byggbranschens aktörer och upphandlare att i högre grad använda och efterfråga tegel av s k svenskt standardformat.


Minska matsvinnet och rädda bina med Folkets Pops

Folkets Pops

Målet med detta projekt är att öka livskraften i cirkulär ekonomi och hållbart företagande. Stipendiet kommer att användas till forskning kring och utveckling av produktförpackningar som tillverkas med hållbara material och processer. Resultatet vi vill uppnå är att minska miljöpåverkan med våra förpackningsval genom att öka vår produktion och sätta press på större konkurrenter att implementera mer hållbara lösningar för att minska plasten i vår miljö.


Alnarps agroekologiska lantbruk

Max Andersson

Målet är att driva ett finansiellt självförsörjande agroekologiskt lantbruk. Det kommer att förbli en studentledd verksamhet som kommer att växa under åren, med ett konstant inflöde av nya idéer och ny expertis. Lantbruket kommer att visa att det är möjligt att förse ett lokalt samhälle med hälsosamma, mångsidiga och grönsaker utifrån säsong genom att odla på ett sätt som skyddar den naturliga miljön, snarare än att försämra den. Det kommer även att bli en värdefull utbildningsresurs, ett ”modellantbruk”, som alla kan lära av.


Investering av infrastruktur för SolEdits AB

SolEdits AB

Målet med investeringsprojektet är att kunna bygga en modern kraftfull infrastruktur, som säkerställer kvalitén på de genetiska lösningarna vi kommer erbjuda kunden. Lösningarna kan tex innebära minskad användning av kemikalier vid odling och vidare förädling till specifika livsmedels eller industriella produkter. Vårt mål med bolaget är att inom 5 år vara etablerade på marknaden, som den samarbetspartner man väljer för att få produkter av bästa kvalitet, dvs nya sortkandidater av potatis.


Nya havreoljeemulsioner

Lunds universitet

Klimatkrisen avslöjar ett stort behov av att ersätta traditionella kemikalie- och energikrävande steg i industrin. Vi måste agera snabbt. Vi tror på en förändring mot hållbara växtbaserade material och har utvecklat en metod att producera stabila emulsioner från havreolja med hjälp av mild enzymteknologi. Vi ser stora möjligheter till förändringar kopplade till dessa emulsioner: minimalt energi- och kemikaliebehov, lovande aptitreglerande egenskaper samt mycket intressanta strukturella egenskaper.


Effektiv AI-baserad röstvård

VoiceDiagnostic Sweden AB

VoiceDiagnostic finner drivkraft i att transformera gränsöverskridande forskning och kunskap till en produkt som gör samhällsnytta till så väl den individuella människan som till sjukvårdssystem som helhet. Sättet vi med våra gemensamma kunskaper och erfarenheter kan göra det på är genom att använda och lyssna till den individuella talrösten. Genom det vill effektivisera röstvården så att fler av de 17% av Sveriges befolkning som lever med röstrubbningar kan få hjälp att göra sina röster hörda.


Hälsa på Skånska

Smile Incubator AB

Syftet är att erbjuda forskare inom området mat för hälsa en mötesplats och testa ett nytt stöd att, under lättsamma former, utveckla en affärsidé i skärningspunkten mellan livsmedel och hälsa. Nyttan med ett bättre stöd till att utveckla dessa affärsidéer är att samhället får tillgång till produkter/tjänster som har potential att påverka medborgarnas hälsa positivt, vilket minskar mänskligt lidande, skapar arbetstillfällen samt sparar samhällsekonomiska resurser.


Virtuell natur som hälsointervention på äldreboenden

Mattias Wallergård

Målen är att undersöka vad som behöver göras för att få den virtuella interventionen att passa in i de dagliga aktiviteterna och rutinerna på äldreboenden, verifiera vilka fördelar och begränsningar cheferna för och de anställda på äldreboendena upplever att den virtuella interventionen ger samt att undersöka hur väl den virtuella interventionen faller ut. Det är av särskilt intresse att undersöka i vilken utsträckning lokala anpassningar är nödvändiga. Verifiera att det finns en vilja att investera i lösningen på kommunnivå.