Management by Heart for Young Leaders

Myran Grönlund

Med Management by Heart for Young Leaders vill vi genomföra ett erfarenhetsbaserat ledarskapsprogram för ungdomar och gymnasister i övre tonåren, där deltagarna uppmärksammas på det humanistiska förhållningssättet, så att de i det stora och det lilla kan verka för en hållbar värld som bygger på mångfald och fredlig samexistens. Programmet skall ses som ett komplement till samvaron i hem och i skola och vill främst inspirera deltagarna att utveckla sin fulla individuella potential genom att se sig själv, vilja sig själv och att våga vara sig själv. Programmet syftar till att ge ungdomar insikt, närvaro och utveckling genom samtal, erfarenhet och förtroende.


Din Röst Ska EKA! – Revolution inom skolans värld

Jassim Ahmadi

Alldeles för ofta ser vi hur skolans värld bryter ner barns självkänsla och självbild på grund av ett fyrkantigt system som belönar och hyllar högpresterande elever medan andra hamnar i skymundan och anses vara en belastning. Detta projekt har som mål att framhäva allas resurser, vare sig man uppnår kunskapsmålen eller inte. Projektet vänder sig till elever inom grund- och gymnasieskolor för att höja självkänslan. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande, men vill även ge individerna hjälp att skapa en klarare bild av var man befinner sig i sin utveckling, för att sedan skapa ett långsiktigt mål för hur och vad man vill bli i framtiden.


YOU++ – Coding education platform for kids

Caroline Mensch

Om vi lär dagens studenter som vi lärde gårdagens, berövar vi dem morgondagen. Vi tror passionerat att världen skulle vara en bättre plats om fler barn hade tillgång till kodningsutbildning. Om vi vill ge alla barn kodningsutbildning, oavsett socioekonomisk bakgrund, måste vi sätta kodning på schemat i skolorna. Detta kommer inte bara att öka räckvidden och jämställdhet i kodningserfarenhet, det banar också väg för modernisering av det allmänna utbildningssystemet. Det är dags att fullt ut utnyttja tekniken och den pedagogiska makt som finns i ”gamification” och elevanpassat lärande. Vi hjälper lärare att förstå att kodning inte är skrämmande, inte ens svårt, utan en stor möjlighet att förnya vår Grundskola.


Didici AB – Innovativ och skalbar metodik för en konkurrenskraftigare grundskola och minskat socialt utanförskap

Johan Fredriksson

SI, Supplemental Instruction eller Samverkansinlärning, är en modell för lärande, framtagen i USA, för att minska avhopp och höja betygen på universitet. Det går ut på att en förebildselev (SI-ledare) planerar och leder veckovisa lektioner (SI-möten). Projektet avser en utveckling och uppskalning av ett konkret, systemförändrande och skalbart verktyg för att öka kunskapsutvecklingen i grundskolan och minska socialt utanförskap. Detta sker genom en helt ny implementering av SI där lärare, och inte Didici-konsulter, görs till huvudpersoner. Satsningen görs i Skåne med utgångspunkt i en grundskola Burlöv och två i Malmö (Rosengård och Husie) samt i en ny utbildningskontext på SFI i Malmö.


”Malmö Barns berättelser om Mat och odling” samt Odlarskola under sommarlov

 Linnea Wettermark

Syftet är att stimulera barn och vuxna så att de får en ökad förståelse för och kunskap om hur mat kommer till och ett större intresse för ekologisk odling och närproducerad mat. Vi vill involvera Malmös barn och lyssna på deras tankar och uttryck runt odling och mat eftersom vi anser att barnen inte alltid får utrymme att synas, inte heller få göra sina röster hörda. Vi vill därför lyfta fram varje individ och låta dem berätta sin historia och sina erfarenheter. Tillsammans med foto (frivilligt) får barnet presentera sig. Presentationen skall sedan hängas som en utomhusutställning på Malmö Museer, för besökare att beskåda under sommaren. Nyttan ar att skapa en pedagogik som tilltalar barnen och öka inlärningen.


Teachtrail Labs

Joel Larsson

Teachtrail är en ”playlist” för digitala läromedel. Genom att applicera modellen ”playlist” på utbildningsmaterial vill vi tillgängliggöra digitala läroresurser på internet i svensk skolundervisning. Teachtrail Labs har som mål är att ta fram ett verktyg som hjälper lärare och elever att bättre utnyttja det utbildningsmaterial som redan finns tillgängligt online. Ett långsiktigt mål är att få till stånd en ökad användning av internetbaserade läroresurser i svensk skolundervisning.  Vi vill att Skåne ska vara drivande i den utvecklingen.