Boken om Ribersborgs Kallbadhus och våra badvanor genom tiderna

Lars-Gunnar Bengtsson

Avsikt är att ge ut en bok om det byggnadsminnesmärkta Ribersborgs Kallbadhus i Malmö och våra badvanor genom tiderna. Boken kommer att vara rikt illustrerad med historiska och nytagna fotografier av Ribersborgs Kallbadhus, samt alla de andra stora och små kallbadhus längs Malmös och Limhamns stränder från gångna tider. Limhamns Saltsjöbad, tvåöresbaden och Malmö Badhusaktiebolags badhus i hamnen samt nya kallbadhuset i hamnen kommer att få sin historia beskriven.


 

Litteraturstudie om kvicksilvermetylering

Olof Regnéll

Kvicksilver (Hg) utgör ett hot främst mot vattenlevande organismer och dess predatorer. En viktig fråga är i vilken form Hg tas upp och i vilken form det metyleras. Projekt innebär att sammanställa och kritiskt bedöma forskningsresultat både från fält- och laboratoriestudier som bär viktig information om Hg-metylering, inklusive studier som inte direkt har fokuserat på denna process. Huvudsyftet är att signifikant öka kunskapen om hur, varför och under vilka förhållanden oorganiskt kvicksilver omvandlas till högtoxiskt metylkvicksilver genom att sammanställa och dra slutsatser från publicerade arbeten med relevans för detta forskningsområde.


 

Hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett salutogent perspektiv – ett bokprojekt

Petra Nilsson Lindström

Syftet med projektet är att skriva en bok om salutogena aspekter på forskning och praktiskt hälsoarbete, för att öka forskares, studenters och praktikers kunskap och handlingskraft i hälsoprojekt och hälsoarbete. Det salutogena perspektivet är ännu inte så uppmärksammat, därför finns det ingen bok med den föreslagna inriktningen på marknaden. Boken kommer därmed att möta ett behov inom många olika områden.


 

Tvärvetenskapliga perspektiv på eHälsans möjligheter och utmaningar

Gudbjörg Erlingsdóttir

Projektet ska resultera i utgivandet av en antologi om eHälsa med preliminär titel ”eHealth: For better, for worse – in sickness and in health”. eHälsa är ett tämligen nytt forskningsområde som utvecklas snabbt och Pufendorfgruppen har en unik tvärvetenskaplig sammansättning som möjliggör en analys och diskussion, från olika perspektiv, av eHälsans möjligheter samt de hinder och farhågor som finns inför framtida utveckling inom området.


 

Lauritz, femton år.

Eva Ullerud

Lauritz, idag 88 år gammal, var som 15 åring aktiv motståndsman i Norge. Han tvingades därför fly till Sverige och kom till de idag ganska okända gymnastiklägren för hemlig soldatträning i Sverige. Hans bror gick som 16 åring med i Nasjonal Samlings ungdomsförbund (Quislings parti) i Norge, värvades till Norska Legionen och deltog i slaget vid Leningrad på Tysklands sida. Bokprojektet är en dokumentation av upplevelser under andra världskriget medan huvudpersonen fortfarande är i livet och kan berätta. Upplevelserna är inte bara historia, de är direkta paralleller med vad som sker idag och de kan öka vår förståelse.


 

Strandvägen – en rikt illustrerad bok om livet längs Lommas äldsta gata

Eva Wrede

Strandvägen i Lomma är en del av den gamla landsvägen mellan Malmö och Helsingborg. Den löper nära havet och kantas av en bebyggelse som till stora delar växte fram under andra hälften av 1800-talet. Historien om denna gata är också historien om Lommas utveckling de senaste 150 åren. En bok som sätter dagens Lomma i perspektiv och ger inspiration till nya, lokala projekt. Alla samhällen, och människor, vinner på att känna sin egen historia. Kunskapen om det förflutna hjälper oss att inte upprepa gamla misstag, gör oss ödmjuka inför andras uppoffringar och kan dessutom visa vägen till nya satsningar. Motsatsen – historielösheten – är fördummande och ibland även farlig.


 

Skånesägner – en bok för hela familjen om Skånes historia och landskap utifrån spännande historier

Per Gustavsson

Projektet innebär att ge ut en bok med sägner från Skåne som riktar sig till både barn, ungdomar och vuxna och som inspirerar läsarna att tillsammans ge sig ut i Skåne och upptäcka såväl det geografiska landskapet som Skånes historia. Folksägner är folkliga berättelser, utan en individuell upphovsperson, som berättats under århundraden. De handlar om märkvärdiga händelser, ovanliga personer och övernaturliga upplevelser mitt i vardagslivet. De är ofta knutna till en speciell plats. Den bärande idén bakom boken är att spännande berättelser knutna till just sådana platser har en alldeles speciell dragningskraft.


 

Thomanders Jul Jubileumsbok – När julen kom till Lund

Thomanders Jul i Lund/ Stéfanie Feldmann Olofsson

Den ideella föreningenThomanders Jul firar 5 års jubileum och i samband med detta, och universitetets 350-års jubileum, ges en jubileumsbok ut. Det blir en historisk barnbok under arbetstiteln; när julen kom till Lund. På bara fem år har ett gäng vanliga Lundabor byggt upp något som numera är en stor del av Lunds julfirande. Man har velat lyfta fram det bästa av Lund i samverkan med alla som önskar bidra och på kort tid lyckats bygga ett starkt varumärke med inslag som många, trots den korta tiden vi funnits, hänvisar till som ”traditioner”. Målsättning har varit att förmedla historia på ett för alla människor inkluderande sätt och att alla, unga som gamla och socialt utsatta, ska kunna känna gemenskap och värme genom evenemangen.