BIG BANG FESTIVAL

Cool Minds AB/Marielle Sterner

Tillsammans med Folkets Park, Fri Tanke bokförlag, Pedagogisk Inspiration (Malmö Stad) och andra aktörer vill Cool Minds arrangera en vetenskapsfestival som ämnar inspirera och aktivera barn inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Syftet med festivalen är att skapa liv i Malmö och bidra till att associera Malmö med positiva krafter och innovation. Denna vetenskapsfestival kommer att dra till sig publik från hela Skåne. Inspirera barn till naturvetenskap och teknik. För både barnens, Malmös och Sveriges framtid är det av godo att arbeta för att skapa en positiv association mellan vetenskap och skoj, höja kunskapsnivån hos barn och främja lärande. Alla programpunkter innebär en möjlighet att lära sig om teknik, naturvetenskap eller hållbar utveckling.


Luften vi andas: Multidisciplinär undervisning av klimat- och luftkvalitetfrågor för Gymnasieskolan

Elna Heimdal Nilsson

Klimat och luftkvalitet är högaktuella miljöfrågor som vetenskapligt är knutna till meteorologi, kemi och fysik, men även är starkt kopplade till samhällsfrågor och ekonomi. Enligt grund- och gymnasieskolans läroplaner ska klimat, miljö och meteorologi undervisas, och miljöfrågornas multidisciplinära natur gör det idealiskt för att integrera undervisning av olika natur- och samhällsvetenskapliga ämnen. Syftet med den populärvetenskapliga läroboken är att sprida kunskap om hur miljöfarliga utsläpp av avgaser från bilar och industrier påverkar oss dagligen i vår närmiljö och i det större perspektivet för klimatet. Samtidigt väcks nyfikenhet hos eleverna och en insikt i att naturvetenskap kan handla om våra dagliga liv och vår framtid. Genom en presentation online kommer materialet att få en bred spridning och kunna användas av gymnasielärare, för deras fortbildning eller för användning i undervisningen.


Förnyelse av Idéplaneten på Science Center Malmö Museer

Malmö museer/Samuel Thelin

Idéplaneten, Malmö Museers science center är fyllt av spännande aktiviteter som tar sin utgångspunkt i vår planet och vår framtid. I basutställningen, som är en av Malmö Museers absolut mest populära, finns över 50 olika stationer som är alla samlade kring 6 olika teman – människan, ljuset, ljudet, vattnet, vinden, jorden. Det handlar om teknik, energi, hållbar utveckling och naturvetenskap. I genomförda publikundersökningar efterfrågas nya experiment som fokuserar på fysiska utmaningar och interaktivitet. Fler människor får träna både kropp och knopp. Här skapas ett spännande, aktiverande och bildande utflyktsmål för allmänheten. Idéplaneten invigdes 2012 och nu är det hög tid för en förnyelse. Utställningen blir ett verktyg för skolorna och för museets pedagoger. Utställningen blir ett led i att få ungdomar att intressera sig för folkhälsa och vikten av att röra på sig.


Bokmyran.se – skolans egen resurs i språk och läsundervisningen

Michaela Hennig

Bokmyran.se – en ny TV-kanal och digital tjänst, startades upp 2017 för att sprida läslust, värna om gemenskap och bildning. I samarbete med två skolor i Helsingborg utvecklas ett pilotprojekt, arbets- och undervisningsmetoder och specifika kursmoment med lärare och elever, med tonvikt på läsning, läsförståelse och källkritik och där rörlig bild är en del av konceptet. Arbetet ska resultera i att varje skola får en egen unik Bokmyran.se webbplattform. Konceptet ska sedan kunna implementeras i andra skolor.


Pink Programming Camp – Programmeringsläger för kvinnor

Pink Programming/Vanja Tufvesson

Det långsiktiga målet med satsningen är att fler kvinnor ska välja att bli utvecklare och således öka mångfalden inom IT-branschen i Sverige. Genom programmeringsläger erbjuds en språngbräda för kvinnor som har ett intresse för programmering men känner att tröskeln är för stor. Baserat på erfarenheter är intensivkurser i en inspirerande miljö precis det som behövs för att våga ta steget till att bli utvecklare.


Planktonarium

Marint Kunskapscenter i Malmö/Sindre Magnusson

Det övergripande syftet med den nu aktuella satsningen är att öka intresset för livet i havet genom en kombination av mikrobiologiskt, estetiskt och konstnärligt perspektiv. Aktiviteterna innebär en fördjupning och komplettering av det marinpedagogiska arbete som sedan många år drivs i regi av SEA-U Marint kunskapscenter i Malmö. Den röda tråden är att sprida kunskap om det marina livet i Öresund. Syftet är att sprida kunskap om havets minsta organismer och öka medvetenheten om hur människan påverkar havet negativt och vad man kan göra åt det samt att utveckla pedagogiska metoder i skärningspunkten mellan naturvetenskap, visuella upplevelser och konstnärligt skapande.


Det relationella arbetet – bryggan

Jimmy Säfström

De senaste åren har det skett en successiv förändring inom skolan. En negativ förändring i elevers förhållningssätt till sig själva och sin potential. Detta sker samtidigt som allt fler lärare av olika anledningar antingen går på knäna eller tappar lusten till sitt yrke, energin och glädjen tryter för många. Detta är ohållbart, en ekvation som inte går ihop. Idé med ska boken är att bekräfta, hylla, stärka och inspirera alla som arbetar inom skolans värld. Med boken ska alla inom skolans värld göras medvetna om vilken fantastisk skillnad de gör eller kan göra. Det är dags att återerövra engagemanget. Med engagemanget väcks passionen till liv. Med passionerade lärare inspireras eleverna. Det gäller att ifrågasätta dagens synsätt där alla ska pressas till likhet och där validation ofta råder framför education. Trenden är negativ inom skolan. Mer resurser är inte lösningen. Lösningen är att bekräfta och nyttja den fantastiska resurs som redan finns, både hos elever och lärare.