Berlin – Maglehem, Konsten och vägen dit

Lars Cederholm

Ett konstnärsutbyte mellan Maglehemskonstnärer och internationellt kända Berlinkonstnärer. Under 10 dagar runt midsommar, arrangerar Maglehems Kulturförening en utställning, dels som samlingsutställning på Maglegårda Konsthall i Maglehem och dels i ateljéerna hos våra konstnärer som var och en ställer ut och fungerar som värd för en av Berlinkonstnärerna.


The Conference

Martin Thörnkvist, Media Evolution

The Conference by Media Evolution är en internationell mötesplats för människor som vill förändra världen och har det rätta engagemanget att göra det. Under två dagar deltar 1 000 personer i en konferens på Slagthuset i Malmö. Ytterligare 1000 personer deltar i workshops, master classes och meetups med det lokala samhället under veckan kring konferensen. Deltagarna är beslutsfattare och kreatörer, den gemensamma nämnaren är att de arbetar med kommunikation på ett eller annat sätt och är fast beslutna om att de har makt att förändra världen från sin horisont.


Radikalisering – Upptäck och Förebygg

Andreas Ring,

Projektet syftar till att under hösten 2015 och våren 2016 genomföra 20 halvdagsutbildningar i att upptäcka och förebygga radikalisering. Målgruppen är skolpersonal, i första hand på högstadienivå. Utbildningen syftar till att ge lärarna större kunskap och förståelse för problematiken och för att arbetet med att förebygga extremism mycket handlar om att stötta unga individer som upplever utanförskap och frustration.


 Konsten att bli Skånsk

Anna Alsmark, Skånska Akademien

Bokprojekt där författare från vetenskap, kultur, media och idrott beskriver mötet med det skånska i en mångkulturell, dynamisk region. Tillsammans kommer det att nyansera den något förenklade bilden av vad det skånska står för idag.


README

Yasemin Arhan Modéer, Altitude Meetings

Läsfrågan är vår mest akuta samhälls-, kultur- och demokratifråga. Inte bara för att kompetensen för läsförståelse dyker så snabbt, utan också eftersom läsfrågan skär igenom alla grupper och samhällslager. Ett problem med läsfrågan är att de grupper och branscher som berörs mest, sällan eller aldrig möts. Skolan, biblioteken, bokbranschen och forskarna diskuterar alla på sina olika håll. Det vill README ändra på. README är en årligen återkommande konferens om läsning.


FCM1 Fotografiskt Center Magasin 1 AB

Adam Haglund, Apelöga

Vi har sedan hösten 2012 arbetat aktivt med att etablera ett Fotografiskt Center (likt Stockholms ”Fotografiska”) i Malmö. Siktet har hela tiden varit inställt på att driva verksamheten i Magasin 1, M1, i Malmö Nyhamn, ca 650 meter från Malmö C. Med hjälp av personer i vårt nätverk, som innehåller eliten inom svensk fotografi, bestämmer vi lämplig fotoutställning att visa. Viktigt är att det är en utställning av hög klass – världsklass – och samtidigt att den är relevant för malmöborna.


 Forskningsfestival för samtida scenkonst

Jörgen Dahlqvist, Teater Weimar

Festivalen syftar till att skapa ny kunskap kring dramaturgi. Synen på dramaturgi har blivit ett alltmer intressant ämne inom scenkonsten och forskningsprojektet kan bidra med ny kunskap inom området. Den kunskap vi redan erhållit genom praktik med att sammanföra olika uttrycksmedia har lett till inbjudningar till ett flertal Europeiska festivaler och vi vet att vår praktik håller högsta internationella klass. Vi vill nu förankra denna kunskap så att Skåne blir ett konstnärlig centrum för den samtida scenkonsten.


 Studies in Seneca’s Epistulae Morales

Aron Sjöblad

Målet är att sprida kunskap om filosofen Senecas morallära.  Denne antike vise har i 2000 år varit ett stöd för sökande människor. Boken handlar om bildspråket i filosofen Senecas brevsamling Epistulae Morales, författad omkring år 60 e. Kr. Boken visar hur den moraliska och filosofiska utveckling Seneca försöker åstadkomma hos sina läsare bland annat beskrivs genom en rad liknelser och metaforer.


Hur blir du idrottikalisk?

Mikaela Färnqvist, Idrottsentreprenörerna

Projektet syftar till att bidra till mer kreativitet och bättre prestation genom att mixa idrott och musik. Projektet vill synliggöra den forskning som finns och bjuda in till nya möten över olika branscher, intressen, åldrar och geografisk tillhörighet. I projektet har vi valt att arbeta med fem olika idrottare som representerar varsin idrott och där dessa kan verka som förebilder och ambassadörer för projektet.


 Weltklasse 2015

Liza Nydén, Ideon AB

Projektet Weltklasse innebär en serie samtal på scen, där världsledande forskning främst från Lunds Universitet lyfts fram.  Syftet med projektet är att på ett enkelt och okomplicerat sätt intressera och engagera medborgare såväl regionalt och nationellt som internationellt. Den världsledande forskningen som äger rum i Lund är omfattande och imponerande och bör få mer fokus, men på ett enklare och mer lättbegripligt sätt än idag. Vi vill belysa kundnyttan och de kommersiella vinningarna av en ny produkt eller ett forskningsresultat snarare än den teoretiska och akademiska vetenskapen bakom.