Fästningsstaden Christianstad – En vandring genom det förflutna

Peter Rosengren

Tanken med boken är att den skall vara pedagogisk och kunskapande guidebok för den som vill lära känna Kristianstads militära förflutna. Stor vikt läggs vid att berätta om de militära byggnader som finns kvar i innerstaden men även om övriga militära spår i form av gatunamn eller var knektarnas stamcaféer kan ha legat. Även det kalla krigets kulturarv i trakterna kring Kristianstad ska lyftas fram.


Vad alla som arbetar med trauma bör veta om Sekundär Trauma

Palmer Psykoterapi och utbildning/ Kerstin Palmer

I dagens värld av bland annat vård- och sociala servicetjänster finns en fråga av växande betydelse och det är att ta itu med Sekundär Trauma. Detta koncept är relativt okänt och resultatet är ofta ett slöseri med en organisationstid och resurser på grund av extra kostnader för personalomsorg. Denna bok bygger på en akademisk litteraturgenomgång. Källmaterial från teoretiker och forskare används för att definiera och tydliggöra hur Sekundär Trauma kan identifieras och hanteras.


Berusad – det började i Lund

Stefanie Feldmann Olofsson

Våren i Lund är berusande och det är en dubbelbottnad mening. Berusande vacker och med hög berusningsgrad! Många människor har en relation till ovanstående och genom att samla kända personers tankar kring berusning i livet som inte är kopplat till alkohol önskar vi inspirera fler till att leta efter sin inre berusning. Lundabornas erfarenheter, råd och utlämnande, spännande och stärkande reflektioner och erfarenheter väcker tankar och inspirerar till kloka hållbara val i livet.


Syns jag så finns jag?

Linn Cardell

Drygt 80 000 personer arbetar idag som personliga assistenter. De är en ofta osynlig yrkeskår som utför ett livsviktigt arbete. Syftet med det här projektet är att belysa, beskriva och problematisera den personliga assistentens yrkesroll, att genom litteraturen beröra människor och upplysa om fördelarna och utmaningarna med ensamarbete inom vården. Genom fiktionen försöka skildra verkligheten.


Utemiljöförvaltning – kunskap om styrning, inflytande och kvalitet för bättre städer

Märit Jansson

Förvaltning av utemiljöer är en stor men anonym verksamhet. Projektet syftar till att sammanställa kunskap om förvaltning för att implementeras i undervisning och praktik inom landskapsarkitektur, arkitektur, fysisk planering mm, främst i Sverige men även internationellt. Genom att ta fram en kvalificerad lärobok om utemiljöförvaltning inleds arbetet med att vända trenden där utemiljöförvaltning idag försummas som professionell verksamhet, med rekryteringsproblem och brist på utveckling, till en positiv utveckling där satsade resurser ger mervärden.


Hög grumlighet noterades

Valdemar Westesson

Målet är att under 6 månader genomföra 10 föreläsningar på samlingsställen som bibliotek och bokaffärer för att sprida och sälja boken om vattendraget Sege å, ”Hög grumlighet noterades”. Spridningen av boken har ett vidare syfte än boken i sig själv. Den väcker en tanke om vad landskapet vi tar för givet döljer, och vad människorna som lever där har att berätta om man verkligen lyssnar.


SPOK publikation

Form Design Center/Maria Vieweg

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. SPOK har Skåne som utgångspunkt och vill verka för en utveckling av lokal produktion och i förlängningen även en mer lokal konsumtion. Syftet med denna ansökan är att möjliggöra att det designdrivna initiativet SPOK ska kunna ta fram en bok eller publikation inom detta ämne.


Ekostaden Augustenborg, lärdomar och erfarenheter

Malmö stad/Monika Månsson

Augustenborg är ett av få lyckade exempel på samlad renovering av bostadsområden från folkhemstiden och detta ska dokumenteras och sammanställas så att erfarenheterna kan spridas. Syftet är att inspirera fler att rusta upp efter det koncept som utvecklats. Det är krävande och ovanligt att erfarenheter dokumenteras systematiskt och görs tillgängliga för praktiker. Verkliga exempel dokumenterade med bakgrund, utfall och resultat är ovärderliga för kunskapsutveckling och innovation i fastighets- och byggbranschen.