En färggrann litteraturbukett – Cecilia Persson möter skånska författare

Cecilia Persson

Syftet med boken är att göra en folkbildande litteratur och kulturinsats genom att synliggöra ”bortglömda” författarskap och levandegöra det ovanligt rika skånska litteraturlandskapet, för en bredare läsekrets. I projektet skildras både döda och nu levande och verksamma författarskap – vilket ger boken både en historisk och samtida relevans. Projektet genomsyras av en stor litteraturkärlek som ska smitta av sig till läsarna och bidra till ett ökat intresse för både litteratur och skånsk kulturhistoria.


Alnarpsliv (boken om Alnarp)

Bokförlaget Aren/Johanna Ekberg

Alnarp är en bebyggelse i Lomma socken i Lomma kommun i Skåne, som bland annat är en av Sveriges lantbruksuniversitets campusorter. Här finns också parker öppna för allmänheten, trädgårdar för rehabilitering och Skånes lantbruksmuseum. Den vackra egendomen Alnarps historia är känd ända sedan 1314. Under den danska tiden tillhörde egendomen olika adelssläkter. När Skåne blir svenskt 1658 förlänas Alnarp till riksmarskalken Gabriel Gabrielsson Oxenstierna. Syftet med boken är att bevara, sammanställa och tillgängliggöra den historiska forskning, dokumentation och personliga vittnesmål som finns om Alnarp i Skåne.


Skapande av bok för utbildning i barns fysiska aktivitet och motoriska inlärning

Ann-Christin Sollerhed

Målet är att författa en kursbok i fysisk aktivitet och motorisk inlärning som kan användas i utbildning av förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare framför allt vid Högskolan i Kristianstad och vid Malmö Universitet, men som förhoppningsvis kan lanseras på alla lärosäten i Sverige. Boken ska också kunna användas av yrkesverksamma lärare på skolor/förskolor.


Udda profiler från Lunds universitet

Charlotte Erlandson-Albertsson

Syftet är att framställa en bok som beskriver några profiler från Lunds universitet, som på olika sätt utmärkte sig under universitetets uppbyggnad och vars liv kan inspirera till förståelse och fascination för den bakgrund som sedan möjliggjort att vi i modern tid kan studera vid Lunds universitet och nå långt. Den handlar om udda profiler som varit verksamma vid Lunds universitet under dess 350-åriga historia. Boken kommer att användas som årsbok för Lunds Universitetshistoriska Sällskap 2019.


Lydia Wahlström – en biografi

Ingrid Pärletun Lundberg

Boken om Lydia Wahlström ska sprida kunskap om en tongivande person i den svenska kvinnorörelsen

under 1900-talet. På så sätt synliggör projektet kvinnors insatser i vår samhällsutveckling och deras kamp för jämlikhet. Det ger en bred allmänhet en djup inblick i en aktiv kvinnas liv och verksamhet och kvinnors arbete för jämställdhet. En noggrann arbetsmetodik och ett omfattande arkivarbete ger underlag för framtida forskning inom svensk kvinnohistoria.


Ögonblicksforskning

Katrin Harrysson

Ögonblicksforskning är ett myntat begrepp i flera av Malmös förskolor, och handlar om ett fördjupat perspektiv för att undersöka processer som fångar betydelsefulla ögonblick som kan utveckla barnets delaktighet och inflytande i förskolan. Genom att fokusera på en konkret fråga undersöker, dokumenterar och reflekterar pedagogerna över de möten och de ögonblick som sker med barnen i vardagen, i syfte att utveckla/förändra undervisning, aktivitet eller situation. Syftet med boken är att sprida kunskap om erfarenheter av att arbeta med och organisera för Ögonblicksforskning ur ett pedagogiskt perspektiv och ur ett ledarperspektiv.