Elektroniskt ledstråk

Torgil Möller

Avsikten med projektet är att ta fram en ny typ av ledstråk som hjälp till synhandikappade att på ett enkelt och säkert sätt på egen hand förflytta sig i gatumiljö. Genom att utnyttja s.k. RFID-teknik kan man skapa ett elektroniskt ledstråk med potential att bli både kostnadseffektivt och flexibelt.


Solvärme – verifiering av 5-vägsventil

Erik Andersson

Ny plug-and-play solvärme. Forskare vid Lunds Tekniska Högskola har uppfunnit ett solvärmesystem som kan lösa de två största problemen inom solteknologin: lönsamhet och enkelhet. Forskningen har bestått i att utveckla ett solvärmesystem för inkoppling på befintlig varmvattenberedare. Detta gör att när solvärmesystemet installeras behövs inget bytas ut. Det behövs ingen ny solackumulator eller drivpaket, som är två av de dyraste delarna att inhandla. Alltså krävs inga stora förändringar i huset, vilket gör systemet enkelt och billigt.


Vattenanden – en möjlig miljöindikator för läkemedelsrester

Lena Vougt

Syftet med detta projekt är att ta fram en analysmetod för att upptäcka påverkan av läkemedelsrester i rinnande vatten nedströms reningsverk. Detta skall ses som ett komplement till dyra kemiska analysmetoder. Målet är att sätta upp försöksakvarier för att testa hur nätspinnande nattsländelarver påverkas av olika kemikalier. Det slutgiltiga målet är att kunna upptäcka förekomst av läkemedelsrester i naturen, genom att samla in nät från larverna uppströms och nedströms reningsverk.


Optimering av en unik mätteknik för kvalitetssäkring och bestämning av blodsockerhöjande egenskaper hos kolhydratrika livsmedel

Viscosens AB/ Christina Skjöldebrand

ViscoSens mål på fem års sikt är att få bolagets analysmetod för fastställande av blodsocker-höjande egenskaper erkänd som standardmetod av den europeiska livsmedelsmyndigheten. För att nå dit måste ViscoSens nu arbeta med att vidareutveckla sin befintliga mätmetod. Mätningarna ska valideras mot måltidsförsök, snabbas upp och utvecklas vad gäller tillämpningsteknik, robusthet och anpassningar för olika användningsområden.


Utveckling av ny typ av helt självförsörjande förskola

Christian Wilke

Projektet ska på kort sikt aktivt vara med och lösa en akut och återkommande förskolekris på ett sätt som tillför stadsmiljön något positivt. Byggnaden ska bli ett pedagogiskt redskap för barn, pedagoger och föräldrar och leda till hållbar insikt utan pekpinnar. Byggnaden ska bli en produkt som blir en dellösning för kommuner med varierande behov av barnomsorg. Produkten och dess skapandeprocess ska bli en inspirerande generator för utveckling i cleantechsektorn i Skåne som fokus.