Management by Heart for Young Leaders

Nicole Jacobsson

Programmet syftar till att ge ungdomar och gymnasister i övre tonåren insikt, närvaro och utveckling genom samtal, erfarenhet och förtroende. Och på detta sätt göra dem uppmärksamma på det humanistiska förhållningssättet, så att de i det stora och det lilla kan verka för en hållbar värld som bygger på mångfald och fredlig samexistens.


Kunskapsklubben

Folkuniversitetet/Hedvig Weibull

Kunskapsklubben vill ge publiken upplevelser av forskning och kunskap som varar för livet, genom att kombinera några av vår tids bästa tänkare med ett sceniskt uttryck som engagerar och involverar publiken. Med hjälp av interaktiva moment skärps publikens uppmärksamhet och förmåga att minnas. Publiken prövar sina kunskaper i mötet med forskarna och lärandet förstärks genom mötet med kultur. Kunskapsklubben ska utvecklas till en regional samlingsplats för kunskap och för det livslånga lärandet.


Ännu mer gratis mattehjälp till Skåne

Mattecentrum/Lotta Kamm

Matematik är grunden till allt. Förståelsen för matematik är grundbulten i dagens högteknologiska samhälle. Sverige lider idag stor brist på ingenjörer, programmerare och personer som kan undervisa i matematik och vi behöver med andra ord fler människor som är duktiga i ämnet. Mattecentrum erbjuder stöd till alla som vill ha hjälp med matten. Oberoende av socioekonomisk bakgrund, ålder eller kön ska alla ha lika förutsättningar att lära sig matematik.


Existens Österlen 2017

Convenium/Cilla Ungerth Jolis

I en värld som präglas av rädsla och intolerans vill Convenium Österlen sprida bildning, inspiration och fördjupning kring de existentiella livsfrågorna och specifikt kring temat mod och medmänsklighet. Målgruppen är den breda allmänheten. Genom att arrangera Sveriges första existensfestival 2017 ges också ett bidrag till att göra Österlen till en region som förknippas med en helhetssyn på människan och en etisk och hållbar livsstil.


The Bridge

Altitude Meetings/Calle Håkansson

The Bridge är ett initiativ och projekt med syfte att skapa en infrastruktur för att driva samtal, samarbete och lösningar för globala utmaningar genom att koppla ihop företagande och entreprenörskap med life science och materialforskning. Målet är att på lång sikt skapa ett forum liknande World Economic Forum men för de globala hållbarhetsmålen, och med skillnaden att även skapar möjligheter för testbeds och konkreta lösningar och affärer för att lösa en utmaning.


100 sociala innovationer

Mötesplats Social Innovation Malmö Högskola/Anna Landeborg

Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö högskola är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och samhällsentreprenörskap. Det finns stort behov att förklara vad som menas med social innovation och vilken roll sociala innovationer spelar och kan spela i vårt samhälle idag och i framtiden. Genom att lyfta fram historier och konkreta exempel såväl stora breda samverkansprojekt som enskilda innovatörsprojekt, belyses bredden i och möjligheterna med social innovation. På så vis hittas, identifieras och lyfts de sociala innovationer av idag fram som har potential att bli morgondagens stora sociala innovationer.


Undervisning av gymnasieelever i mänskliga rättigheter

Stiftelsen Raul Wallenberg Institutet/Karl Adam Tiderman

Projektets syfte är att genomföra föreläsningar för undervisande personal på 25 olika gymnasieskolor i Lund och Malmö. Genom att genomföra dessa föreläsningar kommer lärarna vid gymnasieskolorna i sin tur bättre kunna genomföra undervisning för eleverna om mänskliga rättigheter, vilket kommer leda till en allmän bättre förståelse och en förmåga att basera åsikter och engagemang i verifierbara fakta. I undervisningen kommer också en komponent av källkritik av mänskliga rättighetslitteratur.


Humorkunskap: Livesamtal och podd för populärvetenskapliga samtal med humortwist

Nebel Media AB/Cecilia Nebel

Lunds universitet fyller 350 år och söker ständigt nya vägar att nå ut med kunskap och bildning. Lund Comedy Festival har blivit en självklar arena för Sveriges komikerelit. Vad skulle hända om vi gifte ihop dessa två? Syftet är att med humorns hjälp bidra till ökad kunskap, nyfikenhet och intresse för vetenskap och forskning. Att bidra med en ny arena, live och digitalt, för kunskap och humor i skön kombination.


Paketering av medicinsk litteratur

Belfrage Medical AB/Annica Carnbring Belfrage

Syftet med ”Glyphs” är att skapa en produkt inom det medicinska språket och öka lättillgängligheten och kunskapen kring medicinsk terminologi för både patienter som ska läsa och förstå sin egen journal, vårdstudenter och vårdpersonal som behöver det medicinska språket i sitt dagliga arbete. Glyphs underlättar integration för vårdpersonal och patienter från andra länder vilket leder till en ökad kunskap, trygghet och patentsäkerhet.