Att förstå social förståelse

Patrizio Lo Presti

Vilka är förutsättningarna för att människor ska förstå varandra? Hur kan vi ordna vår tillvaro för att bidra till samförstånd? Patrizio Lo Presti ställer denna fråga i sin avhandling Norms in Social Interaction: Semantic, Epistemic, and Dynamic. Svaret på frågan har praktiska konsekvenser för hur vi förstår en samtid präglad av nya möten mellan människor från olika sociokulturella bakgrunder.


 

Ännu mer gratis mattehjälp till Skåne

Mattecentrum/Lotta Kamm

Den ideella föreningen Mattecentrum erbjuder gratis hjälp till alla som pluggar matematik. Syftet med de sökta medlen är att förvalta samt fortsätta att utveckla verksamheten i Skåne för att ge ännu mer läxhjälp i matte, ge alla Skånes barn och unga möjligheten till en likvärdig kunskapsinhämtning, en ökad förståelse och ökat självförtroende i ämnet – helt gratis! Grundläggande kunskaper i matematik är en demokratisk rättighet.


 

Öppna alla kranar

Koala Bar/Axel Ploman

Idé går ut på att hjälpa och inspirera barn och ungdomar genom att förändra inställningen samt attityden till hur man förhåller sig till psykiska besvär. I dagens Sverige utgör detta ett stort problem utan synlig och tillgänglig hjälp att få. De allra flesta vågar inte söka hjälp på grund av den skam eller okunskap som finns kring ämnet. Detta unika sätt att angripa problemet är att i en scenshow fylld av musik, samtal och humor möta dessa svåra, läskiga och utmanande frågor.


 

Dokumentation av gamla stenbroar i nordöstra Skåne

Lars Thulin

Valvbroar av sten byggdes i Skåne främst under perioden 1760 – 1860. Många av dem är raserade, förstörda av växtlighet eller påbyggda med nya broar. Underhållet är eftersatt. Broarna förfaller; ett kulturhistoriskt arv förskingras. Tidigare dokumentation av äldre broar är begränsad. Syftet är att öka allmänhetens och myndigheternas förståelse av gamla stenbroars kulturhistoriska värde.


 

Skissernas Museum – idéutveckling, den konstnärliga processen och offentliga rum

Patrick Amsellem

Projektet syftar till att öka tillgängligheten till Skissernas Museums unika samling av skisser till offentlig konst från hela världen genom att producera den första övergripande presentationen av samlingarna och museet. Museet vill därför ta fram en attraktiv bok på både svenska och engelska som med ett urval av verk och populärvetenskapliga texter presenterar museets samlingar och de frågor dessa väcker i ett historiskt och samtida perspektiv.


 

Forskarturnén

Lunds Universitet/Åsa Grunning

Universitetens tredje uppgift skrevs in i högskolelagen 1977. Vid sidan av de traditionella uppgifterna, utbildning och forskning, skulle svenska lärosäten från och med nu sprida kännedom om sin verksamhet. Forskarnas kunskaper är värdefulla för samhället och dess utveckling och bidrar ofta med analys av olika samhällsfenomen. Idén till Forskarturnén kom på hösten 2014. Folkbiblioteken är i många kommuner den mest besökta offentliga institutionen. Lunds universitet sitter på väldigt mycket intressant forskningsinformation som sällan får utrymme hos den breda publiken. Samtidigt har biblioteken redan skapat plattformar för olika typer av föreläsningar och studiecirklar. Målet har varit att docka in i deras verksamhet med existerande forskning som kan vara intressant för den målgrupp som redan finns på deras bibliotek eller som de vill locka till sig.


 

Slaget vid Lund – att skapa nutid av historia

Katedralskolan/ Marcus Karlsson

En bit norr om Lund, år 1676, drabbade en dansk och svensk här samman i det blodigaste slaget i Nordens historia. Slaget om Lund är en fascinerande, skrämmande och angelägen historia som kan berättas om och om igen. Katedralskolans elever vill berätta om detta slag på ett sätt som aldrig har gjorts tidigare. Med ny teknik, bilder, ljud, filmatiseringar och gestaltande texter – i ett samarbete mellan kultur, näringsliv och skola – skapa en app. i syfte att gestalta slaget vid Lund. Historieprogrammet är en riksrekryterande utbildning med fokus på historieämnet.


 

Robert Mckee’s STORY Seminariet

Vy Film AB/ Nicholas Wakeham

Robert Mckee är vid en ålder av 75 år en gigant inom området manusutveckling, narrativt berättande och skrivande inom framförallt film och tv produktion. Arrangemanget Robert Mckee’s STORY Seminar på Malmö Live är ett ypperligt tillfälle för fortbildning av absoluta världsklass som ger utveckling till yrkesverksamma inom staden och regionen. Vidare ses arrangemanget som ett tillfälle och en mötesplats att samla många av de aktörer som verkar inom de kreativa näringarna i regionen och generera gränsöverskridande samarbeten och arrangemang av liknade art i framtiden.


 

Förnyelse av utställningen Skåne blir till

Malmö Museer/ Paula Sjöblom

Dinosaurier är ett ämne som fascinerar. Flygödlor, pterosaurier, svävade i luften och i haven simmade, förutom ett 40-tal hajarter, jättelika mosasaurier som kunde sluka en haj i en enda tugga! Eftersom Skåne, till skillnad från resten av Sverige, under så lång tid legat under vatten, har berggrunden från dinosaurietiden skyddats från erosion. Därför är Skåne unikt för forskarna. Det finns en mängd vetenskapliga fynd från trias-tiden fram till idag. För att sprida kunskap om Skånes spännande historia söker Malmö museer medel att förnya utställning ”Skåne blir till”.


 

EOS Språk-Café

Idrottsklubben Eos/Axel Wallin

EOS Language Café startade den 23 januari 2016 och genomförs varje lördag kl. 13-15 i Eoshallen i Lund. Syfte med projektet är att skapa en mötesplats där människor kan förenas och bygga relationer utifrån ett intresse för språk, kultur och social interaktion. Det ska bidra till integration mellan etablerade och nyanlända, studenter och yrkesverksamma samt till flyktingbarns upplevelse av Eos som en välvillig och omhändertagande förening och en bra verksamhet att engagera sig i.


 

Myllrande våtmarker

Johan Hammar

Stora delar av Sveriges ursprungliga våtmarker är borta. Utdikade, dränerade och torrlagda för att skapa mark och förutsättningar för ett effektivt jord- och skogsbruk. Med det här informationsprojektet skapas en TV-produktion för visning i länderna runt Östersjön. Syftet med filmen är att påverka människor så att de bidrar till att göra Östersjön renare. På ett spännande, intressant och vackert sätt berättas det om våtmarkernas återtåg. Den vetenskaplig forskning som har gjorts på nyanlagda och återskapade våtmarker tillgängliggörs och synliggörs. På så sätt skapas en förståelse och en ökad medvetenhet för de alla de ekosystemtjänster som våtmarkerna bidrar med.