Nytt hjärtinstrument

Henrik Bjursten

Varje år drabbas 150 000 svenskar av hjärtsjukdom och ungefär 10% av dessa avlider i sin sjukdom. Sjukvården har utvecklats snabbt för att möta dessa sjukdomar, och hjärtkirurgi utgör en viktig del i behandlingen. Nackdelen med kirurgi är att det är en stor operation med lång konvalescens, obehag och risk för komplikationer. Projektet syftar till att utveckla ett nytt instrument för att behandla kardiomyopati. Målet är en prototyp som fungerar på stordjursförsök och att ha 2-3 patentansökningar inskickade.


Kolhydratbaserade läkemedel mot vaginala infektioner

Ulf Ellervik

Kvinnospecifika sjukdomar är ett relativt sett underutvecklat område inom medicinen och vaginala infektioner är ett mycket stort och delvis dolt problem där det idag inte finns någon effektiv behandling. Denna nya, effektiva behandling mot både svamp och bakteriella infektioner i underlivet kommer att leda till både minskat lidande och samhällsekonomiska vinster.


Ett unikt instrument för isolering av celler för bl.a. cancerdiagnostik och mikrobiologi

AcouSort AB/Kristian Enkvist

Utveckling av unika system för hantering av partiklar, främst levande celler, genom ultraljudsvågor i flödessystem, s.k. akustofluidik, som främst ska tillämpas på biomedicinsk forskning och diagnostik. Projektet har två konkreta mål; ett instrument och användarapplikationer för detta.


Nålförarhybriden

Carl-Fredrik Rönnow

Det utförs ett stort antal kirurgiska ingrepp inom sjukvården där vävnad/organ öppnas och därefter försluts. Den vanligaste förslutningsmetoden är suturering med nål och tråd där nålen fasthålls med ett kirurgiskt instrument, en nålförare. Befintliga nålförare är ej optimala för båda greppen, vilket innebär att kirurgen tvingas till ofördelaktiga greppbyten. Dessa greppbyten tar tid, är oergonomiska och medför att kirurgen ofrivilligt drar i vävnaden nålen sitter fast i. Uppfinningen ”nålförarhybriden” är en viktig modifiering av nålföraren som möjliggör låsning av nålen i de olika greppen.


DIANOVATOR: Förbättrad blodsockerreglering för insulinbehandlade diabetiker

Fredrik Stål

Personer med insulinbehandlad diabetes saknar, eller har kraftigt försämrad kroppsegen förmåga att reglera blodsockernivån genom utsöndring av hormonet insulin, och måste därför ta flera injektioner insulin dagligen. Projektet syftar till att utveckla ett beslutsstöd för insulinbehandlade patienter. Med hjälp av matematiska algoritmer förutser beslutstödssystemet blodsocker- utvecklingen och beräknar optimala insulindoser vid varje erforderligt tillfälle.


Jojnts – Den digitala sjukgymnasten mot artros

Jojnts AB/Leif Dahlberg

Utveckling av en digital e-hälsa applikation genom en kombination av entreprenörskap/ teknik/vetenskap/medicin, specifikt riktad till människor med ledbesvär och artros. Artros, som tillhör de kroniska sjukdomarna, är världens vanligaste ledsjukdom och en av de 4 sjukdomar som har störst sjukdomsbörda enligt WHO. Målet är att med applikationen utbilda artrosdrabbade människor om artros för att ge dem bättre förståelse vad det innebär och hur man kan förbättra sin livskvalitet samtidigt som man lär sig att leva med sina artrosbesvär.