Teknisk och social innovationsutveckling för konfektion med hållbarhet i fokus

Kerstin Mühlow

Projektet är ett interdisciplinärt initiativ som kopplar samman teknik med konfektion. Avsikten är att radikalt reformera och utmana traditionella produktionsmetoder och invanda konsumtionsmönster för konfektion med fokus på hälsa, miljö och etik. Textilbranschen står för mer miljöförstöring än flygindustrin och är ökänd för att förorsaka mänskligt lidande i form av omänskliga arbetsförhållanden. En stor del av dagens kläder innehåller giftiga ämnen vilket utgör en hälsorisk. Syftet är att motarbeta och förändra dessa hälsofarliga och etiska missförhållanden.


Safelight

Joakim Ewertz

Allt mer händer i våra städer, biljakter, rån och mord hör numera till vardagen. Händelserna är ofta allvarliga och innebär nästan alltid att Ambulans, Polis, Brandkår (Blåljus) åker ut på dessa larm. Allmänheten utsätts för fara utan vetskap om vad som pågår, inte ens vetskap om att något pågår. Vår idé bygger på att man skall uppmärksamma allmänheten på att något utöver det vanliga är på gång, i det område/omgivning man befinner sig. Man ska få tid till att vara extra uppmärksam och försiktig och hålla sig undan för sitt eget och allas bästa. Syftet är att få ett säkrare samhälle. Att möjliggöra för trafikanter, cykel och gående att reagera på utryckningsfordon.


New method for early and precise diagnosis of cancer using multi-aptamer/ISET-MS  

Sujin Lee

Vi strävar efter en tidigt och exakt diagnos av sjukdom genom upptäckt av flera target biomarkörer genom förbättrad provtagningsstrategi för masspektrometrianalys. Cancer är en av de vanligaste sjukdomar som orsakar dödsfall i världen. Fortfarande är den mest effektiva behandlingen mot cancer tidig diagnos eftersom orsakerna till cancer är mycket heterogena och olika proteiner är korrelerade till dess metabolism.  En ny metod för upptäckt av multi – biomarkör är ett trängande behov för övervakning eller förutsägelse av sjukdomsutvecklingen. Syftet är att implementera ympning av flera aptamers på ISET – MS, det är en banbrytande intersektionell forskning och en utmaning ur ett tekniskt perspektiv.


Sortering baserat på utsöndring med hjälp av avancerad mikrofluidik och bioresponsiva hydrogeler

Jonas Tegenfeldt

Vi hoppas kunna bidra till en ökad förståelse av vad som styr enskilda cellers utsöndring av olika ämnen och vilken roll yttre kemiska stimuli har. Detta kommer sedan att lägga grunden för nyttiggörande inom flera områden. Diabetes bygger på en störning i utsöndringen av insulin från beta-celler och glukogen från alfa-celler, som en funktion av koncentrationen av glukos i omgivningen. Ett annat område är infektionssjukdomar där den kemiska kommunikationen mellan patogener är viktig för bildning av biofilmer som har en stor roll i uppkomsten av en infektion. Bakteriers utsöndring av enzymer är viktig för uppkomst av resistens mot antibiotika.


Kultur för fler — RTIC

Johannes Nebel

Idag finns inget digitalt rum där pianister, orkestrar, gatukonstnärer, komiker, dansare (och många, många fler) enskilt eller i grupp kan presentera sig själva och sedan också interagera med varandra inom olika kulturella former. I affärslivet finns Linkedin, inom forskningen har vi Academia, men inom kulturens område finns inget självklart forum för presentationer av artisterna, av verken och viktigast av allt: för interaktion med publiken. Vi är i färd med att skapa en unik plats som blir relevant för såväl kulturarbetare som för publik. Detta blir en plats som hjälper kulturen och dess stjärnor och aktörer att synas och skapa synergier över annars svåröverbryggbara kulturella gränser.